Xí nghiệp công ích (public utility) là xí nghiệp cung cấp những hàng hoá hay dịch vụ cơ bản nhất định như điện, nước, khí đốt ... Ở một số nước, hầu hết hàng hoá và dịch vụ công cộng đều do các xí nghiệp công ích thuộc sở hữu của nhà nước cung cấp. Ở một số nước khác, chẳng hạn Mỹ, chúng được doanh nghiệp tư nhân cung cấp, nhưng do mức cạnh tranh thấp, chính phủ đưa ra nhiều quy định để điều tiết hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực này.