1. Xây dựng hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp:

Các nội dung Luật sư của chúng tôi tiến hành:

- Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, Các phòng chức năng, các văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp...;

- Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc;

- Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;

- Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty;

- Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty.

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

2. Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành :

Các nội dung Luật sư của chúng tôi tiến hành:

- Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên ;

- Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

- Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

- Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;

- Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

3. Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

- Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;

- Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

- Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

- Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

- Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

- Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;

- Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;

- Các nội dung khác có liên quan.

4. Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng :

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

- Tư vấn xây dựng, hoàn thiện Điều lệ của doanh nghiệp;

- Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;

- Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;

- Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của doanh nghiệp;

- Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;

- Chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối với người lao động nhằm nâng cao sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên với sự nghiệp lâu dài của doanh nghiệp;

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Công ty;

- Xác định đơn giá và Quỹ tiền lương kế hoạch cả năm.

- Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động

- Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt.

- Quy định về thời điểm và quy trình tính trả lương và các chính sách lương đặc biệt.

- Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế

Và xây dựng các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp: Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ. Điện thoại yêu cầu dịch vu hoặc tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.
>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Tư vấn lập quy chế tài chính cho doanh nghiệp.

2. Dịch vụ luật sư tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp được thành lập, việc quản trị sao cho phù hợp, hiệu quả và khoa học là hết sức quan trọng của một doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luật Minh Khuê cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ:

1. Tư vấn về quản trị doanh nghiệp:

- Nghiên cứu tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp để lên phương án tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động sao cho phù hợp với doanh nghiệp;

- Tư vấn, soạn thảo và xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp;

- Tư vấn, xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp;

- Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy chế trên thực tế của doanh nghiệp;

2. Các loại quy chế nội bộ doanh nghiệp

- Đối với Công ty cổ phần:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với Công ty TNHH:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng thành viên;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;

+ Quy chế hoạt động của kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.

- Các quy chế chung đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp:

+ Quy chế Tài chính;

+ Quy chế quản lý hành chính thông tin;

+ Quy chế các phòng ban trong công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

3. Tư vấn quản trị doanh nghiệp và soạn thảo các loại hợp đồng

Công ty luật Minh Khuê sẽ mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng,với đội ngũ nhân viên, luật sư chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý.
A. TƯ VẤN QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
1. Xây dựng hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp:

Các nội dung Luật sư của chúng tôi tiến hành:

- Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, Các phòng chức năng, các văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp...;

- Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc;

- Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;

- Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty;

- Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty.

2. Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành :

Các nội dung Luật sư của chúng tôi tiến hành:

- Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên ;

- Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

- Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

- Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;

- Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

3. Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

- Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;

- Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

- Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

- Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

- Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

- Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;

- Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;

- Các nội dung khác có liên quan.

4. Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng :

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

- Tư vấn xây dựng, hoàn thiện Điều lệ của doanh nghiệp;

- Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;

- Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;

- Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của doanh nghiệp;

- Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;

- Chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối với người lao động nhằm nâng cao sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên với sự nghiệp lâu dài của doanh nghiệp;

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Công ty;

- Xác định đơn giá và Quỹ tiền lương kế hoạch cả năm.

- Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động

- Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt.

- Quy định về thời điểm và quy trình tính trả lương và các chính sách lương đặc biệt.

- Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế

Và xây dựng các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

B. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Công ty luật Minh Khuê:

Công ty luật Minh Khuê cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư:

Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng:

- Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan.
- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;

- Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

- Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

Công ty luật Minh Khuê tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng:

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;

- Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác...

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

4. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết vụ việc, tranh chấp cho doanh nghiệp

Công ty luật Minh Khuê nhận trực tiếp tham gia giải quyết các vụ,việc, tranh chấp cho Chủ Doanh nghiệp hoặc người điều hành Doanh nghiệp với các công việc như sau:

Dịch vụ luật sư tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

1. Tham mưu cho Lãnh đạo doanh nghiệp các vấn đề pháp lý về quản trị Nhân sự - Mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp:

1.1 Qui chế xác lập cách thức phối hợp làm việc giữa các bộ phận/ cấp trên-cấp dưới/ các bộ phận với bên ngoài;

1.2 Qui chế qui định chi tiết quyền hạn và nghĩa vụ của người đứng đầu bộ phận, bộ phận;

1.3 Cách thức, phương pháp đánh giá khách quan kết quả làm việc của cán bộ quản lý, nhân viên (để xây dựng qui chế thưởng-phạt theo tháng, 06 tháng, năm);

1.4 Qui chế Khen thưởng – Kỷ luật.

2. Thẩm định các vấn đề pháp lý ảnh hưởng tiêu cực đến công tác Lãnh đạo, quản lý của Chủ doanh nghiệp/người điều hành doanh nghiệp

2.1 Tổng hợp thông tin về các hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp để có Báo cáo về dự báo nguy cơ (nếu có) đối với từng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp;

2.2 Thẩm định các văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng trước khi Lãnh đạo ký;

2.3 Kiểm tra tính hợp pháp của các Quyết định về sa thải, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại… với người lao động;

2.4 Thẩm định về tính hợp pháp của các quyết định về tổ chức, quản trị nhân sự và đầu tư;

2.5 Thẩm định pháp lý các văn bản pháp qui: công văn, quyết định, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác….

2.6 Thẩm định tính phù hợp pháp luật của các qui định mà Ban lãnh đạo công ty cần ký ban hành do cấp dưới trình ký;

2.7 Tham gia cùng Lãnh đạo Công ty trong quá trình đàm phán Hợp đồng, các giao dịch khác với tư cách là Luật sư Riêng của Chủ tịch HĐQT, TGĐ;

2.8 Là trung gian hòa giải bất đồng, tranh chấp cho Chủ Doanh nghiệp;

2.9 Đào tạo về pháp luật theo từng lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của Chủ Doanh nghiệp.

3. Thực hiện các công việc về Hợp đồng, Qui chế, qui định

3.1 Thẩm định sự phù hợp hay trái pháp luật của từng hợp đồng do doanh nghiệp ký kết;

3.2 Soạn thảo Hợp đồng lao động với từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của Chủ doanh nghiệp về tiền lương, bảo hiểm và chế độ khác để không ảnh hưởng tới lợi ích chính đáng của Chủ doanh nghiệp;

3.3 Soạn thảo Hợp đồng Mua, Bán, Hợp tác kinh doanh, Góp vốn, vay tiền…

3.4 Xây dựng, soạn thảo các loại Qui chế, Qui định:

Qui chế làm việc, Qui chế phối hợp, Qui chế phân công nhiệm vụ quyền hạn, Qui tắc ứng xử trong nội bộ và với bên ngoài Công ty, Qui chế khen thưởng-kỷ luật, Cam kết trách nhiệm của nhân viên với Công ty...;

4. Cung cấp Bộ tài liệu Mô tả công việc, qui trình làm việc của từng bộ phận…

5. Cung cấp Bảng tiêu chí để đánh giá năng lực và hiệu quả của cán bộ và nhân viên…

3. Tham gia cùng Lãnh đạo Công ty trong quá trình đàm phán Hợp đồng, các giao dịch khác với tư cách là Luật sư Riêng của Chủ tịch HĐQT, TGĐ;

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, số: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê