1. Có được hưởng tiền công khi ngẫu nhiên vớt được tài sản chìm đắm trên biển?

Theo quy định tại Điều 282 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì việc xử lý tài sản được trục vớt ngẫu nhiên được quy định cụ thể như sau:

- Trong trường hợp tài sản bị chìm đắm và ngẫu nhiên được trục vớt tại nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam, hoặc khi chuyển tài sản từ vùng ngoại thuỷ vào nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam, người trục vớt phải ngay lập tức thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo quy định tại Điều 284 của Bộ Luật. Thông báo này cần đề cập đến thời điểm, địa điểm, và mọi sự kiện liên quan. Ngoài ra, người trục vớt còn chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản cho đến khi chúng được giao lại cho chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời thông báo cho chủ sở hữu nếu có khả năng.

- Nếu tài sản trục vớt thuộc diện mau hỏng hoặc chi phí bảo quản quá lớn, người trục vớt được quyền xử lý tài sản theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 279 của Bộ Luật. Quy định này giúp đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc quyết định xử lý tài sản theo tình trạng cụ thể của nó.

- Trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu tài sản không đưa ra yêu cầu nhận lại hoặc thanh toán các khoản nợ liên quan, người trục vớt có nghĩa vụ chuyển giao tài sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo quy định tại Điều 284 của Bộ Luật. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quy trình chính xác và công bằng trong quản lý tài sản được trục vớt.

- Đối với trường hợp mà chủ sở hữu tài sản, sau 60 ngày kể từ ngày thông báo và không thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ quyền lợi nào, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 284 của Bộ Luật này có quyền tiến hành xử lý tài sản theo các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 279 của Bộ Luật. Điều này là để đảm bảo tính công bằng và ngăn chặn việc lạm dụng quyền lợi của chủ sở hữu tài sản.

- Trong tình huống mà người trục vớt đã thực hiện việc đưa ra tài sản theo quy định tại khoản 1, người đó sẽ được hưởng tiền công trục vớt và được tái chi trả các chi phí liên quan khác, tuân thủ theo các nguyên tắc tương tự như trong việc xác định tiền công cứu hộ hàng hải. Điều này không chỉ khuyến khích sự tích cực trong việc trục vớt tài sản mà còn tôn trọng công bằng và công sẽ của người thực hiện.

- Trong trường hợp không thể xác định được chủ sở hữu của tài sản chìm đắm, quy trình xử lý sẽ tuân theo những quy định chặt chẽ của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo rằng các quyền và trách nhiệm liên quan đến tài sản được thực hiện theo cách mà đáp ứng đúng và công bằng với các quy định pháp luật hiện hành.

Theo quy định chi tiết, trong trường hợp tài sản được trục vớt ngẫu nhiên trong nội thuỷ và lãnh hải Việt Nam, hoặc khi đưa tài sản từ vùng ngoại thuỷ vào nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam, người trục vớt có trách nhiệm ngay lập tức thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thông báo này cần rõ ràng về thời điểm, địa điểm, và mọi sự kiện liên quan khác để đảm bảo thông tin và hiệu quả của quá trình. Người trục vớt cũng phải chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản cho đến khi nó được giao lại cho chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời thông báo cho chủ sở hữu tài sản nếu có khả năng và điều kiện.

Ngoài ra, như một động lực tích cực, người trục vớt sẽ được đánh giá và hưởng tiền công trục vớt, cùng với việc tái chi trả các chi phí liên quan khác. Điều này tuân thủ theo các nguyên tắc tương tự như tiền công cứu hộ hàng hải, được quy định tại khoản 5 Điều này. Điều này không chỉ làm thăng tiến tinh thần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ trục vớt mà còn thúc đẩy trách nhiệm và tinh thần hợp tác với các quy định hợp pháp và an ninh biển.

 

2. Thẩm quyền chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm khi tài sản chìm đắm là cổ vật?

Tại Điều 284 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì thẩm quyền và tổ chức xử lý tài sản chìm đắm:

- Trách nhiệm chủ trì của Bộ Giao thông Vận tải trong việc tổ chức xử lý tài sản chìm đắm gây nguy hiểm là một bước quan trọng để đảm bảo an toàn và quản lý hiệu quả tình hình này. Sự chủ động của Bộ này không chỉ là biện pháp ngăn chặn mối đe dọa mà còn là cơ hội để thúc đẩy sự hợp tác và thông tin trong lĩnh vực vận tải.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm giữ trách nhiệm chủ trì xử lý tài sản chìm đắm liên quan đến di sản văn hóa. Qua việc này, chúng ta có thể đảm bảo rằng những giá trị văn hóa quý báu không chỉ được bảo vệ mà còn được phục hồi một cách tôn trọng.

- Bộ Quốc phòng đảm bảo sự an toàn trong khu vực quân sự bằng việc chủ trì xử lý tài sản chìm đắm liên quan đến quốc phòng. Điều này không chỉ là bảo vệ quốc phòng mà còn là bảo vệ môi trường biển và tài nguyên thiên nhiên quan trọng.

- Bộ Công an, đối diện với nhiệm vụ quan trọng của việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo rằng xử lý tài sản chìm đắm liên quan đến an ninh quốc gia được thực hiện một cách chặt chẽ và hiệu quả nhất.

- Đối với những trường hợp không thuộc tài sản quy định tại các Bộ ở các khoản trước, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xử lý tài sản chìm đắm một cách có hiệu quả và chín chắn, tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa cấp quốc gia và cấp địa phương.

- Chính phủ sẽ có trách nhiệm quy định chi tiết, đảm bảo rằng mọi quy trình và biện pháp xử lý tài sản chìm đắm đều tuân thủ và hiệu quả, từ đó xây dựng một khung cảnh pháp lý chặt chẽ và linh hoạt trong việc giải quyết các tình huống khẩn cấp và bảo vệ nguồn lực biển của đất nước.

 

3. Thanh toán chi phí khi xử lý tài sản chìm đắm là cổ vật đã được trục vớt bằng hiện vật

Tại Điều 25 Nghị định 05/2017/NĐ-CP thì trong trường hợp xử lý tài sản chìm đắm mà không thể xác định chủ sở hữu, tài sản vô chủ hoặc tài sản chìm đắm thuộc sở hữu của nhà nước, quy trình thanh toán chi phí bằng hiện vật được thực hiện theo các bước sau đây, tạo ra một hệ thống linh hoạt và công bằng:

- Đối với tài sản chìm đắm chưa được trục vớt: Hội đồng định giá sẽ được thành lập theo quy định tại Điều 20 của Nghị định, với nhiệm vụ chính là xác định giá trị của tài sản chìm đắm. Điều này đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình xác định giá trị của tài sản.

- Cơ quan có thẩm quyền, theo quy định tại Điều 12 của Nghị định, sẽ chọn tổ chức hoặc cá nhân để thực hiện trục vớt tài sản chìm đắm. Tài sản sau khi được trục vớt sẽ được bán thông qua việc đấu giá, với mục tiêu thanh toán chi phí xử lý tài sản chìm đắm bằng hiện vật. Quy trình này được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thanh toán chi phí.

* Đối với tài sản chìm đắm mà đã được trục vớt, quy trình thanh toán chi phí bằng hiện vật được thực hiện theo những bước kỹ lưỡng và minh bạch, đảm bảo tính công bằng và đúng đắn:

- Hội đồng định giá: Hội đồng định giá, được hình thành theo quy định tại Điều 20 của Nghị định, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của tài sản chìm đắm. Thông qua quá trình chuyên nghiệp và khách quan, Hội đồng định giá đưa ra một đánh giá chính xác về giá trị thực tế của tài sản.

- Cơ quan có thẩm quyền: Theo quy định tại Điều 12 của Nghị định, cơ quan này sẽ căn cứ vào chi phí trục vớt được phê duyệt và giá trị tài sản chìm đắm xác định bởi Hội đồng định giá. Dựa trên phương án đã được phê duyệt, cơ quan này sẽ quyết định việc thanh toán chi phí xử lý tài sản chìm đắm bằng hiện vật. Quy trình này được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, đồng thời giúp bảo vệ các quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Bằng cách này, việc kết hợp giữa chuyên nghiệp của Hội đồng định giá và quyết định linh hoạt của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo rằng quá trình thanh toán chi phí xử lý tài sản chìm đắm không chỉ là công bằng và minh bạch mà còn là hiệu quả và có tính ứng dụng cao. Như vậy, việc kết hợp giữa việc xác định giá trị và quá trình đấu giá mang lại một hệ thống linh hoạt, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo rằng chi phí xử lý tài sản chìm đắm được thanh toán bằng hiện vật một cách minh bạch và công bằng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thăm dò, khai quật, trục vớt tài sản bị chôn giấu, chìm đắm thế nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.