Luật sư tư vấn về chủ đề "ngân sách nhà nước"

ngân sách nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngân sách nhà nước.

Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì ?

Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì ?
Bản chất của nhà nước là vấn đề hết sức quan trọng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tính chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Đó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ qưyền lợi của ai? Điều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp".

Chi thường xuyên là gì ? Khái niệm về chi thường xuyên

Chi thường xuyên là gì ? Khái niệm về chi thường xuyên
Chi thường xuyên là chi ngân sách nhà nước cho các nhu cầu thiết yếu hàng năm của Nhà nước và của các tổ chức được Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động. Phạm vi ngân sách nhà nước. Nguyên tắc cân đối ngân sách Nhà nước.