1. Vì sao chưa tăng lương hưu trong kỳ lương hưu tháng 7/2023?

Nhiều người dân trong kỳ lương hương tháng 07 năm 2023 vừa rồi bất ngờ vì số tiền lương hưu của mình không tăng mặc dù quy định của pháp luật thì sẽ tăng mức lương hưu từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 nến mức lương hưu sẽ có sự biến động tăng lên. Vậy tại sao trong kỳ lương hưu tháng 7 vừa rồi lương hưu lại không được tăng lên.

Để trả lời thắc mắc trên chúng ta phải đi từ quy định của pháp luật về tiền lương hưu. Tiền lương hưu là khoản chi trả thường xuyên cho các đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện hưởng lương hưu với mục đích đảm bảo sự thiếu hụt trong thu nhập của họ và đáp ứng mục tiêu an sinh xã hội. Như vậy tiền lương hưu tăng giảm sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng đang hưởng chế độ này. Do đó việc điều chỉnh lương hưu phải đáp ứng theo các quy định của pháp luật làm sao mà tiền lương hưu của các đối tượng được nhận đảm bảo mức sống với các công sức lao động mà trước đó họ bỏ ra, cân đối giữa lạm phát và duy trì tỷ lệ an toàn quỹ bảo hiểm hưu trí để đáp ứng mục tiêu an sinh xã hội của quốc gia.

Vừa qua chúng ta đều biết vào ngày 29 tháng 6 năm 2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, nghị định này sẽ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2023 bao gồm 09 đối tượng áp dụng. Tuy nhiên theo của Nghị định 42/2023/NĐ-CP quy định về hiệu lực thi hành thì nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 nhưng các quy định tại nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Nghị định này cũng thay thế Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Do Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 nên đã quy kỳ lương tháng 7 năm 2023 tuy nhiên các đối tượng sẽ vẫn được nhận phần tăng thêm này vào thời gian sau khi nghị định tăng lương này có hiệu lực.

Về vấn đề này Bảo hiểm xã hội Việt Nam cụ thể là Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng có công văn số 3094/BHXH-CĐ ngày 03 tháng 7 năm 2023 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng nêu rõ do ngày 29 tháng 6 năm 2023 Chính phủ mới ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Do Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 nên kỳ lương tháng 7 năm 2023, bảo hiểm xã hội thành phố chưa điều chỉnh tăng theo quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. Khi bảo hiểm xã hội Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng thì bảo hiểm xã hội thành phố sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7 năm 2023 cho đến tháng được điều chỉnh.

 

2. Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 2 của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có quy định mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng như sau:

- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, điều chỉnh mức lương tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng theo quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Các đối tượng trên được xếp vào 9 đối tượng như sau:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyên sang theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định về người họa động không chuyên  ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định của Chính phủ.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có đủ từ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định của Hội đồng chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.

 

3. Hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP

Hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng thì hiệu lực thi hành của nghị định này được quy định tại Điều 5 của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. 

Theo đó Nghị định số 42/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên các quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng hết hiệu lực kết từ ngày Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (tức là ngày 14 tháng 8 năm 2023).

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin bài viết có nội dung tương tự tại địa chỉ: Mức hưởng lương hưu tính như thế nào?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số Hotline: 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp. Trân trọng!