1. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 28 có đáp án chi tiết

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 15045 đọc là:

 A. Mười lăm nghìn không trăm bốn lăm

 B. Mười năm nghìn không trăm bốn mươi lăm

C. Mười lăm nghìn không trăm bốn năm

D. Mười lăm nghìn không trăm bốn mươi lăm

Câu 2: Chữ số thích hợp để khi viết vào ô trống ta được 270 chia hết cho cả 2,3,5,9 là ?

A. 0     

B. 3

C. 6     

D .9

Câu 3: Phân số chỉ phần tô đậm của hình dưới là:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 28 có đáp án chi tiết

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 28 có đáp án chi tiết

Câu 4: Các số 45 897 ; 45 798 ; 45 987 ; 50 101 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là ?

 A. 45 897 ; 45 798 ; 45 987 ; 50 101

B. 45 798 ; 45 897 ; 45 987 ; 50 101

C. 45 798 ; 45 987 ; 45 897 ; 50 101

D. 50 101 ; 45 987 ; 45 897 ; 45 798

Câu 5: số thích hợp viết vào chỗ chấm của dãy số 1, 4, 9,16 … ,… là ?

A. 25,35       

B. 24,34 

C. 20,30     

D. 25 , 36

Câu 6: Phân số \frac{24}{48} rút gọn về phân số tối giản là ?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 28 có đáp án chi tiết

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Hai tỉnh A và B cách nhau 196km. Lúc 7 giờ xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ B đến A. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn xe thứ hai là 6km/giờ.

Câu 2: Một xe máy đi từ B lúc 6 giờ 30 phút đến C với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách B 45 km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

 

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D A C B D C

 

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Bài giải:

Thời gian mỗi xe đi đến lúc gặp nhau là:

 9 giờ - 7 giờ = 2 (giờ)

Tổng vận tốc hai xe là:

196 : 2 = 98 (km/ giờ )

Vận tốc xe thứ nhất là:

(98 + 6) : 2= 52( km/ giờ )

Vận tốc xe thứ hai là:

98 - 52 = 46 (km/ giờ)

Đáp số: 52 km/ giờ; 46 km/ giờ

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

Sau mỗi giờ ô tô gần xe máy là:

51 – 36 = 15 (km )

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:

45 : 15 = 3 (giờ )

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:

6 giờ 30 phút + 3 giờ = 9 giờ 30 phút

Đáp số: 9 giờ 30 phút

2. Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 12 034 609 chữ sô 1 thuộc hàng:

A. Hàng triệu

B. Hàng chục triệu

C. Hàng trăm nghìn

D. Hàng chục nghìn

Câu 2: Cho số 34x20 tất cả giá trị của chữ số để số 34x20 chia hết cho cả 2,3,5,9 là ?

A. x = 0     

B. x = 9

C. x = 3     

D. x = 0 và 9

Câu 3: Phân số chỉ phần không tô đậm của hình bên là:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 28 có đáp án chi tiết

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 28 có đáp án chi tiết

Câu 4: Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 là ?

A. 98760     

B. 10345

C. 98765     

D. 12345

Câu 5: Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm của \frac{5}{4} và \frac{5}{2}  là?

A. <       

B. >       

C. =

Câu 6: Xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/ giờ. Sau nửa giờ ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/ giờ và đuổi theo xe máy. Hỏi ô tô đi hết bao nhiêu thời gian thì đuổi kịp xe máy ?

A. 15 phút     

B. 35 phút

C. 45 phút     

D. 55 phút

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 28 có đáp án chi tiết

Câu 2: Quãng đường AB dài 46km. Xe thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ.Sau 30 phút xe thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 32km/ giờ. Hỏi xe thứ hai khởi hành sau bao lâu thì gặp xe thứ nhất ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

 

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D D C A C

 

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a. Ta có:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 28 có đáp án chi tiết

Được:  \frac{9}{12} và \frac{8}{12}

b. Ta có:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 28 có đáp án chi tiết

Được: \frac{8}{10} và \frac{7}{10}

Câu 2: (2,5 điểm)

Bài giải:

Đổi 30 phút = 0,5 giờ

Sau 0,5 giờ xe thứ nhất đi được:

30 x 0,5 = 15 (km)

Sau 30 phút hai xe còn cách nhau là:

46 – 15 = 31 (km)

Tổng vận tốc của hai xe là:

30 + 32 = 62 (km/ giờ)

Thời gian xe thứ hai đi để hai xe gặp nhau là:

31: 62 = 0,5 giờ

0,5 giờ = 30 phút

Đáp số: 30 phút

3. Một số bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 dạng tự luận

Bài 1: Hai người đi bộ ngược chiều nhau từ hai địa điểm A và B cách nhau 20 km để gặp nhau. Vận tốc của người đi từ A là 6 km/h. Vận tốc của người đi từ B là 4 km/h. Hỏi sau mấy giờ họ gặp nhau? Khi gặp nhau người đi từ A cách B mấy km?

Bài 2: Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 15 km/h. Cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B 60 km với vận tốc 40 km/h đuổi theo xe đạp. Hỏi sau bao lâu thì xe máy đuổi kịp xe đạp?

Bài 3: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 18 km/h. Sau 3 giờ, một ô tô đi từ A đuổi kịp xe đạp với vận tốc 72 km/h. Hỏi kể từ lúc ô tô bắt đầu, sau bao lâu thì ô tô đuổi kịp xe đạp?

Bài 4: Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 54 km/giờ. Đến 9 giờ một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 72 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng?

Bài 5: Một ca nô khi ngược dòng từ A đến B mỗi giờ đi được 12 km. Sau 6 giờ 36 phút thì đến B. Biết vận tốc dòng chảy là 3 km/giờ. Hỏi ca nô đó đi xuôi dòng từ B đến A thì hết bao nhiêu thời gian.

Bài 6: Vận tốc của gió là 6 km/giờ. Vận tốc của xe đạp (khi không có gió) là 18 km/giờ. Hỏi xe đạp đi xuôi gió với quãng đường dài 36 km thì hết bao nhiêu thời gian.

Bài 7: Một con thuyền khi ngược dòng có vận tốc 8 km/giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 2 km/giờ. Tính vận tốc khi thuyền xuôi dòng.

Bài 8: Một thửa ruộng hình bình hành có cạnh đáy là 150m, chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 300m2 thì thu hoạch được 900kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Bài 9: Một phòng họp HHCN có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 2,5m. Hỏi phòng học đó của đủ không khí cho lớp học gồm 40 học sinh và 2 giáo viên hay không? Biết mỗi người cần 3m3 không khí.

Bài 10: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ đến B lúc 10 giờ với vận tốc 48km/giờ. Tính quãng đường AB biết dọc đường xe nghỉ 20 phút.

Câu 11: Hai tỉnh A và B cách nhau 200km. Lúc 8 giờ xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ B đến A. Hai xe gặp nhau lúc 10 giờ. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn xe thứ hai là 8km/giờ.

Câu 12: Một xe máy đi từ B lúc 7 giờ 15 phút đến C với vận tốc 42 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách B 60 km đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?

Câu 13: Một người đi bộ đi từ A lúc 7 giờ với vận tốc 6km/giờ. Sau 2 giờ 15 phút, một người đi xe đạp cũng đi từ A đuổi theo với vận tốc gấp 4 lần vận tốc của người đi bộ. Hỏi:

a. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

b. Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau dài bao nhiêu kilomet?

Xem thêm: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 15 - Đề 1 có đáp án