Ủy ban giao dịch chứng khoán (SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION - SEC) là một tổ chức được Quốc hội thành lập theo đạo luật có tên là Đạo luật Thị trường Chứng khoán 1934. SEC là tổ chức độc lập, thuộc lưỡng đảng và giống như một cơ quan tư pháp của chính phủ Mỹ. Các luật được Ủy ban này thực thi liên quan đến toàn bộ lĩnh vực chứng khoán và tài chính để nhằm vào việc bảo vệ cho các nhà đầu tư và dân chúng về các giao dịch mua bán chứng khoán của họ. Chúng bao gồm các đạo luật được ghi trong các đạo luật chứng khoán. Ủy ban giao dịch chứng khoán cũng được coi là nhà cố vấn cho các tòa án liên bang về các thủ tục tái tổ chức của công ty theo chương X của đạo luật phá sản trong nước. Được tổ chức vào ngày 2 tháng 7 năm 1934, Ủy ban này gồm 5 thành viên, không quá ba người trong số này được ở cùng đảng phái chính trị. Họ được Tổng thống chỉ định với sự đề nghị và đồng thuận của Thượng viện trong các nhiệm kỳ 5 năm. Các nhiệm kỳ này được xếp xen kẽ để mỗi nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 5 tháng 6 hàng năm. Chủ tịch hội đồng này được Tổng thống bổ nhiệm. Các nhân viên của Ủy ban này gồm các luật sư, nhân viên kế toán, kỹ sư, chuyên viên phân tích chứng khoán và các giám sát viên cùng với các nhân viên thư ký và hành chính, số nhân viên này được chia ra các viện và các văn phòng (bao gồm 9 văn phòng khu vực), mỗi văn phòng dưới sự điều khiển của các viên chức do ủy ban này chỉ định. Ủy ban này phải báo cáo thường niên với quốc hội. Các báo cáo này đề cập sự phân tích chi tiết về sự điều hành của ủy ban theo nhiều sắc luật.

An organization created by an act of Congress, entitled .the Securities Exchange Act of 1934. The SEC is an independent, bipar#31;tisan, quasi-judicial agency of the United States Government. The laws administered by the Commission relate in general to the field of securities and finance and seek to provide protection for investors and the public in their securities transactions. They include the acts listed under Securities Acts. The Commission also serves as adviser to federal courts in corporate reorganization proceedings under Chapter X of the National Bankruptcy Act. Organized July 2, 1934, the Commission is composed of five members, not more than three of whom may be members of the same political party., They are appointed by the President with the advice and consent of the Senate, for five-year terms. The terms are staggered so that one expires on June 5 of each year. The chairman is designated by the President. The Commission's staff is composed of lawyers, accountants, engineers, security analysts and examiners, together with administrative and clerical employees. The staff is divided into Divisions and offices (including nine Regional Offices), each under charge of officials appointed by the Commission. The Commission reports annually to Congress. These reports contain a detailed analysis of the Commis#31;sions administration of the several laws.