TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
NƯỚC NGOÀI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …………..

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

BÁO CÁO HẰNG NĂM CỦA CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Sở Tư pháp……….

Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD

Do Bộ Tư pháp ……………cấp ngày…… tháng……… năm……… tại…………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………………….

Báo cáo về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài với nội dung như sau:

1. Về tổ chức:

- Họ và tên Trưởng Chi nhánh/ Trưởng Văn phòng đại diện:

………………………………………………………………………………………………………….

- Số lượng trọng tài viên: ……………………………………………………………………………

- Trình độ trọng tài viên:……………………………………………………………………………..

- Số lượng nhân viên khác: …………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số

2. Về hoạt động (đối với Chi nhánh).

2.1. Hoạt động giải quyết tranh chấp:

STT

S vụ việc đã tiếp nhận

S vụ việc đã giải quyết

S phán quyết trọng tài được thi hành (ghi rõ phán quyết t nguyện thi hành; phán quyết thi hành thông qua cơ quan thi hành án)

S phán quyết trọng tài bị tòa án hủy

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

2.2. Hoạt động hòa giải:

STT

Số vụ việc đã tiếp nhận

Số vụ việc đã giải quyết

Số vụ việc hòa giải thành

Ghi chú

 

 

 

 

 

2.3. Hoạt động bồi dưỡng:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

2.4. Các hoạt động khác:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

2.5. Tổng thu, chi của Trung tâm trọng tài và thực hiện nghĩa vụ thuế của trọng tài viên:

>> Xem thêm:  Mẫu công văn báo cáo đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 6)

……………………………………………………………………………………………………………

2.5.1. Nguồn thu từ hoạt động giải quyết tranh chấp trọng tài, hòa giải và các hoạt động khác:

……………………………………………………………………………………………………………

2.5.2. Tổng số chi của Trung tâm trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………………

2.5.3. Thực hiện nghĩa vụ thuế của trọng tài viên (nêu rõ tổng số thuế thu nhập cá nhân của trọng tài viên phải nộp trên cơ sở thù lao được hưởng):

……………………………………………………………………………………………………………

3. Tự đánh giá về kết quả hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (nêu rõ thuận lợi và khó khăn, thành công và hạn chế, bài học kinh nghiệm nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện của trung tâm trọng tài ở nước ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM)

………………………………………………………………………………………………………………

4. Dự kiến Chương trình hoạt động trong năm tiếp theo:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

5. Đ xuất, kiến nghị:

………………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài (Mẫu số 03/TP-TTTM)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Lưu VT

Người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Không thông báo cho cơ quan chức năng khi mở văn phòng đại diện doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào ?