I. Bài tập về dấu phẩy số thập phân

Bài tập 1: Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân mà phần thập phân có một chữ số, một học sinh đã quên dấu phẩy của số thập phân và tiến hành cộng như cộng hai số tự nhiên, nên kết quả là 183. Tìm hai số hạng của phép cộng biết tổng đúng là 58,8

Lời giải chi tiết: 

Tổng sai hơn tổng đúng là: 183 - 58,8 = 124,2

Vì bạn học sinh quyên dấu phẩy của số thập phân có một chữ số ở phần thập phân nên số đó gấp lên 10 lần. Do đó, tổng tăng lên 9 lần số thập phân đó. Vậy 9 lần số thập phân đó là 124,2

Số thập phân đó là: 124,2 : 9 = 13,8

Số tự nhiên là: 58,8 - 13,8 = 45

Đáp số: 13,8 và 45

Bài tập 2: Tìm hai số thập phân có hiệu bằng 915,8832, biết rằng nếu dời dấu phẩy của số lớn sang trái 3 chữ số ta sẽ được số bé? 

Lời giải chi tiết: 

Khi dời dấu phẩy của một số thập phân sang bên trái 3 chữ số thì số đó giảm đi 1000 lần. Vì vậy, số bé bằng 1/1000 số lớn. Nếu coi số bé là 1 phần thì số lớn là 1000 phần như thế

Hiệu số phần bằng bằng là: 1000 - 1 = 999 phần

Số bé: 915,8832 : 999 = 0,9168

Bài tập 3: Tìm hai số thập phân có tổng bằng 503,69 biết rằng nếu dời dấu phẩy của số thứ nhất sang bên phải 1 chữ số ta sẽ được số thứ hai

Lời giải chi tiết: 

Khi dời dấu phẩy của một số thập phân sang bên phải 1 chữ số thì số đó gấp lên 10 lần. Vì vậy số thứ hai gấp 10 lần số thứ nhất

Nếu coi số thứ nhất là 1 phần thì số thứ hai là 10 phần như thế

Tổng số phần bằng nhau là: 10 + 1 = 11 phần

Số thứ nhất là: 503,69 : 11 = 45,79

Số thứ hai là: 457,9

Đáp số: 45,79 và 457,9

Bài tập 4: Khi cộng hai số thập phân, một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nên được kết quả là 158,6. Tìm hai số thập phân đó biết tổng đúng là 36,83

Lời giải chi tiết: 

Tổng sai hơn tổng đúng là: 158,6 - 36,83 = 121,77

Vì bạn học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của một số thập phân có  hai chữ số ở phần thập phân nên số đó gấp lên 100 lần. Do đo, tổng tăng lên 99 lần số thập phân đó. Vậy 99 lần số thập phân đó là 121,77

Số thập phân đó là: 121,77 : 99 = 1,23

Số thập phân còn lại là: 36,83 - 1,23 = 35,6

Đáp số: 35,6

Bài tập 5: Một cửa hàng bán khúc vải dài 25,6m cho ba người. Người thứ nhất mua 3,5m vải, người thứ hai mua nhiều hơn người thứ nhất 1,8m vải. Hỏi người thứ ba mua bao nhiêu mét vải? 

Lời giải chi tiết: 

Người thứ hai mua số mét vải là: 3,5 + 1,8 = 5,3 mét vải

Người thứ ba mua số mét vải là: 25,6 - (3,5 + 5,3) = 16,8 mét vải

Bài tập 6: Có ba tổ công nhân tham gia đắp đường. Số mét đường của tổ một và tổ hai đắp được là 23,4 mét, số mét đường của tổ hai và tổ ba đắp được là 20,5, cả ba tổ đắp được 36,2 mét. Hỏi mỗi tổ đắp được bao nhiêu mét đường? 

Lời giải chi tiết: 

Số mét đường tổ một đắp được là: 36,2 - 20,5 = 15,7 mét

Số mét đường tổ hai đắp được là: 23,4 - 15,7 = 7,7 mét

Số mét đường tổ ba đắp được là: 20,5 - 7,7 = 12,8 mét

Đáp số: 15,7 - 7.7 = 12,8 mét vải

Bài tập 7: Một cửa hàng có 32,8 tạ gạo, ngày thứ nhất cửa hàng bán được \frac{3}{4} số gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán được \frac{3}{4} số gạo còn lại. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo chưa bán?

Lời giải chi tiết: 

Số gạo cửa hàng bán ngày thứ nhất là: 32,8 x \frac{3}{4} = 24,6 tạ

Số gạo còn lại sau ngày thứ nhất là: 32,8 - 24,6 = 8,2 tạ

Số gạo cửa hàng bán ngày thứ hai là: 8,2 x \frac{3}{4} = 6,15 tạ

Số gạo cửa hàng chưa bán là: 8,2 - 6,15 = 2,05 tạ = 205 kg

Đáp số: 205kg

Bài tập 8: Một cửa hàng có ba thùng dầu, thùng thứ nhất đựng 9,7 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 3,5 lít. Cửa hàng đã bán 16,3 lít dầu và còn lại 22,2 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba đựng bao nhiêu lít dầu? 

Lời giải chi tiết: 

Thùng thứ hai đựng số lít dầu là: 

9,7 + 3,5 = 13,2 lít

Tổng số lít dầu của cả cửa hàng là: 

16,3 + 22,2 = 38,5 lít

Thùng một và thùng hai đựng số lít dầu là: 

9,7 + 13,2 = 22,9 lít

Thùng thứ ba đựng số lít dầu là: 

38,5 - 22,9 = 15,6 lít

Đáp số: 15,6 lt dầu

Bài tập 9: Một người trung bình mỗi phút hít thở 15 lần, mỗi lần hít thở 0,55 lít không khí, biết 1 lít không khí nặng 1,3g. Hãy tính khối lượng không khí 6 người hít thở trong 1 giờ? 

Lời giải chi tiết:  

Đổi 1 giờ = 60 phút

Số lần hít thở của một người trong 1 giờ là: 15 x 60 = 900 lần

Số lần hít thở của sáu người trong 1 giờ là: 6 x 900 = 5400 lần

Số lít không khí sáu người hít thở trong 1 giờ là: 5400 x 0,55 = 2970 lít

Khối lượng không khí sáu người hít thở trong 1 giờ là: 2970 x 1,3 = 3861 gam

Đáp số: 3861

Bài tập 10: Một kho lương thực nhập vào kho ba đợt gạo được 12,52 tấn. Đợt thứ nhất nhập số gạo bằng \frac{3}{4} đợt thứ hai, đợt thứ ba nhập số gạo nhiều hơn tổng số gạo hai đợt đầu là 1,32 tấn. Hỏi mỗi đợt nhập bao nhiêu tấn gạo?

Lời giải chi tiết: 

Số gạo nhập vào đợt ba là: (13,52 + 1,32) : 2 = 6,92 tấn 

Số gạo nhập vào hai đợt đầu là: 12,52 - 6,92 = 5,6 tấn 

Số gạo nhập vào đợt một là 5,6 : ( 3+4) x 3 = 2,4 tấn

Số gạo nhập vào đợt hai là: 5,6 - 2, 4 = 3,2 tấn 

Đáp số: 

Đợt 1: 2,4 tấn

Đợt 2: 3,2 tấn 

Đợt 3: 6,92 tấn 4

 

II. Một số bài tập tự luyện khác

Bài tập 1: Tổng hai số là 55,22. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang trái một hàng rồi lấy hiệu giữa số lớn và nó ta được 37,07. Tìm hai số đó

Bài tập 2: Hai số thập phân có tổng là 15,83. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải một hàng rồi trừ đi số lớn thì được 0,12. Tìm hai số đó

Bài tập 3: Tổng của ba số là 1019,535. Tìm ba số đó, biết rằng dời dấu phẩy của số thứ nhất sang bên phải một chữ số ta được số thứ hai. Dời dấu phẩy của số thứ nhất sang bên trái một chữ số ta được số thứ ba

Bài tập 4: Khi trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần mà phần thập phân có ba chữ số. Do sơ ý, một học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và đặt phép trừ như trừ hai số tự nhiên nên được kết quả là 900. Tìm hai số tự nhiên đí, biết hiệu đúng là 1994,904

Bài tập 5: Tìm hai số thập phân có hiệu bằng 9064,926. Biết rằng nếu dời dấu phẩy của số lớn sang trái 3 chữ số ta được số bé

Bài tập 6: Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân mà phần thập phân có hai chữ số, một học sinh đã quên dấu phẩy của số thập phân và tiến hành cộng như cộng hai số tự nhiên nên được kết quả là 1996. Tìm hai số hạng của phép cộng, biết tổng đúng là 733,75

Bài tập 7: Tìm hai số thập phân có tổng bằng 99,384 biết rằng nếu dời dấu phẩy của số thứ nhất sang phải hai chữ số ta sẽ được số thứ hai

Bài tập 8: Tìm hai số thập phân có tổng bằng 101,97 biết rằng nếu dời dấu phẩy của số thứ nhất sang bên phải một chữ số ta sẽ được số thứ hai

Bài tập 9: Khi cộng hai số thập phân, một học sinh đã quên dấu phẩy của một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nên được kết quả là 498,843. Tìm hai số thập phân đó biết tổng đúng là 107,793

Bài tập 10: Khi cộng hai số thập phân, Lan đã quên dấu phẩy của số thập phân mà phần thập phân có một chữ số nên được kết quả là 84,97. Tìm hai số hạng của phép cộng, biết tổng đúng là 43,57