Căn cứ vào Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019, khi hợp đồng lao động chấm dứt trong các trường hợp sau đây thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên:

* Hết hạn hợp đồng lao động.

* Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

* Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

* Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hìnhsự năm 2015, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

* Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

* Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

* Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật.

* Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật.

Lưu ý, trường hợp người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trồ lên bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì không được chi trả trợ cấp thôi việc.

Về cách tính mức trợ cấp thôi việc được thực hiện như sau:

* Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

* Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sửdụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

- Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Như vậy, Trợ cấp thôi việc là quyền lợi quan trọng của người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật. Khoản tiền trợ cấp thôi việc mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động là sự ghi nhận quá trình gắn bó, công sức đóng góp của người lao động cho người sử dụng lao động trong suốt quá trình làm việc cho người sử dụng lao động.