1. Luật Đất đai 2024 sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015

Luật Đất đai năm 2024 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, từ việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, đã được điều chỉnh trước đó thông qua Luật số 21/2017/QH14, Luật số 47/2019/QH14 và Nghị quyết số 96/2023/QH15. Một số điều quan trọng đã được thay đổi và bổ sung nhằm tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, nhằm mục đích quản lý hiệu quả hơn tài nguyên đất đai và các nguồn lực tự nhiên, đồng thời bảo vệ môi trường. Dưới đây là một số điểm chính được sửa đổi và bổ sung:

- Điều 19: Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh:

Điểm h khoản 3 của Điều 19 được điều chỉnh để tăng cường quyền hạn của tỉnh, yêu cầu thông qua quy hoạch sử dụng đất của tỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều này cung cấp cơ sở pháp lý cho tỉnh tham gia chặt chẽ hơn vào quy hoạch đất đai và tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi địa phương.

- Điều 26: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện:

Điều 26 được điều chỉnh, bổ sung ở điểm a khoản 2, tăng cường vai trò của huyện trong việc quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội. Huyện phải thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm cũng như quy hoạch sử dụng đất trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Điều 40: Kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc Trung ương:

Điều 40 được sửa đổi để yêu cầu thành phố trực thuộc Trung ương phải thông qua kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều này đảm bảo rằng các thành phố lớn có kế hoạch rõ ràng và hiệu quả về việc sử dụng đất đai.

- Điều 42: Kế hoạch sử dụng đất của huyện trực thuộc:

Điều 42 được bổ sung với khoản 2a, yêu cầu phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trực thuộc theo quy định của Luật Đất đai. Điều này làm rõ trách nhiệm của huyện trực thuộc trong việc quản lý và sử dụng đất đai đúng theo quy định của pháp luật

Nhìn chung lại thì sự điều chỉnh và bổ sung các điều trong Luật Đất đai năm 2024 nhằm mục đích tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý và sử dụng đất đai và tài nguyên tự nhiên, từ đó đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

 

2. Luật Đất đai 2024 sửa đổi thẩm quyền quyết định thành lập, giải thế, nhập, chia, điều chính địa giới đơn vị hành chính

Luật Đất đai năm 2024 đánh dấu một bước tiến lớn trong việc điều chỉnh thẩm quyền quyết định về việc thành lập, giải thể, nhập, chia và điều chỉnh địa giới của các đơn vị hành chính. Sửa đổi và bổ sung Điều 129 của Luật này đã tạo ra một cơ chế pháp lý rõ ràng và minh bạch, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chính trị và hành pháp tại các cấp bậc khác nhau trong quá trình quyết định về các vấn đề này.

- Thẩm quyền của Quốc hội: Điều 129 đã xác định rõ ràng thẩm quyền của Quốc hội đối với các vấn đề liên quan đến đơn vị hành chính cấp tỉnh. Quốc hội sẽ quyết định về việc thành lập, giải thể, nhập, chia và điều chỉnh địa giới của các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cũng như quyết định về việc đặt tên và đổi tên các đơn vị này. Thẩm quyền của Quốc hội, như được xác định trong Điều 129 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, là một khía cạnh quan trọng của chế độ chính trị Việt Nam, đặc biệt là trong việc quản lý và tổ chức hành chính ở cấp tỉnh. Việc Quốc hội có thẩm quyền quyết định về việc thành lập, giải thể, nhập, chia và điều chỉnh địa giới của các đơn vị hành chính cấp tỉnh đặt ra một cơ chế quyết định có ý nghĩa sâu sắc và rộng lớn về việc xác định cấu trúc và tổ chức hành chính địa phương.

Việc Quốc hội có thẩm quyền quyết định về việc thành lập các đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ là vấn đề quan trọng về tổ chức chính trị mà còn liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực địa phương. Qua quyết định này, Quốc hội có thể định hình cơ cấu hành chính tỉnh thành một cách có hiệu quả nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc phân phối tài nguyên và quản lý hành chính.

- Thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cơ quan này sẽ có thẩm quyền quyết định đối với các vấn đề tương tự tại cấp huyện và cấp xã. Điều này bao gồm quyết định về việc thành lập, giải thể, nhập, chia và điều chỉnh địa giới của các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, cũng như đặt tên và đổi tên cho các đơn vị này. Quyết định về địa giới cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại cấp huyện và cấp xã.

Bằng cách điều chỉnh địa giới để tạo ra các đơn vị hành chính phù hợp và hiệu quả hơn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các chính sách và dự án phát triển tại các địa phương này. Quyết định về địa giới cần được đưa ra một cách công bằng và minh bạch, đảm bảo rằng các lợi ích của cộng đồng địa phương được đặt lên hàng đầu. Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo quy trình quyết định này được tiến hành một cách minh bạch và có sự tham gia của cộng đồng địa phương giúp tăng cường lòng tin và sự ủng hộ từ phía cộng đồng.

- Thẩm quyền của Chính phủ: Chính phủ sẽ tham gia vào quá trình quyết định thông qua việc trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ sẽ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các vấn đề liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia và điều chỉnh địa giới của các đơn vị hành chính, cũng như đặt tên và đổi tên cho các đơn vị này, theo quy định tại Điều 129.

Sự điều chỉnh và bổ sung này không chỉ tạo ra một cơ chế pháp lý hoàn chỉnh mà còn tạo ra sự minh bạch và công bằng trong quá trình ra quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và quản lý hành chính tại cấp địa phương. Điều này sẽ góp phần vào việc tăng cường tính hiệu quả và minh bạch của hệ thống chính trị và hành pháp địa phương, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của đất nước.

 

3. Việc luật đất đai 2024 sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có ý nghĩa như thế nào?

Việc Luật Đất đai 2024 sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống chính trị và quản lý hành chính tại cấp địa phương. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của việc này:

- Tăng cường quản lý tài nguyên đất đai: Việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm cải thiện cơ cấu quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất đai tại cấp địa phương. Bằng cách điều chỉnh thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan địa phương trong việc quy hoạch sử dụng đất, luật này giúp đảm bảo sự hiệu quả và bền vững trong việc sử dụng đất đai.

-  Tăng cường tính minh bạch và công bằng: Sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương thông qua việc điều chỉnh các quy định liên quan đến đất đai giúp tạo ra một cơ chế quyết định minh bạch, công bằng và có trách nhiệm hơn trong việc quản lý đất đai tại cấp địa phương.

- Tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của địa phương: Sửa đổi này cũng nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của chính quyền địa phương trong việc quản lý tài nguyên đất đai. Bằng cách cung cấp cho các cơ quan địa phương quyền hạn cụ thể và trách nhiệm rõ ràng, luật này giúp tăng cường năng lực và hiệu quả của họ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai.

- Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Sự điều chỉnh và bổ sung các quy định liên quan đến đất đai trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương giúp tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở cấp địa phương. Bằng cách quy định rõ ràng về quy hoạch, sử dụng và quản lý đất đai, luật này hỗ trợ các địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển bền vững.

Tóm lại, việc sửa đổi Luật Đất đai 2024 nhằm cập nhật và hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý đất đai tại cấp địa phương, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của các địa phương, cũng như toàn bộ đất nước.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Quy định về thừa kế đất đai theo luật dân sự hoặc theo di chúc?