Em được biế thì ưu đãi đầu tư không có văn bản chung, mỗi lĩnh vực có một văn bản riêng như ưu đãi về thuế, đất đai... Nếu tư vấn được thì em mong các anh chị giúp em. em chân thành cám ơn.

Người gửi: mui nguyen

Văn bản pháp luật quy định về ưu đãi đầu tư

Văn bản pháp luật quy định về ưu đãi đầu tư: 1900.6162

 

Trả lời câu hỏi:

Chào bạn, đối với thắc mắc của bạn về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, bên mình có thể cung cấp cho bạn một số văn bản pháp luật như sau:

Quy định chung về Ưu đãi đầu tư của Chính phủ:

1. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư bao gồm lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và lĩnh vực ưu đãi đầu tư được quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Sau đây gọi tắt là Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chỉnh phủ).

2. Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

3. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP được hưởng ưu đãi đầu tư như dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định trên.

Quy định về ưu đãi đầu tư trong các văn bản pháp luật về thuế:

1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (2003) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định trong Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể là chương IV của Nghị định 149/2005 NĐ-CP ngày 06/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Các ưu đãi về thuế tài nguyên được quy định trong Pháp lệnh Thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể là chương IV của Nghị định 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 quy định chi tiết thì hành pháp lệnh Thuế tài nguyên.

4. Các ưu đãi về thuế Giá trị gia tăng được quy định trong Luật thuế Giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể là Điều 4 của Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thì hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

5. Các ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất được quy định trong luật đất đai (2003) và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể là tại điều 86,87,88,91,96 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

 Ưu đãi đầu tư quy định trong các vản bản pháp luật về đất đai:

1. Giá thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền đất, thuê mặt nước

2. Đối với Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp: được thực hiện theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP.

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Trên đây là những văn bản pháp luật hiện hành có quy định về ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, văn bản pháp luật luôn luôn có sự thay đổi, sửa đổi và bổ sung vì vậy khi sử dụng văn bản pháp luật, bạn cần kiểm tra lại tính hiệu lực của văn bản tại thời điểm áp dụng văn bản.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại