1. Xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 cung cấp các hướng dẫn chi tiết về việc xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc quản lý và sử dụng đất đai. Điều 141 của Luật Đất đai 2024 đặc biệt quan tâm đến việc xác định diện tích đất ở đối với các trường hợp khác nhau, bao gồm cả những trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất và những trường hợp không có giấy tờ.

Đầu tiên, Luật Đất đai 2024 quy định rõ ràng về việc xác định diện tích đất ở cho những trường hợp thửa đất đã hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Trong trường hợp này, nếu diện tích đất ở đã được ghi rõ trên giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vượt quá hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó. Nếu không có hoặc diện tích ghi trên giấy tờ nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở. Trường hợp diện tích thực tế nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở, toàn bộ diện tích đó sẽ được xác định là đất ở.

Tiếp theo, Luật Đất đai 2024 điều chỉnh việc xác định diện tích đất ở cho những trường hợp thửa đất được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Tương tự như trường hợp trước đó, nếu diện tích đất ở đã được ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vượt quá hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó. Nếu không có hoặc diện tích ghi trên giấy tờ nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở, thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở. Điều quan trọng là, nếu diện tích thực tế nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở, toàn bộ diện tích đó sẽ được xác định là đất ở.

Luật Đất đai 2024 cũng quy định về việc xác định diện tích đất ở cho những trường hợp thửa đất được hình thành từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp này, diện tích đất ở sẽ được xác định theo giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Đối với phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các khoản trên, Luật Đất đai 2024 cũng có các quy định cụ thể. Cụ thể:

- Nếu đã xây dựng nhà ở hoặc các công trình phục vụ đời sống, phần diện tích đất này sẽ được xác định là đất ở và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

- Nếu đã xây dựng công trình sử dụng vào mục đích sản xu ất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, thì sẽ được công nhận là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình.

- Nếu hiện trạng sử dụng là đất nông nghiệp và có nhu cầu chuyển đổi sang mục đích khác phù hợp với quy hoạch địa phương, thì sẽ được công nhận vào mục đích đó nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng, Luật Đất đai 2024 cũng quy định về việc xác định lại diện tích đất ở đối với những trường hợp như hộ gia đình, cá nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có nhu cầu hoặc khi Nhà nước thu hồi đất. Trường hợp này sẽ tuân theo quy định tại Điều 141 của Luật Đất đai 2024, với sự hướng dẫn chi tiết về việc xác định lại diện tích đất ở và các quy định liên quan.

Như vậy, việc xác định diện tích đất ở theo quy định của Luật Đất đai 2024 là một quá trình phức tạp và cần sự chính xác, công bằng từ các cơ quan có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng quá trình quản lý và sử dụng đất đai diễn ra trong một môi trường pháp lý rõ ràng và công bằng, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cộng đồng và cá nhân sử dụng đất.

 

2. Quy định về quyền của Nhà nước khi là đại diện chủ sở hữu về đất đai

Căn cứ dựa theo Điều 13 của Luật Đất đai 2024 thì có quy định như sau về quyền của nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai. Cụ thể như sau: 

Quy định về quyền của Nhà nước khi là đại diện chủ sở hữu về đất đai là một phần quan trọng trong hệ thống pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Điều này giúp đảm bảo sự hiệu quả trong việc quản lý nguồn tài nguyên quý báu này và đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Dưới đây là một số điểm chi tiết về quyền của Nhà nước được quy định trong Điều 13 của Luật Đất đai 2024:

- Quyết định quy hoạch sử dụng đất: Nhà nước có quyền quyết định và ban hành các quy hoạch sử dụng đất để điều chỉnh việc sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững và phản ánh nhu cầu của cộng đồng.

- Quyết định mục đích sử dụng đất: Nhà nước có thẩm quyền thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm đảm bảo sự hợp lý và phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

- Quy định hạn mức sử dụng đất: Nhà nước xác định các hạn mức sử dụng đất như hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc phân phối và sử dụng đất.

- Quyết định thời hạn sử dụng đất: Nhà nước quy định thời hạn sử dụng đất để đảm bảo tính ổn định và bền vững trong việc sử dụng đất.

- Quyết định thu hồi đất: Trong một số trường hợp cần thiết, Nhà nước có thể quyết định thu hồi đất để sử dụng cho mục đích công cộng hoặc phát triển hạ tầng quốc gia.

- Quyết định trưng dụng đất: Nhà nước có thể quyết định trưng dụng đất để giải quyết các vấn đề quan trọng của xã hội, như xây dựng hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường sống, và phát triển kinh tế - xã hội.

- Quyết định về việc giao đất: Nhà nước có thể quyết định giao đất với hoặc không thu tiền sử dụng đất, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chính sách quản lý đất đai.

- Quyết định về việc cho thuê đất: Nhà nước có thể quyết định về việc cho thuê đất và áp dụng các chính sách thuê đất phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

- Công nhận quyền sử dụng đất: Nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Quy định về giá đất: Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất và ban hành bảng giá đất để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc định giá đất.

- Quyết định chính sách tài chính về đất đai: Nhà nước điều tiết và quyết định về các chính sách tài chính liên quan đến đất đai, nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc thu thuế và sử dụng nguồn lực đất đai.

- Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: Nhà nước xác định và quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, phù hợp với hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và các quy định pháp luật khác liên quan đến việc sử dụng đất đai.

Như vậy, quyền của Nhà nước khi là đại diện chủ sở hữu về đất đai được quy định cụ thể và rõ ràng trong Luật Đất đai 2024, nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên quý báu này, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

3. Quy định về khuyến khích đầu tư vào sử dụng đất đai

Theo Điều 8 của Luật Đất đai 2024, việc khuyến khích đầu tư vào sử dụng đất đai là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai. Dưới đây là một số điểm chi tiết về những hoạt động được khuyến khích theo quy định của Luật:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất: Việc tăng cường hiệu quả sử dụng đất đai là một ưu tiên hàng đầu, nhằm tối ưu hóa sự sử dụng nguồn tài nguyên này và đảm bảo rằng mỗi mét vuông đất đều được tận dụng một cách tối đa.

- Bảo vệ, cải tạo đất: Cải tạo đất và bảo vệ đất khỏi ô nhiễm là một trong những biện pháp quan trọng nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng đất đai, từ đó tăng cường khả năng sản xuất và bảo vệ môi trường.

- Lấn biển và sử dụng đất trống: Việc lấn biển và sử dụng các diện tích đất trống, bãi bồi ven sông, ven biển cũng được khuyến khích nhằm mở rộng diện tích sử dụng đất và tạo ra cơ hội phát triển kinh tế mới.

- Tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp: Việc tập trung đất đai cho các mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô lớn giúp tăng cường sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và tạo ra việc làm cho cộng đồng.

- Phát triển hạ tầng: Việc phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và các công trình ngầm, không chỉ giúp tăng cường kết nối vùng kinh tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội.

- Phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục: Đầu tư vào các lĩnh vực này không chỉ tạo ra giá trị về mặt văn hóa và xã hội mà còn góp phần vào việc tăng cường giá trị của đất đai trong khu vực, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Như vậy thì việc khuyến khích đầu tư vào sử dụng đất đai không chỉ là một chiến lược quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội mà còn là một biện pháp cần thiết để bảo vệ và tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quý báu này. Qua đó, sẽ tạo ra một môi trường phát triển bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và đất nước.

Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết 

Tham khảo thêm bài viết sau: Luật Đất đai 2024 sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015