Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

a. Trình tự thực hiện:

            Bước 1. Xử lý hồ sơ:

            - Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, phân công cán bộ thực hiện.

            - Cán bộ thực hiện tiến hành thẩm xét hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, quyết định:

            + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, cán bộ thực hiện soạn thảo Quyết định cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận và tờ trình, trình Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp xem xét, chuyển Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

            + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định:

            - Nếu cần phải bổ sung hồ sơ, cán bộ thực hiện có thể soạn thảo công văn của Ban Đánh giá sự phù hợp, liên lạc bằng điện thoại hoặc qua email yêu cầu bổ sung hồ sơ.

            - Hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cán bộ thực hiện soạn thảo công văn nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận và tờ trình, trình Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp xem xét, ký tắt chuyển Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

            Bước 2. Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm tra pháp chế hành chính trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt.

            Bước 3. Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt: Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận hoặc thông báo không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan hành chính nhà nước.

            Bước 4. Sau khi được Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt, Ban Đánh giá sự phù hợp trực tiếp hoặc phối hợp Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi Quyết định cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận, hoặc văn bản thông báo cho cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức có liên quan.

            Bước 5. Lưu hồ sơ: Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Ban Đánh giá sự phù hợp tiến hành lưu trữ hồ sơ theo quy định.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

+ Báo cáo tóm tắt các quy trình công việc được xây dựng và áp dụng (kèm theo sơ đồ); đánh giá hiệu quả của các quy trình.

            + Báo cáo kết quả đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 của cơ quan hành chính nhà nước.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN ngày 12/9/2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyết định số 2614/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp Giấy chứng nhận hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ