Yêu cầu của đương sự là những điều mà đương sự đưa ra trong quá trình ` tố tụng, mong muốn toà án xem xét, giải quyết.

Yêu cầu của đương sự là sự thể hiện quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Yêu cầu của đương sự bao gồm yêu cầu về nội dung (yêu cầu trả nợ, yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về tài sản, yêu cầu chia thừa kế...) và yêu cẩu về tố tụng (yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu điều tra...)

Đương sự đưa ra yêu cầu bằng việc gửi đơn yêu cầu cho toà án hoặc trực tiếp đến Toà án yêu cầu. Đương sự có thể đưa ra yêu cầu khi khởi kiện, khi yêu cầu, trong quá trình Toà án chuẩn bị giải quyết vụ việc dân sự, tại phiên toà xét xử vụ án dân sự hoặc phiên họp giải quyết việc dân sự. Sau khi đưa ra yêu cầu, đương sự có quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu hoặc rút yêu cầu. Toà án có nhiệm vụ xem xét, giải quyết các yêu cầu của đương sự theo quy định của pháp luật.