1. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 13 - Đề số 2

Câu số 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 1,4 : 3 + 5,8 : 3

b) ( 1,25 x 3, 6) :  ( 9 x5) 

Hướng dẫn giải:

a) 1,4 : 3 + 5,8 : 3

= (1,4+ 5,8 ) : 3

= 7,2 : 3

= 2,4

b) ( 1,25 x 3,6) : ( 9 x5)

=4,5 : 45

= 0,1

Câu số 2: Tìm X

a) X x 3,9 + X x 0,1 = 2,7

b) 12,3 : X - 4,5 : X= 15

Hướng dẫn giải:

a) X x 3,9 + X x 0,1 = 2,7

X x (3,9 + 0,1) = 2,7

X x 4 = 2,7

X = 2,7 : 4

X = 0,675

b)  12,3 : x – 4,5 : x = 15

(12,3 - 4,5) : x = 15

7,8 : x = 15

x = 7,8 : 15

x = 0,52

Câu số 3: Tổng của hai số bằng 0,6. Thương của số bé và số lớn cũng bằng 0,6. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải:

Số bé là:

0,6 : (5 + 3) x 3 = 0,225

Số lớn là:

0,6 – 0,225 = 0,375

Đáp số: Số bé: 0,225; Số lớn: 0,375.

Câu số 4: Một người mua bánh nhiều hơn kẹo là 3,85kg. Hỏi người đó mua mỗi loại bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng 2/3 số ki-lô-gam bánh bằng 4/5 số ki-lô-gam kẹo?

Hướng dẫn giải:  
Số kg người đó mua bánh bằng \frac{3}{2} x \frac{4}{5}= \frac{6}{5} ( số kg kẹo)

 Lượng bánh người đó mua là:

3,85 : (6-5) x 6 = 23,1 (kg)

Lượng kẹo người đó mua là:

23,1 - 3,85= 19,25 (kg)

Đáp số: Bánh: 23,1 kg; Kẹo : 19,25kg.

Câu số 5:  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng với chu vi mảnh vườn hình vuông cạnh là 7,8m. Biết chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật bằng độ dài một cạnh mảnh vườn hình vuông và chiều rộng mảnh vườn bằng chiều dài giảm đi 3 lần. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải:

Chu vi mảnh vườn hình vuông hay chính là chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

7,8 × 4 =31,2 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

7,8 : 3 =2,6 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

(7,8 + 2,6) × 2 = 20,8 (m2)

Đáp số: 20,8m2

2. Bài tập Toán cuối tuần lớp 4 Tuần 13

Câu số 1: Chọn câu trả lời đúng cho giá trị của mỗi chữ x trong các câu sau:

a) x : 7 = 3

A. x = 35 B. x = 21 C. x = 42 D. x = 28

Hướng dẫn giải: Chọn đáp B

b) x × 6 + 120 = 180

A. x = 10 B. x = 9 C. x = 8 D. x = 7

Hướng dẫn giải:

x x  6+ 120 = 180

x x 6= 180 - 120

x x 6 = 60 

x = 60 : 6

x = 10 

Như vậy đáp án là A

Câu số 2: Tính bằng cách hợp lí

a)  7 × 4 + 3 × 4

b) 125 + 300 + 325 + 100

Hướng dẫn giải:

a) 7 × 4 + 3 × 4

= (7 + 3) x 4

= 10 x 4

= 40

b) 125 + 300 + 325 + 100

=( 125 + 325 ) + ( 100 + 300)

= 450 + 400

= 850

Câu số 3:  Bạn hãy cho biết hai số khi có tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a, Tổng là 24, hiệu là 6

b, Tổng là 60, hiệu là 12

Hướng dẫn giải:

a)số lớn là:

( 24 + 6) : 2 = 15

Số bé là:

24 - 15 = 9

Đáp số: số lớn là 15, số bé là 9

b)

Số lớn là :

(60 + 12) : 2 = 36

Số bé là:

60 – 36 = 24

Đáp số: Số lớn là 36

Số bé là 24

Câu số 4: Một trang web, trong ngày thứ nhất có 215 382 lượt truy cập, ngày thứ hai có nhiều hơn ngày thứ nhất 20 213 lượt truy cập. Hỏi:

a) Ngày thứ hai có bao nhiêu lượt truy cập vào trang web?

b) Cả hai ngày có bao nhiêu lượt truy cập vào trang web?

Hướng dẫn giải:

a)

Ngày thứ hai có số lượt truy cập vào trang web là:

215 382 + 20 213 = 235 595 (lượt)

Đáp số: 235 595 lượt

b)

Cả hai ngày có số lượt truy cập vào trang web là:

215 382 + 235 595 = 450 977 (lượt)

Đáp số: 450 977 lượt

Câu số 5: Bác Hưng trồng lúa một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 160m, chiều rộng bằng \frac{5}{8} chiều dài. Trung bình cứ 100 m2 của thửa ruộng đó thu hoạch được 70 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng của thửa ruộng là: 160 x \frac{5}{8} = 100m

Diện tích của thửa ruộng là: 160  x 100 = 16 000 m2

Mỗi mét vuông thửa ruộng đó thu hoạch được số ki - lô -gam thóc là:

70 : 100 = \frac{7}{10} kg

Cả thửa ruộng thu hoạch được số ki- lo- gam thóc là:

\frac{7}{10} x 16 000 = 11 200kg

Đáp số: 11 200 ki-lô-gam thóc

Câu số 6:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) 2 tạ 45kg = ………….kg

b) 1 200 yến = ……….tấn

c) 305 giây = ………….phút ………giây

d)  200 năm = ………….thế kỉ

Hướng dẫn giải:

a) 2 tạ 45kg = 245 kg

b) 1 200 yến = 12 tấn

c) 305 giây = 5 phút 5 giây

d) 200 năm = 2 thế kỉ

Câu số 7: Thực hiện phép tính sau bằng cách thuận tiện nhất

10 + 20 + 30 + … + 90

Hướng dẫn giải:

 10 + 20 + 30 + … + 90

= (10 + 90) + (20 + 80) + (30 + 70) + (40 + 60) + 50

= 100 + 100 + 100 + 100 + 50

= 450

Câu số 8:  Người ta đóng 24 viên thuốc vào 3 vỉ đều nhau.

a) Hỏi 3 648 viên thuốc thì đóng được bao nhiêu vỉ thuốc như thế?

b) Bác Mai mua 5 vỉ thuốc như thế thì có bao nhiêu viên thuốc? 

Hướng dẫn giải:

a) Mỗi vỉ có số viên thuốc là:

24 : 3 = 8 (viên)

3 648 viên thuốc thì đóng được số vỉ là:

3 648 : 8 = 456 (vỉ)

Đáp số: 456 vỉ thuốc

b) Bác Mai có số viên thuốc là:

8 × 5 = 40 (viên)

Đáp số:  40 viên thuốc.

Câu số 9: Đặt tính rồi tính

a) 597 134 + 301 459

b)  459 127 – 267 980 

c) 3 978 x 27

d) 617 594 : 34

Hướng dẫn giải

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 - Đề 2 có đáp án

 

3. Một số bài tập toán lớp 4 vận dụng

Câu số 1:  Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn giải:

Thêm 4 quả vào rổ thứ nhất thì số cam 2 rổ bằng nhau nên rổ thứ hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả cam.

Nếu thêm vào rổ thứ nhất 24 quả thì rổ thứ nhất gấp 3 rổ 2 nên số quả cam ở rổ 2 là: (24 – 4) : (3 – 1) = 10 (quả)

Số cam ở rổ thứ nhất là: 10 – 4 = 6 (quả)

Đáp số: Rổ thứ nhất: 6 quả

Rổ thứ hai: 10 quả

Câu số 2:  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m. Khu vườn đó được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so với trước tăng gấp rưỡi và do đó diện tích tăng thêm 280m².Tính chiều rộng và diện tích khu vườn sau khi mở thêm.

Hướng dẫn giải: 

Diện tích hình chữ nhật tăng 280m² chính là một nửa diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Cho nên diện tích hình chữ nhật là:

280 × 2 = 560 (m²)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

560 : 35 = 16 (m)

Diện tích hình chữ nhật sau khi mở rộng là:

560 + 280 = 840 (m²)

Đáp số: Chiều rộng 16m

Diện tích sau 840m²

Câu số 3: Ngày 8 tháng 3 năm 2016 là thứ ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

Hướng dẫn giải: 

1 năm thường có 365 ngày, 1 năm nhuận có 366 ngày ( tháng 2 có 29 ngày). Mà cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận, nhưng năm 2016 (năm nhuận) đã qua tháng 2, nên trong vòng 60 năm nữa có 60 : 4 = 15 năm nhuận, nên số năm thường là 60 – 15 = 45 năm

Vậy 60 năm nữa có tổng số ngày là: 15 × 366 + 45 × 365 = 21915 (ngày)

Mà 1 tuần lễ có 7 ngày, nên ta có số tuần là:

21915 : 7 = 3130 (tuần) và dư 5 ngày

Vậy 8 tháng 3 năm 2016 là thứ ba thì 60 năm nữa ngày 8 tháng 3 sẽ là chủ nhật.

Câu số 4:  Một người có 56 nghìn đồng gồm các tờ tiền 5000; 2000 và 1000. Biết số tờ 1000 gấp đôi số tờ 5000. Hỏi mỗi loại tiền có bao nhiêu tờ?

Hướng dẫn giải:

Số tờ tiền 1000 gấp đôi số tờ 5000 nên số tờ 1000 phải là số chẵn, nên tổng số tiền loại 1000 là số chẵn.

Dù số tờ 2000 là chẵn hay lẻ thì số tiền loại 2000 là số chẵn.

Mà tổng số tiền là 56000 đồng là số chẵn nên số tiền loại 5000 cũng phải là số chẵn, suy ra số tờ 5000 cũng là số chẵn.

Ta thấy rằng số tờ 5000 phải nhỏ hơn 8 vì nếu là 8 thì sẽ có 16 tờ 1000 nên tổng số tiền 5000 và 1000 là: 5000 × 8 + 1000 × 16 = 56000 (đồng). Nên sẽ không có tờ 2000, sai với đề bài.

Vậy số tờ 5000 là 2 tờ, 4 tờ hoặc 6 tờ. Thử 3 trường hợp ta thấy trường hợp đúng là 6 tờ 5000; 12 tờ 1000 và còn lại là 7 tờ 2000.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi có liên quan đến nội dung ôn tập toán lớp 4. Mong rằng đây là những nội dung hữu ích mà chúng tôi cung cấp cho các bạn.