Mời các em tham khảo một số đề ôn tập hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3.

 

1. Đề 1: Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

1/ Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số gồm bốn chục và hai đơn vị được viết là?

A.  24

B. 42

C. 40 và 2

D.  20 và 4

Đáp án A

Câu 2: Số bé nhất trong các số 17, 42, 53, 69 là

A. 69

B. 53

C. 42

D. 17

Đáp án D

Câu 3: Kết quả phép tính 45l -27l là

A. 28 lít

B. 18 lít

C. 22 lít

D. 16 lít

Đáp án B

Câu 4: Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là?

A. 10

B. 0

C. 20

D. 90

Đáp án A

Câu 5: Kết quả phép tính 15 kg + 47 kg là?

A. 82

B. 72

C. 62

D. 52

 Đáp án C

Câu 6: Số liền sau của số 65 là?

A. 67

B. 64

C. 66

D. 63

Đáp án A

Câu 7: Dãy số nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 86; 58; 46; 10

B. 26; 58; 16; 37

C. 28; 57 38; 19

D. 19; 24; 73; 80

Đáp án D

Câu 8: Trong vườn có 30 cây nhãn, số cây vải ít hơn số cây nhãn là 8 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây vải?

A. 28 cây

B. 38 cây

C. 22 cây

D. 12 cây

 Đáp án C

Câu 9: Ngày mùng 3 tháng 11 là ngày thứ hai. Sinh nhật của bạn Hoa vào ngày mùng 7 tháng 11. Hỏi sinh nhật của bạn Hoa vào ngày thứ mấy?

A. thứ Sáu

B. thứ bảy

C. chủ nhật

D. thứ hai

Đáp án A

Câu 14: Bạn Linh, Hùng, Nga, Minh đến lớp học giờ học bắt đầu lúc 8 giờ. Hôm đó thời gian đến lớp của mỗi bạn được ghi lại vào bảng dưới đây

Bạn Linh Hùng Nga Minh
Thời gian 7h30 phút 7h45 phút 8h kém 10 phút 8h 15 phút

Quan sát bảng bạn đến muộn giờ học là bạn

A. Linh

B. Hùng

C. Nga

D. Minh

Đáp án D

Câu 11: Số gồm 6 trăm 2 chục và 0 đơn vị được viết là

A. 620

B. 260

C. 602

D. 206

Đáp án A

Câu 12; Số lớn nhất trong các số 139; 194; 106; 112 là

A. 139

B. 194

C. 106

D. 112

Đáp án B

Câu 13: Số thích hợp điền vào chỗ chấm 5m= ......cm

A. 5

B. 50

C. 500

D. 550

Đáp án C

2/ Phần tự luận

Câu 1: Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm 

Số 452 đọc là.......

Biết số gồm 6 trăm, 5 chục, 2 đơn vị......

Các số tròn chục lớn hơn 365 và nhỏ hơn 405 là........

Trong số 654 giá trị chữ số 5 lớn hơn giá trị chữ số 4 là ........  đơn vị

Câu 2:  Tìm x biết 665 - x = 90 - 68

Câu 3: Nam làm bài toán từ lúc 8:15 tối đến 20:30. Hỏi Nam làm bài toán trong bao nhiêu lâu?

Đáp án: 

Câu 1: 

  • Số 452 đọc là Bốn trăm năm mươi hai
  • Số 652
  • Các số đó là: 370, 380, 390, 400
  • Lớn hơn 46 đơn vị

Câu 2: 665 - x = 90 - 68

665 - x = 32

x = 665 - 32

x = 633

Câu 3: Đổi 8 giờ 15 phút tối = 20 giờ 15 phút

Nam làm bài trong số thời gian là: 20 giờ 30 phút - 20 giờ 15 phút = 15 phút

 

2. Đề 2: Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

1/ Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 8 và hiệu hai chữ số bằng 0 là?

A. 44

B. 26

C. 53

D. 17

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 6 kg x 2 + 4 kg = ....kg là

A. 10 kg

B.  12 kg

C. 14 kg

D. 16 kg

Câu 3: Năm nay em 7 tuổi, anh hơn em 4 tuổi. Hỏi mấy năm nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 4: Tìm x biết x / 6 = 3

A. x = 17

B. x = 18

C. x = 16

D. x = 15

Câu 5: 1 túi bóng có 10 bóng vàng và đỏ, số bóng vàng nhiều hơn số bóng đỏ. Hỏi số bóng vàng nhiều nhất có thể trong túi là?

A.  8 quả

B. 7 quả

C. 10 quả

D. 9 quả

2/ Phần tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a. 153 + 631

b.  274 + 269

c. 924 - 138

d. 757 - 472

Câu 2: Điền dấu <;>;= thích hợp vào dấu chấm

a. 572..... 682

b. 826 ..... 852 

c. 976 - 517 ..... 4509

Câu 3: Một con vịt nặng 3 kg con gà nặng hơn con vịt 2 kg. Hỏi con gà nặng bao nhiêu kg?

Đáp án

1/ Phần trắc nghiệm 1A 2D 3A 4B 5D

2/ Phần tự luận

a. 784

b. 543

c. 786

d. 285

Câu 2: 572 < 682

826 < 852

976 - 157 = 459

Câu 3: Con gà nặng 6 kg là 3 + 2 = 5 kg

Đáp số 5 kg

 

3. Đề 3: Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

1/ Trắc nghiệm

Câu 1: Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 8 và hiệu hai chữ số bằng 0 là?

A. 44

B. 26

C. 53

D. 17

Câu 2: Kết quả phép tính 15 km/5 + 20 km là?

A. 28 km

B. 26 km

C. 24 km

D. 23 km

Câu 3: Cho số 586 cần xóa đi chữ số nào để số có hai chữ số còn lại là lớn nhất

A. 5

B. 8

C. 6

Câu 4: Trong vườn hoa có 5 con mèo và 3 con chó thì tổng số chân mèo và chân chó có trong vườn là?

A.  24 chân

B. 36 chân

C. 32 chân

D. 28 chân

Câu 5: Độ dài đường gấp khúc ABCD có độ dài AB bằng 15 cm, BC = 24 cm và DC 19 cm là

A. 3 dm

B. 4 dm

C.  5 dm

D. 6 dm

2/ Phần tự luận

Câu 1:

a. Tìm chữ số sao cho tích của hai chữ số đó là 5

b. Tìm các số có hai chữ số sao cho tổng hai chữ số đó là 3

c. tìm hiệu giữa số nhỏ nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 2chữ số

 Câu 2 Một lớp học có 13 bạn học sinh nam, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 9 bạn. Hỏi lớp học có tổng cộng bao nhiêu bạn học sinh?

Đáp án

1/ Phần trắc nghiệm 1A 2D 3A 4B 5D

2/ Phần tự luận

Câu 1

a. Vì 5 = 1 x 5 = 5 x 1 nên số 2 chữ số cần tìm là 15 và 51

b. Tìm các số có hai chữ số sao cho tổng của hai chữ số đó là 10

Vì 3 = 1 + 2 = 2 + 1 = 3 + 0 lên số có hai chữ số cần tìm là 12, 21 và 30

c. Số nhỏ nhất có ba chữ số là 100, số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98, ta có 100 - 98 = 2

Câu 2: Số bạn học sinh nữ của lớp học đó là 13 + 9 = 22 (học sinh)

Lớp học có tổng cộng số bạn học sinh là 13 + 22 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh

 

4. Một số bài toán bổ sung Toán lớp 2 lên lớp 3

Câu 1: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé 578; 317;  371;  806;  878;  901; 234; 156

Câu 2: Viết các số có ba chữ số từ ba chữ số 0; 2; 4

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a. 432 + 367

b.  958 - 452

c. 632 + 144

d. 676 - 153

 Câu 4: Thực hiện phép tính

a. 5 x 10 + 200

b. 40/5 + 79

c. 270 - 5 x 5

 Câu 5: Một đội đồng diễn thể dục xếp 5 hàng, mỗi hàng 8 bạn. Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu bạn?

Câu 6: Quãng đường từ Hà Nội đến Vinh dài khoảng 308 km, quãng đường từ Vinh đến Huế dài khoảng 368 km. Hỏi quãng đường từ Vinh đến Huế dài hơn quãng đường từ Hà Nội đến Vinh bao nhiêu km>

Đáp án:

Câu 1: Sắp xếp 156, 234, 317, 371, 578, 806, 878, 901

Câu 2: Các số có ba chữ số được lập từ chữ số 0 2 4 là 204, 240, 402, 420

Câu 3: 

a. 5 x 10 + 200 = 50 + 200 = 250

b.  40/5 + 79 = 8 + 79 = 87

c. 270 - 5 x 5 = 270 - 25 = 245

 Câu 4: Đội đồng diễn thể dục có số bạn là 8 x 5 = 40 bạn

Đáp số 40 bạn

Câu 5: Quãng đường từ Vinh đến Huế dài hơn quãng đường từ Hà Nội đến Vinh số km là 368 - 308 = 60 km

Đáp số 60 km

>> Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách mới có đáp án chi tiết nhất

Trên đây là một số đề ôn tập hè Toán lớp 2 lên lớp 3 luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt.