1. Top 80 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2

Bài 1. An có 12 viên bi, Bình có nhiều hơn An 9 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

Bài 2. Có hai dàn gà, đàn gà thứ nhất có 39 con, đàn gà thứ hai ít hơn đàn gà thứ nhất 9 con. Hỏi đàn gà thứ hai có bao nhiêu con?

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Hùng có                                        : 16 que tính

Nam nhiều hơn Hùng                   : 17 que tính

Nam có                                         : …….. que tính.

Bài 4. Tổ một có 36 công nhân, tổ hai có nhiều hơn tổ một 9 công nhân. Hỏi tổ hai có bao nhiêu công nhân?

Bài 5.  Lan xếp được 18 phong bì, Lan xếp ít hơn Hồng 7 phong bì. Hỏi Hồng xếp dược bao nhiêu phong bì?

Bài 6.  Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Mai có nhiều hơn vườn nhà Hoa 7 cây cam. Hỏi vườn nha Hoa có mấy cây cam?

Bài 7. Đào có 16 nhãn vở, Đào cho Mai 3 nhãn vở thì hai bạn có số nhãn vở bằng nhau. Hỏi:

a) Đào có nhiều hơn Mai bao nhiêu nhãn vở?

b) Mai có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 8. Khúc gỗ thứ nhất dài 36dm, khúc gỗ thứ hai ngắn hơn khúc gỗ thứ nhất 12dm. Hỏi:

a) Khúc gỗ thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

b) Hai khúc gỗ dài tổng cộng bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 9. Một thùng đựng 56 quả vừa trứng gà và trứng vịt. Mẹ đã bán 25 quả trứng gà, trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà? Bao nhiêu quả trứng vịt?

Bài 10. Một đường gấp khúc gồm ba đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng đoạn thứ hai, đoạn thứ ba dài bằng hai đoạn đầu  cộng lại. Tính độ dài của đường gấp khúc, biết rằng đoạn thứ ba dài hơn đoạn thứ hai là 15cm.

Bài 11: Mai có 27 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà lại cho Hồng 3 bông hoa. Lúc này ba bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?

Bài 12: a) Có bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 54?........................................

b) Từ 57 đến 163 có bao nhiêu số có hai chữ số?..............................................

c) Có bao nhiêu số có ba chữ số lớn hơn 369?...........................................

Bài 13: Cho số 63. Số đó thay đổi thế nào nếu?

a) Xoá bỏ chữ số 3?

b) Xoá bỏ chữ số 6?

Bài 14: Cho số a có hai chữ số:

a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị?

b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 4 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị?

c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị?

Bài 15: Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi (hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi hay tăng thêm bao nhiêu đơn vị?

b) Số đó thay đổi thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 8 cho nhau?

Bài 16: a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị hơn kém nhau 7 thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

b) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục hơn kém nhau 3 thì số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

Bài 17: Hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà khi đọc số đó theo thứ tự từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái thì giá trị số đó vẫn không thay đổi?

Bài 18: Hãy tìm số có ba chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 9.

Bài 19: Hãy tìm số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số hàng chục, chữ số hàng chục nhân với 3 được chữ số hàng đơn vị.

Bài 20: a) Biết số liền trước của a là 23, em hãy tìm số liền sau của a?

b) Biết số liền sau của b là 35,hãy tìm số liền trước của b?

c) Biết số c không có số liền trước, hỏi c là số nào?

Bài 21: Cô giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo, tất cả là 45 gói. Sau đó cô giáo lấy ra 6 gói bánh để đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi lúc này cả bánh và kẹo cô giáo có tất cả bao nhiêu gói?

Bài 22: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa, dự định mỗi lớp một đoàn. Để chia thành hai đoàn có số người bằng nhau, cô giáo chuyển 6 bạn nữ ở lớp 2A sang lớp 2B và chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A. Lúc này mỗi đoàn có 32 bạn. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 23: Trên bãi cỏ có 15 con bò. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Số cừu bằng số bò và trâu cộng lại. Hỏi trê bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? bao nhiêu con trâu? Tất cả có bao nhiêu con?

Bài 24: Một thúng đựng 56 quả vừa trứng gà vừa trứng vịt. Mẹ đã bán 25 quả trứng gà, trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả trứng mỗi loại?

Bài 25: Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là bao nhiêu?

Bài 26: Thầy giáo có 45 quyển vở, thầy thưởng cho 6 học sinh, mỗi bạn 4 quyển. Hỏi sau khi thưởng thầy còn lại mấy quyển?

Bài 27: Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau, và mỗi bạn có 18 viên bi. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi? Hà có bao nhiêu viên bi?

Bài 28: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Bài 29: Khi con 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 20 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 20 tuổi là:……tuổi

Bài 30: a) Tìm một số, biết tổng của số đó với 45 bằng số bé nhất có ba chữ số?

b) Tìm một số, biết hiệu của số đó với 28 bằng số bé nhất có 1 chữ số?

c, Tìm một số, biết hiệu của 89 với số đó bằng 15?

Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87.

b, Tìm số trừ, biết hiệu hai số kém số bị trừ là

c, Tìm số bị trừ, biết số bị trừ hơn số trừ 24 và hiệu của hai số bằng số trừ?

Bài 32: Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. Có 8 người xuống xe và 5 người lên xe. Xe tiếp tục chạy, lúc này trên xe có tất cả 50 hành khách. Hỏi trước khi xe dừng lại bến đỗ đó, trên xe có bao nhiêu hành khách?

Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có tất cả 258 cái kẹo. Riêng gói kẹo chanh có 118 cái.

Hỏi: Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái kẹo? Phải bớt đi ở gói kẹo chanh bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở hai gói bằng nhau?

Bài 34: Hai đội bóng bàn, mỗi đội có 3 người chơi đấu bóng bàn với nhau. Mỗi người của đội này đều đấu một ván với mỗi người của đội kia. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván đấu?

Bài 35: Mai cao hơn Hoa 2cm. Bình thấp hơn Mai 3 cm. Hỏi ai cao nhất; ai thấp nhất? Hoa cao hơn Bình mấy xăng ti mét?

Bài 36: Con ngỗng cân nặng 11kg. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 8 kg. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2 kg. Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy kg?

Bài 37: Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau lên bàn. Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải 3 quả bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả?

Bài 38: Thúng đựng cam có 68 quả, thúng đựng quýt có 95 quả. Mẹ đã bán được mọt số cam và một số quýt bằng nhau. Hỏi trong mỗi thúng, số cam còn lại ít hơn hay số quýt còn lại ít hơn? ít hơn bao nhiêu quả?

Bài 39: Đào có ít hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ cho Đào thêm 9 nhãn vở. Hỏi bây giờ ai nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy cái?

Bài 40: Cô giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo, tất cả là 45 gói. Sau đó cô giáo lấy ra 6 gói bánh để đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi lúc này cả bánh và kẹo cô giáo có tất cả bao nhiêu gói?

Bài 41: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 42: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?

Bài 43: Có hai thùng đựng dầu, thùng thứ nhất chứa 55 lít dầu. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 13 lít dầu thì số dầu hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 44: a) Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 27?....................................

b) Có bao nhiêu số có ba chữ số bé hơn 534?..................................................

c) Từ 68 đến 179 có bao nhiêu số có ba chữ số?..............................................

Bài 45: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 27 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 3?.................................................................................................

Bài 46: Tìm x:

a) 45 < x - 13 < 47

b) 57 > x + 24 > 55

Bài 47: Cho số 346.

* Số đó thay đổi thế nào nếu giảm chữ số hàng trăm đi 2 đơn vị?.......................

* Số đó thay đổi thế nào nếu tăng chữ số hàng chục thêm 5 đơn vị?................

* Số đó thay đổi thế nào nếu xoá chữ số hàng đơn vị?..........................................

Bài 48: Để đánh số trang của một quyển sách dày 17 trang thì ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?

Bài 49: Để đánh số trang một quyển sách từ 134 đến 143, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?

Bài 50: Bạn An dùng hết 27 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số cuối cùng của dãy số)

Bài 51: Hoà có nhiều hơn Bình 30 viên bi. Hỏi nếu Hoà cho Bình 9 viên thì bây giờ Hoà còn nhiều hơn Bình mấy viên bi? (Vẽ sơ đồ để giải)

Bài 52: a) Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 34?....................................

b) Có bao nhiêu số có ba chữ số bé hơn 425?..................................................

c) Từ 68 đến 279 có bao nhiêu số có ba chữ số?..............................................

Bài 53: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4?

Bài 54: Tìm x:

a) 48< x - 13<50

b) 67 > x + 24 > 65

Bài 55: Cho số 572.

* Số đó thay đổi thế nào nếu tăng chữ số hàng trăm lên 2 đơn vị?.......................

* Số đó thay đổi thế nào nếu giảm chữ số hàng chục đi 4 đơn vị?................

* Số đó thay đổi thế nào nếu xoá chữ số hàng đơn vị?..........................................

Bài 56: Để đánh số trang của một quyển sách dày 20 trang thì ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?.

Bài 57: Để đánh số trang một quyển sách từ 124 đến 122, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?

Bài 58: Bạn An dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số cuối cùng của dãy số)

Bài 59: Hoà có nhiều hơn Bình 15 cái bánh. Hỏi nếu Hoà cho Bình 9 cái  thì bây giờ Bình sẽ nhiều hơn Hoà mấy cái bánh (Vẽ sơ đồ để giải)

Bài 60: a) Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 12?.

b, Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu các chữ số của số đó bằng 5?

Bài 61: Cô giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo, tất cả là 45 gói. Sau đó cô giáo lấy ra 6 gói bánh để đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi lúc này cả bánh và kẹo cô giáo có tất cả bao nhiêu gói?

Bài 62: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa, dự định mỗi lớp một đoàn. Để chia thành hai đoàn có số người bằng nhau, cô giáo chuyển 6 bạn nữ ở lớp 2A sang lớp 2B và chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A. Lúc này mỗi đoàn có 32 bạn. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? 

Bài 63: Trên bãi cỏ có 15 con bò. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Số cừu bằng số bò và trâu cộng lại. Hỏi trê bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? bao nhiêu con trâu? Tất cả có bao nhiêu con?

Bài 64: Một thúng đựng 56 quả vừa trứng gà vừa trứng vịt. Mẹ đã bán 25 quả trứng gà, trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả trứng mỗi loại?

Bài 65: Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là bao nhiêu?

Bài 66: Hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi Bạn Mai bằng tuổi bạn Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu?

Bài 67: Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi?

Bài 68: Hôm nay là thứ hai ngày 4 tháng 5. Như vậy còn cách ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày mấy của tháng 5, vào ngày thứ mấy trong tuần? Bài 48: Năm nay kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1 - 5 vào thứ tư. Em có biết năm nay kỉ niệm ngày thành lập Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - 5 vào thứ mấy trong tuần?

Bài 69: Viết tiếp 3 số thích hợp vào dãy sau: 0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..

 

Bài 70: Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, kim dài và kim ngắn gặp nhau mấy lần? Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 71: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 72: Bạn Mai muốn biết ngày khai giảng năm học 5 - 9 là vào thứ mấy. Bạn Lan lại cho biết " ngày 25 -9 là vào thứ hai". Em có thể giúp bạn Mai biết ngày khai giảng là thứ mấy trong tuần không?

Bài 73: Bạn Mận về quê thăm bà. Bạn Mận được ở với bà vừa đúng một tuần và ngày 6 ngày. Tính ra bạn Mận chỉ ở nhà bà có 1 chủ nhật thôi. Hỏi bạn Mận đến nhà bà vào thứ mấy trong tuần?

Bài 74: Tìm 2 số có tích bằng 12 và số lớn gấp 3 lần số bé?

Bài 75: Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 6 con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có bao nhiêu đôi tai thỏ, bao nhiêu chân thỏ?

Bài 76: Hà có 40 viên bi màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 15 viên bi xanh thì Hà còn lại 8 viên bi xanh.Hỏi Hà còn bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài 77: Tìm hiệu giữa số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số lẻ bé nhất có một chữ số?

Bài 78: Thầy giáo có 45 quyển vở, thầy thưởng cho 6 học sinh, mỗi bạn 4 quyển. Hỏi sau khi thưởng thầy còn lại mấy quyển?

Bài 79: Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau, và mỗi bạn có 18 viên bi. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi? Hà có bao nhiêu viên bi?

Bài 80: Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu? Hãy viết phép trừ đó?

Xem thêm: Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 cập nhật mới nhất

 

2. Để học tốt Toán lớp 2, học sinh cần chuẩn bị những gì?

2.1. Kỹ năng nhận biết số

Để giúp các con học tốt chương trình kiến thức về số tự nhiên thì bố mẹ phải trang bị cho con kiến thức nhận biết số đầy đủ. Khi các con đã nhận diện được mặt số, biết được giá trị của các số thì các con có thể làm được các phép tính cộng trừ, nhân chia, tìm số còn thiếu,...

 

2.2. Kỹ năng nhận biết hình học

Ngoài kiến thức về số đếm, con học tốt Toán thì bố mẹ cần phải trang bị cho con khả năng nhận biết hình học. Khi các con nhận biết được đâu là hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác,... thì các con mới có thể áp dụng được công thức để tính chu vi của mỗi hình cũng như đếm được số hình vẽ xuất hiện trong bài.

 

2.3. Học thuộc bảng cửu chương

Một vấn đề nữa mà các bà phụ huynh cần phải chuẩn bị cho con khi đã biết Toán lớp 2 học những gì đó chính là bố mẹ cho con học bảng cửu chương và bảng chia. Khi các con đã học thuộc được bảng cửu chương và bảng chia thì mới có thể thực hiện những bài tập liên quan đến phép nhân và phép chia rất dễ dàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về chủ đề 80 bài toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 chọn lọc mới nhất mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết Số hạng là gì? Ví dụ về bài tập số hạng toán lớp 2 của Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với quý khách. Trân trọng./.