Xu hướng một giá (price parallelism) là xu hướng các nhà cung cấp quy định giá như nhau trong thị trường thiểu quyền. Xu hướng một giá xuất hiện do các nhà cung cấp nhận thức được sự phụ thuộc lẫn nhau của họ và muốn tránh cạnh tranh giá cả, vì điều này làm giảm lợi nhuận của họ. Khi các nhà cung cấp quyết định cấu kết với nhau dưới dạng các ten, họ có thể cùng nhau cố định giá bán (dạng cực đoan của xu hướng một giá) và tối đa hóa lợi nhuận của họ.