TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …………..

Tỉnh (Thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN GỬI BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tổ chức trọng tài:

………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày.........tháng......... năm.... tại.............................................................

Giấy đăng ký hoạt động số:......................................................................................................

Do Sở Tư pháp .............. cấp ngày.........tháng......... năm.... tại................................................

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………………….

Chúng tôi trân trọng gửi Bộ Tư pháp danh sách trọng tài viên (mẫu danh sách trọng tài viên gửi kèm) để Bộ Tư pháp công bố theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP  ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung danh sách nêu trên.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp……………(để b/c);
- Lưu ………..

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI

DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN GỬI BỘ TƯ PHÁP CÔNG B1

(Ban hành kèm theo Mẫu số 24/TP-TTTM của Thông tư số….. /TT-BTP)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Số CMND/Hộ chiếu/Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, Điện thoại liên lạc

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn

Ký tên

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số trọng tài viên……………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

Trong trường hợp danh sách trọng tài viên bao gồm nhiều trang phải có đóng dấu giáp lai của Tổ chức trọng tài.