1. Trong bài toán giải phương trình ax+b=0 có các biến nào?

Câu hỏi: Trong phương trình ax+b=0, có những biến nào?

A. a, b

B. a, b, x

C. x

D. Không có biến

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Bởi vì a, b, x là các đại lượng thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

 

2. Tóm tắt lý thuyết về cấu trúc chương trình

 

2.1. Cấu trúc chung

Chương trình thường có hai phần chính được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao:

<Phần khai báo> và <Phần thân>.

Các diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên thường được đặt trong cặp dấu < và >.

Phần khai báo có thể được bao quanh bởi cặp dấu [ và ], tùy thuộc vào cấu trúc của chương trình.

Phần khai báo thường bao gồm việc khai báo tên của chương trình, thư viện sử dụng, hằng số, biến và các chương trình con.

Phần thân của chương trình thường bao gồm một loạt các lệnh được đặt trong cặp dấu mở đầu và kết thúc.

 

2.2. Các thành phần của chương trình

a. Phần khai báo

(1) Khai báo tên chương trình

- Trong ngôn ngữ Pascal có cách khai báo như sau:

Program Ten_Chuong_trinh;

Trong đó: Tên chương trình là tên do chính người lập trình đặt  theo đúng quy định về tên

Ví dụ: Program Tinh_tong;

(2) Khai báo thư viện

- Mỗi một ngôn ngữ lập trình thường có những thư viện cung cấp chương trình thông dụng mà đã được lập trình sẵn

- Cách khai báo thư viện trong chương trình như sau:

Uses < Danh sách thư viện >;

Trong đó:

+ Uses là từ khóa

+ Tên các thư viện được viết cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

- Trong ngôn ngữ Pascal:

Uses crt;

Thư viện CRT cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với màn hình văn bản và bàn phím.

- Trong C++:

#include

#include

(3) Khai báo hằng

- Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong một chương trình

- Phần khai báo hằng có dạng như sau:

CONST < Tên hằng > = < Giá trị của hằng >;

Ví dụ:

Turbo Pascal

C/C++

CONST   Max=100;

             Pi=3.1416;

             Lop=‘A’;

             Dieukien=True;

const int Max=100;

const float Pi=3.1416;

(4) Khai báo biến

- Mọi biến dùng trong chương trình đều phải được đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lý.

- Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi một thời điểm thì được gọi là biến đơn

​Ví dụ:

- Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0   (với các hệ số a, b, c bất kì)

+ a, b, c: các biến cần nhập

+ Delta, x1, x2: các biến cần tính

Với Pascal, phần khai báo biến có dạng như sau:

​Var < Danh sách biến >:< kiểu dữ liệu >;

b. Phần thân chương trình

Tạo bởi một chuỗi lệnh nằm trong phạm vi được định rõ bởi cặp dấu hiệu BEGIN (bắt đầu) và END (kết thúc), và sau END có một dấu chấm.

Ví dụ: Phần thân của một chương trình Pascal:

Begin

          [ < Dãy lệnh > ];

End.

 

2.3. Ví dụ chương trình đơn giản

Xét một vài ví dụ đơn giản về chương trình như sau:

Ví dụ 1:

Chương trình sau thực hiện việc đưa ra màn hình dòng thông báo: “Xin chao cac ban!”

Trong Pascal

Trong C++

program a_b;

begin

       writeln ( 'Xin chao cac ban!' );

end.

#include

void main ()

{

    printf ( 'Xin chao cac ban!' );

}

- Trong phần khai báo, chỉ có việc khai báo tên chương trình, với tên đặc biệt là "program" và tên chương trình là "a_b".

- Phần thân của chương trình chỉ chứa một lệnh writeln, dùng để hiển thị thông báo lên màn hình.

- Trong phần khai báo, chỉ có một câu lệnh include để khai báo thư viện stdio.h.

- Phần thân của chương trình chỉ chứa một câu lệnh printf để hiển thị thông báo lên màn hình.

Ví dụ 2:

Chương trình Pascal đưa ra dòng thông báo: "Xin chao cac ban!" và "Moi cac ban lam quen voi Pascal!"

begin

    writeln ( 'Xin chao cac ban!’);

    writeln ( ‘Moi cac ban lam quen voi Pascal ');

end.

 

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Điều nào sau đây là chính xác?

A. Phần tên chương trình là bắt buộc

B. Phần khai báo phải có

C. Phần thân chương trình là bắt buộc

D. Phần thân chương trình có thể có hoặc không

Trả lời:

Cấu trúc một chương trình bao gồm:

+ Phần khai báo: có thể có hoặc không

+ Phần thân: Bắt buộc phải có

Đáp án: C

Câu 2: Từ khóa USES được sử dụng để:

A. Đặt tên cho chương trình

B. Khai báo hằng số

C. Khai báo biến

D. Khai báo thư viện

Trả lời:

Mỗi ngôn ngữ lập trình thường đi kèm với một số thư viện cung cấp các chương trình thông dụng đã được định nghĩa trước. Để sử dụng các chương trình này, cần phải khai báo thư viện chứa chúng. Ví dụ, trong Pascal, từ khóa USES được sử dụng để khai báo thư viện, trong khi đó, trong C++ sử dụng từ khóa # include.

Đáp án: D

Câu 3: Khai báo hằng nào dưới đây là đúng:

A. Const A : 50;

B. CONst A=100;

C. Const : A=100;

D. Tất cả đều sai

Trả lời: Khai báo hằng thường được sử dụng để lưu trữ các giá trị được sử dụng nhiều lần trong chương trình. Cấu trúc khai báo hằng trong Pascal là: Const <tên hằng> = <Giá trị>;

Đáp án: B

Câu 4: Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và kết thúc bằng …?

A. BEGIN…END.

B. BEGIN…END

C. BEGIN…END,

D. BEGIN…END;

Trả lời:

Phần thân chương trình là tập hợp các lệnh được xác định bởi cặp dấu mở đầu và kết thúc, tạo thành thân chương trình. Ví dụ, trong Pascal, cặp từ khóa "BEGIN...END." đánh dấu phần thân chương trình.

Đáp án: A

Câu 5: Lựa chọn câu phát biểu đúng nhất là:

A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình

B. Biến đơn là biến chỉ nhận những giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình

C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình

D. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình

Trả lời: Khai báo hằng thường được sử dụng để lưu trữ các giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình và giữ nguyên giá trị của chúng.

Đáp án: C

Câu 6: Lựa chọn câu phát biểu đúng nhất là:

A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình phải được đặt tên và khai báo để lưu trữ và xử lý

B. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình

C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho kiểu của hằng

D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng

Trả lời:

Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình phải được đặt tên và khai báo để lưu trữ và xử lý. Biến đơn là biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình.

Đáp án: A

Câu 7: Chọn phát biểu đúng nhất?

A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình

B. Biến đơn là biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình

C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí

D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng

Trả lời:

Biến đơn là biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình.

Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí. Biến thường có giá trị thay đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình.

Đáp án: B

Câu 8: Xét chương trình Pascal dưới đây:

PROGRAM vi_du;

BEGIN Writeln ('Xin chao cac ban');

Writeln('Moi cac ban lam quen voi Pascal');

END.

Chọn phát biểu sai?

A. Khai báo tên chương trình là vi du

B. Khai báo tên chương trình là vi_du

C. Thân chương trình có hai câu lệnh

D. Chương trình không có khai báo hằng

Trả lời:

Khai báo tên chương trình là vi_du. Thân chương trình bao gồm hai câu lệnh để hiển thị hai câu:

‘ Xin chao cac ban

'Moi cac ban lam quen voi Pascal ’

Chương trình không có khai báo hằng, biến, thư viện…

Đáp án: A

Câu 9: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong phần khai báo, nhất thiết phải khai báo tên chương trình để tiện ghi nhớ nội dung chương trình

B. Dòng khai báo tên chương trình cũng là một dòng lệnh

C. Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, cần khai báo các thư viện này trong phần khai báo

D. Ngôn ngữ lập trình nào có hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình

Trả lời:

Trong phần khai báo, không nhất thiết phải khai báo tên chương trình và dòng khai báo tên chương trình không phải là một dòng lệnh vì các lệnh được thực hiện trong thân chương trình -> loại A, B.

Chưa chắc ngôn ngữ lập trình nào có hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình vì nó còn phụ thuộc vào ngôn ngữ, câu lệnh, từ khóa… của ngôn ngữ đó -> loại D

Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, cần khai báo các thư viện này trong phần khai báo.

Đáp án: C

Câu 10: Chọn câu phát biểu đúng nhất?

A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình

B. Khai báo hằng còn xác định cả đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí

C. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình

D. Khai báo hằng còn xác định cả kiểu của hằng

Trả lời:

Khai báo hằng thường được sử dụng để lưu trữ các giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình và giữ nguyên giá trị của chúng. Khi khai báo hằng, cũng xác định kiểu dữ liệu của hằng.

Đáp án: D

Bài viết liên quan: Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 10 mới nhất 2023 - 2024

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Trong bài toán giải phương trình ax+b=0 có các biến là? Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!