Vay cầm hàng (Respondentia) là thuyền trưởng vay tiền, dùng hàng hóa trên tàu làm vật bảo đảm (cầm cố). Thuật ngữ này còn được gọi là “respondentia loan”. Chứng từ dùng cho việc cầm cố gọi là “respondentia bond”.

Vay cầm hàng (Respondentia Ioan) là thuật ngữ này còn được gọi là “respondentia”.