Trợ cấp xuất khẩu (export subsidy) là khoản trợ cấp hoặc ưu đãi mà chính phủ áp dụng cho các công ty trong nước để tạo điều kiện cho họ giảm giá hàng xuất khẩu của mình. Mặc dù việc sử dụng rộng rãi trợ cấp xuất khẩu của một nước có thể làm tăng xuất khẩu của nó và hỗ trợ cho cán cân thanh toán, nhưng những khoản trợ cấp như thế bị Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan coi là chính sách buôn bán không công bằng và thường dẫn đến hành vi trả đũa của các nước khác.