1. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 18 - Đề 2 có đáp án

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu số 1: Trong hình tam giác ABC có:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 18 - Đề 2 có đáp án

A. AB là đường cao ứng với đáy BC

B. CH là đường cao ứng với đáy AB

C. AH là đường cao ứng với đáy BC

D. CB là đường cao ứng với đáy BA

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án C

Câu số 2: Một tam giác có thể có:

A. Một góc tù và hai góc nhọn

B. Hai góc vuông và một góc nhọn

C. Ba góc tù

D. Một góc vuông, một góc tù, một góc nhọn

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án A

Câu số 3: Muốn tính diện tích tam giác ta tính như sau:

A. Lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi nhân với 2

B. Lấy độ dài đáy chia cho chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi nhân với 2

C. Lấy độ dài đáy chia cho chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2

D. Lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án D

Câu số 4:  Diện tích tam giác có độ dài đáy 34,5 dm chiều cao 21,6 dm là:

A. 745,2 dm2

B. 112,2 dm2

C. 372,6 dm2

D. 1490,4 dm2

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án C

Diện tích tam giác là: độ dài đáy x chiều cao : 2

= 34,5 x 21, 6 : 2

= 372,6 dm2

Phần 2: Tự luận

Câu số 1: Đặt tính rồi tính

a) 286,43 + 521,85

b) 516,40 - 350,28

c) 25,04 x 3,5

d) 45,54 : 1,8

Hướng dẫn giải:

Kết quả của các phép tính được như sau: 

a) 286,43 + 521,85 =808,01

b) 516,40 - 350,28 =  866,68

c) 25,04 x 3,5 = 87,64

d) 45,54 : 1,8 = 25,3

Câu số 2:  Cho tam giác ABC có cạnh đáy BC = 30cm, chiều cao AH = \frac{1}{3}BC . Tính diện tích tam giác ABC.

Hướng dẫn giải:

Chiều cao của tam giác ABC 

AH= \frac{1}{3}BC = \frac{1}{3}  x 30 = 10 cm

Diện tích của tam giác ABC 

30 X 10 : 2 = 150 cm2

Đáp án: 150cm2

Câu số 3: Tính chu vi và diện tích hình dưới đây, biết: AB = 12cm; BC = 12cm; CD = 15cm; AE = 14cm và AH = 10cm.

Hướng dẫn giải:

Cạnh ED = BC = 12cm

Chu vi hình bên là:

AB + BC + CD + DE + AE = 12 + 12 + 15 + 12 + 14 = 65 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

10 × 15 : 2 = 75 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEDC là:

15 × 12 = 180 (cm2)

Diện tích hình bên là:

180 + 75 = 255 (cm2)

Câu số 4:  Một hình tam giác có trung bình cộng của độ dài đáy và chiều cao là 48cm, chiều cao bằng \frac{3}{5}độ dài đáy. Tính diện tích của hình tam giác đó.

Hướng dẫn giải:

Tổng độ dài đáy và chiều cao của hình tam giác là:

48 × 2 = 96 (cm)

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều cao của hình tam giác là:

96 : 8 × 3 = 36 (cm)

Độ dài đáy của hình tam giác là:

96 – 36 = 60 (cm)

Diện tích của hình tam giác là:

60 × 36 : 2 = 1080 (cm2)

 

2. Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Một tam giác có số đường cao là:

A. 1                     

B. 2            

C. 3                     

D. 4

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án 1

Câu 2: Tam giác ABC có cạnh đáy BC = 4,5cm và chiều cao AH = 3,2cm. Diện tích tam giác ABC là:

A. 14,4cm2          

B. 14,4cm            

C. 7,2cm2             

D. 7,2cm

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án C

Câu số 3:  Diện tích tam giác có độ dài đáy 12cm chiều cao 8cm. Cách tính đúng là:

A. (12 + 8) x 2 = 40(cm2)

B. 12 x 8: 2 = 48 (cm2)

C. 12 x 8 x 2 = 192(cm2)

D. 12: 8 x 2 = 3 (cm2)

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án B

Câu số 4: Một tam giác có thể có:

A. Một góc tù và hai góc nhọn

B. Hai góc vuông và một góc nhọn

C. Ba góc tù

D. Một góc vuông, một góc tù, một góc nhọn

Hướng dẫn : A

Phần 2: Tự luận

Câu số 1: Tính cạnh BC của tam giác ABC biết chu vi của tam giác ABC bằng 25cm, cạnh AB = 10cm, AC = 7cm.

Hướng dẫn giải:

Độ dài cạnh BC của tam giác ABC là:

25 – 10 – 7 = 8 (cm)

Đáp số: 8 cm

Câu số 2: Tính diện tích tam giác ABC có độ dài đáy là 5m, chiều cao là 3m.

Hướng dẫn giải:

Diện tích tam giác ABC là:

( 5 x 3 ) : 2 = 7,5 (m2 )

Đáp số: 7,5 m2

Câu số 3: Một tấm bảng quảng cáo hình tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao là 28m, cạnh đáy hơn chiều cao 12m. Tính diện tích tấm bảng quảng cáo đó ?

Hướng dẫn giải:

Độ dài cạnh đáy là:

(28 + 12) : 2 = 20 (m)

Độ dài chiều cao là:

28 – 20 = 8 (m)

Diện tích tấm bảng quảng cáo là:

20 x 8 : 2 = 80 (m2)

Đáp số: 80m2

Câu số 4: Một hình chữ nhật có diện tích 630cm2 và diện tích này bằng 70% diện tích hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác, biết chiều cao là 2,4dm ?

Hướng dẫn giải:

Đổi: 2,4dm = 24cm

Diện tích hình tam giác là:

630 : 70% = 900 (cm2)

Cạnh đáy hình tam giác là:

900 x 2 : 24 = 75 (cm)

Đáp số: 75cm

 

3. Một số bài tập vận dụng

Một số bài tập vận dụng 

Câu số 1: Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm. Cạnh AB bằng \frac{4}{3} cạnh AC, cạnh BC bằng \frac{5}{3} cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC ?

Hướng dẫn giải: 

Cạnh AC là 3 phần bằng nhau thì cạnh AB là 4 phần và cạnh BC là 5 phần như thế

Độ dài cạnh AB là:

90 : (3 + 4 + 5) x 4 = 30 (cm)

Độ dài cạnh AC là:

90 : (3 + 4 + 5) x 3 = 22,5 (cm)

Diện tích hình tam giác ABC là:

30 x 22,5 : 2 = 337,5 (cm2)

Đáp số: 337,5 cm2

Câu số 2: Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,265 m2. Tính diện tích hình tam giác ABC đó ?

Hướng dẫn giải: 

Độ dài chiều cao của hình tam giác là:

5,265 x 2 : 2,7 = 3,9 (m)

Diện tích hình tam giác ABC là:

3,5 x 3,9 : 2 = 6,825 (m2)

Đáp số: 6,825 m2

Một số bài tập vận dụng cao

Câu số 1:  Cho một thửa vườn hình tam giác vuông ABC vuông ở A. Cạnh AC lớn hơn cạnh AB 30m. Cạnh BC dài 150m.

a). Tính độ dài cạnh AB và AC. Biết chu vi thửa vườn là 360m.

b) Tính diện tích thửa vườn đó.

c) Ở giữa vườn người ta đào một ao cá hình vuông chu vi 100m. Tính diện tích còn lại để trồng trọt.

Câu số 2: Một hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 88m và cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, trung bình cứ 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu số 3: Một hình tam giác có diện tích gấp 3 lần diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 42 dm chiều rộng 24dm. Tính chiều cao của hình tam giác, biết cạnh đáy tam giác là 96dm.

Câu số 4: Một hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 88m và cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, trung bình cứ 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu số 5: Một hình chữ nhật có diện tích 630cm2 , diện tích này bằng 70% diện tích hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao bằng 24cm.

(Áp dụng cách tính tỉ số % để tìm diện tích tam giác)

Câu số 6: Một miếng bìa hình tam giác có chiều cao là 20cm. Hỏi nếu kéo độ dài đáy thêm 6cm thì diện tích của miếng bìa hình tam giác tăng thêm bao nhiêu cm

Trên đây là toàn  bộ nội dung bài viết của chúng tôi về bài tập cuối tuần môn toán lớp 5 Tuần 18. Mong rằng đây là những nội dung thông tin giúp ích cho các bạn trong việc ôn tập kiến thức. Bên cạnh đó có thể tham khảo thêm: Bài tập toán lớp 5 Bài toán về hình tròn có đáp án chi tiết nhất