1. Xử lý giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu được duyệt?

Căn cứ vào các quy định tại khoản 17 của Điều 131 trong Nghị định 24/2024/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm xử lý trường hợp giá đề nghị trúng thầu dưới 50% giá gói thầu đã được duyệt. Điều này được thực hiện bằng cách yêu cầu nhà thầu cung cấp các giải pháp cụ thể và làm rõ các yếu tố sau:

- Các yếu tố kinh tế liên quan đến biện pháp thi công, quy trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ;

- Các giải pháp kinh tế đã được áp dụng hoặc các lợi thế đặc biệt của nhà thầu dẫn đến lợi thế về giá cả;

- Nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, và nhân sự cung cấp cho gói thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Nếu nhà thầu có thể chứng minh được các yếu tố trên, hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất của họ vẫn được chấp nhận trúng thầu. Để đối phó với rủi ro, chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng tăng lên không quá 30% so với giá hợp đồng ban đầu, nhưng không vượt quá 30% giá trị hợp đồng và phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ người có thẩm quyền.

Nếu nhà thầu nhận được sự trợ cấp từ bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng, thì hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất của họ sẽ bị loại khỏi quá trình đấu thầu.

Theo Điều 88 của Luật Đấu thầu 2023, khi đối mặt với tình huống phức tạp trong hoạt động đấu thầu, người có thẩm quyền và chủ đầu tư phải đảm bảo những điều sau:

- Bảo đảm nguyên tắc và trách nhiệm pháp lý: Trong trường hợp xuất hiện tình huống chưa được quy định cụ thể trong các tài liệu đấu thầu như kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu khác, người có thẩm quyền và chủ đầu tư phải ra quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quyết định này phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

- Căn cứ vào các tài liệu liên quan: Việc xử lý tình huống phải dựa trên các tài liệu như kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; hợp đồng đã ký kết với nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn; và tình hình thực tế triển khai thực hiện gói thầu, dự án, dự án đầu tư kinh doanh.

Thông qua việc tuân thủ và áp dụng những nguyên tắc và quy định này, người có thẩm quyền và chủ đầu tư sẽ đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

 

2. Quy định về giá đề nghị trúng thầu? 

Theo quy định tại khoản 13 của Điều 4 trong Luật Đấu thầu 2023, giá đề nghị trúng thầu được giải thích như sau:

Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu mà nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Giá này được tính bằng cách trừ đi giá trị của bất kỳ giảm giá nào được áp dụng (nếu có) theo quy định của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Điều này đảm bảo rằng giá đề nghị trúng thầu phản ánh đúng nhất khả năng của nhà thầu thực hiện hợp đồng và đáp ứng các yêu cầu của dự án.

Do đó, giá đề nghị trúng thầu là mức giá mà nhà thầu được đề xuất trúng thầu trong quá trình thầu. Đây là mức giá dự kiến mà nhà thầu cam kết thực hiện dự án nếu họ được chọn làm nhà thầu chính.

 

3. Cách xác định giá gói thầu 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 16 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP, quy định về cơ sở xác định giá gói thầu được thực hiện như sau:

- Dự toán gói thầu được duyệt (nếu có): Trong trường hợp pháp luật có quy định về việc lập dự toán hoặc có hướng dẫn về định mức, đơn giá, giá gói thầu sẽ được căn cứ vào dự toán gói thầu đã được duyệt.

- Trường hợp không có dự toán hoặc không đủ điều kiện lập dự toán:

Giá gói thầu sẽ được xác định dựa trên các thông tin sau:

+ Giá trung bình theo thống kê của các dự án, gói thầu đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định.

+ Tổng mức đầu tư hoặc ước tính tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư, dự kiến giá trị dự toán mua sắm.

+ Định mức lương chuyên gia và số ngày công.

+ Các thông tin liên quan khác về nội dung và phạm vi công việc, số lượng chuyên gia, thời gian thực hiện, năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn.

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hàng hóa, dịch vụ tương tự trong thời gian tối đa 12 tháng trước ngày trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Giá thị trường tại thời điểm mua sắm có thể được xác định thông qua tham vấn thị trường, được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Trong trường hợp không có kết quả lựa chọn nhà thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trong vòng 12 tháng trước ngày trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá thị trường có thể dựa trên kết quả lựa chọn nhà thầu của các năm trước đó. Tuy nhiên, kết quả này có thể được điều chỉnh dựa trên các thay đổi về khối lượng mua sắm và giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ.

Khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cần đính kèm danh sách kết quả lựa chọn các hàng hóa, dịch vụ tương tự từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tối thiểu 01 báo giá của hàng hóa, dịch vụ được yêu cầu, tuy nhiên, khuyến khích thu thập nhiều hơn 01 báo giá. Trong trường hợp có nhiều hơn 01 báo giá, giá trung bình của các báo giá được sử dụng.

Đối với các gói thầu đặc biệt như thuốc, hóa chất, vật tư y tế, chủ đầu tư sẽ quyết định tiêu chí kỹ thuật và tổ chức thu thập báo giá. Yêu cầu báo giá sẽ được đăng tải trên các hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử của các cơ quan có liên quan trong ít nhất 10 ngày. Trong trường hợp có nhiều báo giá, chủ đầu tư sẽ lựa chọn báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm thu thập và công khai thông tin báo giá một cách minh bạch và công khai. Đồng thời, các đơn vị cung cấp báo giá cũng phải tuân thủ các quy định sau:

- Bảo đảm tính minh bạch và không vi phạm quy định về cạnh tranh: Đơn vị cung cấp báo giá phải cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình. Họ phải đảm bảo rằng báo giá không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Thực hiện thẩm định giá theo quy định của pháp luật:

+ Kết quả thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá hoặc tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật về giá.

+ Đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật, kết quả thẩm định giá là căn cứ bắt buộc để xác định giá gói thầu.

- Sử dụng các nguồn thông tin chính thống: Chủ đầu tư và đơn vị cung cấp báo giá cần dựa vào các nguồn thông tin chính thống như giá niêm yết từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng hoặc giá kê khai từ các cơ quan, đơn vị có chức năng, thẩm quyền công bố hoặc cung cấp.

=> Do đó, giá gói thầu được xác định dựa trên một trong số bảy thông tin sau:

- Dự toán gói thầu đã được duyệt (nếu có).

- Thông tin về nội dung và phạm vi công việc, số lượng chuyên gia, thời gian thực hiện, năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, cũng như mức lương chuyên gia theo quy định của pháp luật (nếu có), và các yếu tố khác liên quan.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu cho hàng hóa, dịch vụ tương tự trong thời gian tối đa 12 tháng trước ngày trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tối thiểu một báo giá của hàng hóa, dịch vụ.

- Kết quả thẩm định giá từ hội đồng thẩm định giá hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần phải được thẩm định giá.

- Giá niêm yết từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng, hoặc doanh nghiệp.

- Giá được kê khai bởi cơ quan, đơn vị có chức năng, thẩm quyền công bố hoặc cung cấp.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Không trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất có được trả lại tiền đặt cọc không ? Quy định về đấu thầu đất ?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.