Số tiền thu được từ năm 2009-2014 là 6.574.000.000đ nhưng không hạch toán vào hệ thống ngân sách và không báo cáo tài chính hàng năm; Giao cho công đoàn quản  lý sử dụng, trong đó có chi cho cán bộ, công nhân viên vào các ngày lễ tết trên 5 tỷ.  Còn lại là chi không hợp lệ.

Hỏi: Hành vi của ông giám đốc đã vi phạm những luật nào? Các căn cứ xử lý, thu hồi và các biện pháp kỷ luật áp dụng? Số tiền chi cho cán bộ, công nhân viên có phải thu hồi hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: M.M.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh khuê

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời: 

Chào quý khách, cảm ơn quý khách đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp xin được tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

>> Xem thêm:  Năm 2020, Viên chức sinh con thứ 3 thì có bị ảnh hưởng gì không ?

1. Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

2.Luậtquản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 6 tháng 03 năm 2008;

3. Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính ngày 06 tháng 9 năm 2006;

4.Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

5. Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 11/6/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

6.Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

NỘI DUNG PHÂN TÍCH

Thứ nhất, Căn cứ Luật quản lý ngân sách nhà nước quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc.

Trong đó có quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giao phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

Điều 31 quy định: Quyền, nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính có các quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Luật này và các quyền, nghĩa vụ sau đây:

1. Sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 32 và Điều 33 của Luật này;

2. Bảo toàn, phát triển vốn và tài sản nhà nước được giao quản lý, sử dụng;

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

2. Sử dụng tài sản đúng mục đích đầu tư xây dựng, mua sắm;

3. Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước;

4. Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?

Điều 33. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

1. Tiền thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, liên doanh, liên kết phải được hạch toán đầy đủ theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng theo cơ chế tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp.

2. Tiền thu được từ cho thuê tài sản, đơn vị phải hạch toán riêng, sau khi trừ chi phí hợp lý liên quan, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước, đơn vị được sử dụng để phát triển hoạt động sự nghiệp.

Trường hợp trên, giám đốc công ty đã tự ý cho thuê mặt bằng do nhà nước giao và thu lợi nhuận là trái với quy định của pháp luật. Ngoài ra, giám đốc đã sử dụng tiền thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng là hơn 6 tỷ đồng nhưng không hạch toán đầy đủ theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng cơ chế tài chính của đơn vị là hoàn toàn vi phạm luật.

Tất cả các khaorn thu chi cầnđược hạch toán đầy đủ và báo cáo tài chính

Thứ hai, Về nội dung chi của giám đốc giao công đoàn và các cán bộ công nhân viên vào các ngày lễ tết trên 5 tỷ thì được giải quyết như sau:

Tại Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế. mục II. Khoản 2. quy định : Kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ:

2.1. Nội dung các khoản chi thường xuyên của đơn vị bao gồm:

Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, gồm: tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kinh phí công đoàn theo quy định; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm; các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định.

- Chi hoạt động thường xuyên phục vụ công tác thu phí và lệ phí, gồm: tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kinh phí công đoàn theo quy định cho số lao động trực tiếp phục vụ công tác thu phí; chi phí chuyên môn phục vụ công tác thu phí; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định phục vụ cho công tác thu phí lệ phí.

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục xử lý kỉ luật viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập ?

Chi cho các hoạt động dịch vụ (không bao gồm hoạt động liên doanh, liên kết thành lập tổ chức riêng), gồm: tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định; nguyên, nhiên vật liệu, lao vụ mua ngoài, khấu hao tài sản cố định, sửa chữa tài sản cố định; chi trả lãi tiền vay, lãi tiền huy động theo hình thức vay của cán bộ, viên chức (trường hợp huy động vốn theo hình thức cán bộ viên chức cùng tham gia góp vốn với đơn vị và được hưởng lãi phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp thì lãi tiền huy động không được tính vào chi phí); chi các khoản thuế  phải nộp theo quy định của pháp luật và các khoản chi khác (nếu có).

Như vậy, các khoản chi của giám đốc chi cho công đoàn và cán bộ công nhân viên là đúng với nội dung được chi thường xuyên theo quy định của pháp luật."

Tuy nhiên, những khoản chi sai chưa đúng mục đích, không được công khai rõ ràng sẽ bị tịch thu, và hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định của nhà nước về sử dụng nguồn thu của các đơn vị theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, để xác định hành vi của vị giám đốc đơn vị vi phạm pháp luật về quản lý ngân sách, tại điều 72. Luật ngân sách nhà nước quy định :

"Điều 72.Những hành vi sau đây là những hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách:

1. Che dấu nguồn thu, trì hoãn hoặc không thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước;

2. Cho miễn, giảm, nộp chậm các khoản nộp ngân sách và sử dụng nguồn thu trái quy định hoặc không đúng thẩm quyền;

3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, làm thiệt hại đến nguồn thu ngân sách và tài sản của Nhà nước;

4. Thu sai quy định của pháp luật;

5. Chi sai chế độ, không đúng mục đích, không đúng dự toán ngân sách được giao;

>> Xem thêm:  Bội chi ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về các nguồn bù đắp bội chi ngân sách ?

6. Duyệt quyết toán sai quy định của pháp luật;

7. Hạch toán sai chế độ kế toán của Nhà nước và Mục lục ngân sách nhà nước;

8. Tổ chức, cá nhân được phép tự kê khai, tự nộp thuế hoặc đề nghị hoàn thuế mà kê khai sai, nộp sai;

9. Quản lý hoá đơn, chứng từ sai chế độ; mua bán, sửa chữa, làm giả hoá đơn, chứng từ; sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp;

10. Trì hoãn việc chi ngân sách, quyết toán ngân sách;

11. Các hành vi khác trái với quy định của Luật này và những văn bản pháp luật có liên quan."

Do đó, hành vi thu chi của đơn vị do giám đốc quyết định, được xác định là vi phạm về thu chi về ngân sách. Đây là căn cứ để xác định hành vi trên sẽ bị xử lý theo các hình thức xử lý kỷ luật của nhà nước:

Luật ngân sách nhà nước, điều 73:

"Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật."

Kết luận:

>> Xem thêm:  Mẫu giấy thực hiện nhiệm vụ thu, chi, ngân sách và dự toán (Mẫu số 2)

  • các phân tích ở trên, chúng tôi xin trình bày một cách tổng quát: Việc lấy thu bù chi, chi nhưng không hạch toán vào ngân sách, không lập hóa đơn chứng từ của vị giám đốc trên là hoàn toàn sai phạm. Các khoản chi không rõ ràng, không đúng mục đích sẽ phải hoàn trả, thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước theo quy định. Căn cứ vào mức độ sai phạm, hành vi khắc phục của giám đốc để tiến hành xử lý kỷ luật đúng với quy định của nhà nướ.

Trên đây là những tư vấn, giải đáp từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của Quý khách hàng! Rất mong nhận được sự hợp tác từ phía quý khách hàng! 

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Từ 15/12/2009: DN xăng dầu không phải trích tiền trả ngân sách Nhà nước