Tnh, thành phố: ………….

 

 

TỔNG HỢP MỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2011 - 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016

STT

Nội dung

Đơn vị

TH 2011

TH 2012

TH 2013

TH 2014

DT 2015

ƯTH 2015

KH 2016

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Kế hoạch vốn đầu tư XDCB trong nước của ngân sách cấp tỉnh

Triệuđồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

Triệuđồng

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư XDCB tập trung

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

3

Vốn đầu tư từ nguồn bổ sung cómục tiêu (không kể vốn ngoài nước)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

4

Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ sốkiến thiết

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

II

Vay trong năm

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tạm ứng Kho bạc Nhà nước

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạm ứng theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạm ứng đầu tư cơ sở hạ tầng tạo được nguồn thu hoàn trả vốn tạm ứng

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

2

Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay vốn kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư cụm tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạm ứng đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn vay

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay khác

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

3

Vay Ngân hàng thương mại

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả ngân hàng

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

4

Phát hành trái phiếu chính quyềnđịa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn huy động

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

5

Vay khác (nếu có ghi cụ thể)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

III

Trả nợ trong năm

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tạm ứng Kho bạc Nhà nước

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạm ứng theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạm ứng đầu tư cơ sở hạ tầngtạo được nguồn thu hoàn trả vốn tạm ứng

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

2

Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay vốn kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư cụm tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạm ứng đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn vay

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay khác

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

3

Vay Ngân hàng thương mại

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư Dự án có khả năngthu hồi vốn trực tiếp hoàn trảngân hàng

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

4

Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn huy động

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

5

Vay khác (nếu có ghi cụ thể)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

II

Dư nợ vay đến ngày 31/12

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tạm ứng Kho bạc Nhà nước

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạm ứng theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạm ứng đầu tư cơ sở hạ tầng tạo được nguồn thu hoàn trả vốn tạm ứng

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

2

Vay Ngân hàng phát triển ViệtNam

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay vốn kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư cụm tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạm ứng đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn vay

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay khác

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

3

Vay Ngân hàng thương mại

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trảngân hàng

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

4

Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn trả vốn huy động

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

5

Vay khác (nếu có ghi cụ thể)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

III

Tỷ lệ huy động vốn trên kế hoạch vđầu tư XDCB

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó tỷ lệ huy động vốn theo K3 Đ8 Luật NSNN

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày … tháng … năm 2015
TM. Ủy ban nhân dân tnh, thành phố...
Chủ tịch