1. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú, được ban hành theo Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2023, giáo viên trường này được giao những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể. Điều này không chỉ đặt ra trách nhiệm chuyên môn mà còn đề cao sự hiểu biết văn hóa, tâm lý và đặc điểm riêng của học sinh dân tộc.
Trong đó, giáo viên được yêu cầu tiếp cận và hiểu rõ những phong tục, tập quán địa phương cùng những đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc. Điều này là cơ sở quan trọng để áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, giáo viên cũng tham gia vào công tác quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú, đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh, an toàn cho các em.
Việc được bồi dưỡng, nâng cao năng lực là một điểm đáng chú ý trong Quy chế. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc không ngừng học hỏi và phát triển bản thân trong ngành giáo dục, đặc biệt là đối với việc giảng dạy học sinh dân tộc. Họ cần được trang bị đầy đủ kiến thức về văn hóa, ngôn ngữ, phương pháp giáo dục đặc thù, để có thể phục vụ học sinh một cách tốt nhất.
Ngoài ra, việc hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước cũng là một khía cạnh quan trọng, thể hiện sự động viên và động viên đối với công việc giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc bán trú. Điều này không chỉ giúp giáo viên yên tâm hơn về mặt vật lý và tinh thần mà còn động viên họ trong việc phấn đấu và cống hiến cho sự phát triển của giáo dục dân tộc.
Tóm lại, việc quy định rõ ràng nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú không chỉ là một bước tiến quan trọng mà còn là sự cam kết của nhà nước và ngành giáo dục trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc, từ đó góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước.
 

2. Nghiên cứu xây dựng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, nhân viên trường Phổ thông dân tộc nội trú

Ngày 28/02/2024 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 669/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, có triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo như sau:

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Thời gian hoàn thành (năm)

Sản phẩm/kết quả

Căn cứ đề xuất nhiệm vụ

I

Công tác điều hành của Ban Chỉ đạo (tổng cộng: 14 nhiệm vụ)

1

Điều hành và duy trì các hoạt động thường xuyên

Vụ GDDT

2024

Tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, xây dựng các báo cáo, tham dự các chuyến công tác với Ban Chỉ đạo trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành

Quyết định 270/QĐ-BGDĐT năm 2022; Quyết định 693/QĐ-BGDĐT; Quyết định2182/QĐ-BGDĐT 2022.

2

Hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 năm 2024

Vụ GDDT

2024

Văn bản hướng dẫn

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2021; Công văn 1399/BGDĐT-GDDT năm 2023; Công văn 1856/BGDĐT-GDDT năm 2023

3

Báo cáo tình hình phân bổ kinh phí năm 2024 và ước thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 tại các địa phương

Vụ KHTC

2024

Báo cáo tình hình phân bổ kinh phí năm 2024 và ước thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 tại các địa phương

Quyết định 693/QĐ-BGDĐT năm 2022; Quyết định 2182/QĐ-BGDĐT năm 2022

4

Báo cáo giải ngân kinh phí và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 tại các địa phương

Vụ KHTC

2024

Báo cáo giải ngân kinh phí và đánh giá tình hình thực hiện KH năm 2024 tại các địa phương

Quyết định 693/QĐ-BGDĐT năm 2022; Quyết định 2182/QĐ-BGDĐT năm 2022; theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan

5

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của chương trình 6 tháng đầu năm 2024 của các địa phương gửi Chính phủ, Ủy ban Dân tộc

Vụ KHTC

2024

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của chương trình 6 tháng đầu năm 2024 của các địa phương gửi Chính phủ, Ủy ban Dân tộc

Yêu cầu của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc

6

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025 gửi Ủy ban dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ KHTC

2024

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025 gửi Ủy ban dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Yêu cầu của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7

Báo cáo thẩm định phương án phân bổ vốn chi tiết các nhiệm vụ của chương trình năm 2024

Vụ KHTC

2024

Báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8

Báo cáo giải ngân kinh phí và đánh giá tiến độ các nhiệm vụ của chương trình năm 2024 đối với các đơn vị thuộc Bộ

Vụ KHTC

2024

Báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

9

Báo cáo đánh giá tiến độ giải ngân và kế hoạch nhiệm vụ giai đoạn 2021-2024 và đề xuất kế hoạch năm 2025 đối với các đơn vị thuộc Bộ

Vụ KHTC

2024

Báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10

Báo cáo rà soát, đánh giá cơ chế quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu miền núi và đề xuất điều chỉnh, bổ sung cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực GDĐT để tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, bộ ngành; Hội thảo đóng góp ý kiến các báo cáo

Vụ KHTC

2024

Báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

11

Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú

Vụ KHTC

2024

Báo cáo đánh giá thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chế độ cho học sinh trường PTDTNT, PTDTBT (06 báo cáo)

Quyết định 693/QĐ-BGDĐT năm 2022; Quyết định 2182/QĐ-BGDĐT ngày năm 2022

12

Khảo sát, tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng hệ thống các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú

Vụ GDDT

2024

Báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng hệ thống các trường PTDTNT trình Chính phủ và gửi các Bộ ngành liên quan

Kết luận 65-KL/TW năm 2019; Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2021; Quyết định 693/QĐ-BGDĐT năm 2022; Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 1-2024 của Bộ GDĐT

13

Khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú để phục vụ nhiệm vụ xây dựng Đề án ‘‘Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong các ngành/nhóm ngành/lĩnh vực: sức khỏe (chủ yếu là Y khoa và Dược học), công nghệ thông tin, nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, đào tạo giáo viên”

Vụ GDĐH

2024

Báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển đội ngũ CBQL, GV và học sinh các trường PTDTNT

Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2021

14

Nghiên cứu xây dựng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường Phổ thông dân tộc nội trú, trường Phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Cục NG&CB QLGD

2024

Báo cáo đề xuất về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với CBQL, GV, nhân viên trường PTDTNT, trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT

Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2021; Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018; Nghị quyết 109/2023/QH

Như vậy, theo Quyết định 669/QĐ-BGDĐT năm 2024 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai nghiên cứu xây dựng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường Phổ thông dân tộc nội trú, trường Phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 thì từ ngày 01/7/2024 sẽ bắt đầu thực hiện chính sách tiền lương mới theo vị trí việc làm với cán bộ, công chức, viên chức.

 

3. Mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú

Việc xác định phụ cấp trách nhiệm công việc đối với giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là một vấn đề quan trọng được quy định cụ thể trong tiểu mục 3 của Mục II Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Quy định này không chỉ nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch trong việc đánh giá công việc của giáo viên mà còn thể hiện sự đánh giá cao về vai trò và đóng góp của họ đối với sự phát triển của giáo dục dân tộc.
Theo đó, mức phụ cấp trách nhiệm công việc được xác định một cách cụ thể, được tính dựa trên hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung. Điều này làm cho việc xác định mức phụ cấp trở nên rõ ràng và công bằng hơn, giúp giáo viên cảm thấy được đối xử công bằng và có động lực trong công việc hàng ngày.
Cách tính phụ cấp này được thực hiện dựa trên công thức đơn giản: tiền phụ cấp trách nhiệm công việc trong 1 tháng bằng mức lương tối thiểu chung nhân với hệ số 0,3. Điều này đảm bảo tính minh bạch và dễ hiểu cho cả giáo viên và cơ quan quản lý.
Việc chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc được thực hiện thông qua hai phương thức chính. Trước hết, phụ cấp này có thể được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng, giúp giáo viên nhận được mức phụ cấp đầy đủ và kịp thời. Thứ hai, khoản phụ cấp này được hạch toán vào các mục, loại, khoản tương ứng theo mục lục ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý ngân sách và chi trả cho giáo viên.
Tổng cộng, việc xác định và chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc đối với giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú không chỉ đảm bảo tính công bằng và minh bạch mà còn thể hiện sự đánh giá cao về vai trò và đóng góp của họ đối với sự phát triển của giáo dục dân tộc, từ đó thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển bền vững.
 

Xem thêm bài viết: Chế độ phụ cấp chống dịch Covid-19 năm 2021 theo Nghị quyết 16/NQ-CP

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng