Vậy, Xin hỏi: có đủ điều kiện đăng ký xét tuyển theo quy định của pháp luật hay không ? Pháp luật Quy định như thế nào về vấn đề này. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Trước tiên xin chia sẽ cùng bạn và gia đình về sự quan tâm, lo lắng vì có em gái không được tham gia kỳ thi xét tuyển viên chức ngành giáo dục. Qua đây, cũng xin trao đổi cùng bạn một số ý kiến như sau:

Khoản 2 điều 7 Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội quy định “Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp”.

“Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo…” không thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ giáo dục quốc dân (theo điều 3 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007 /QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Theo điểm c khoản 1 điều 5 mục 1 chương II Nghị định số 116/2003/NĐ-CP  ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, thì người đăng ký dự tuyển viên chức phải có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, phải có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

Theo điều 11 mục 1 chương II Nghị định số 116/2003/NĐ-CP Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
-Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; hồ sơ cần thiết của người dự tuyển; môn thi, hình thức thi (nếu là thi tuyển), thời gian, địa điểm;

-Tiếp nhận và xét hồ sơ dự tuyển; tổ chức sơ tuyển (nếu có); công bố danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển ...;

Như vậy: Nếu hồ sơ của em bạn không đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng thì Hội đồng tuyển dụng có quyền từ chối tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến