1. Bài tập toán chia số đo thời gian cho một số

Câu 1: Tính 14 ngày 6 giờ : 9 ta được kết quả:

A. 1 ngày 14 giờ

B. 1 ngày 13 giờ

C. 1 ngày 15 giờ

D. 1 ngày 16 giờ

Câu 2: Tính 25,2 giờ : 3 được kết quả

A. 6 giờ 12 phút

B. 6 giờ 24 phút

C. 6 giờ 15 phút

D. 6 giờ 20 phút

Câu 3: Tính 32 phút 8 giây x 3 : 4 được kết quả

A. 24 phút 10 giây 

B. 24 phút 20 giây

C. 24 phút 6 giây

D. 24 phút 9 giây

Câu 4: Kết quả phép tính 42 giờ 56 phút : 7 = 

A. 6 giờ 18 phút 

B. 6 giờ 20 phút

C. 6 giờ 6 phút

D. 6 giờ 8 phút

Câu 5: Một đội công nhân chuyển gạo vào 2 kho với thời gian chuyển vào kho thứ nhất là 5 giờ 15 phút. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai nhanh gấp 3 lần so với kho thứ nhất. Hỏi đội công nhân chuyển gạo vào kho thứ hai mất bao lâu?

A. 1 giờ 45 phút

B. 2 giờ 5 phút

C. 2 giờ 6 phút

D. 2 giờ 10 phút

Câu 6: Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ. Hỏi người đó làm 10 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian?

A. 10 giờ

B. 100 giờ

C. 62 giờ

D. 63 giờ

Câu 7: Hàng ngày bác Yến đi chợ mất khoảng 30 phút. Dịp cuối năm, để chuẩn bị cho tết thì bác Yến phải mua thêm rất nhiều đồ nên đi chợ cũng lâu hơn, thời gian đi chợ của bác yến gấp 3 lần ngày thường. Đố em biết ngày Tết bác Yến đi chợ hết bao nhiêu thời gian?

A. 1 giờ 20 phút

B, 1 giờ 30 phút

C. 1 giờ 45 phút

D. 1 giờ 50 phút

Câu 8: Lan đi từ nhà tới trường hết 35 phút,Hòa đi tới trường hết một khoảng thời gian bằng \frac{1}{5} thời gian lan đi. Hỏi Hòa đi tới trường hết bao nhiêu phút?

A. 5 phút

B. 6 phút

C. 7 phút

D. 9 phút

Câu 9: 3 công nhân làm 3 giờ xong một sản phẩm. Hỏi một công nhân làm 81 giờ được bao nhiêu sản phẩm?

A. 27

B. 21

C. 18

D. 9

Câu 10: Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 21 phút 39 giây, quãng đường thứ hai hết số thời gian bằng một phần ba quãng đường thứ nhất. Hỏi người đó đi được cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian?

A. 28 phút 52 giây

B. 34 phút 31 giây

C. 44 phút 33 giây

D. 45 phút 31 giây

Câu 11: Một vòi nước cứ sau 15 phút 20 giây chảy vào bể được 1m^{3} nước. Hỏi sau bao lâu thì vòi nước chảy đầy bể, biết rằng thể tích của bể là 6m^{3}

A. 35 phút 27 giây

B. 45 phút 36 giây

C. 37 phút 2 giây

D. 46 phút 00 giây

Câu 12: Mỗi ngày Dũng dành 25 phút chạy bộ. Hỏi sau 1 tháng Dũng đã dành được bao nhiêu giờ để chạy bộ?

A. 8 giờ

B. 9,75 giờ

C. 10,2 giờ

D. 12,5 giờ

Câu 13: Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 20 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 12 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 10 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó làm trong bao nhiêu thời gian?

A. 27 giờ

B. 29 giờ 20 phút

C. 29 giờ 30 phút

D. 10 giờ 40 phút

 

II. Tự luyện

Câu 1: Tính

a. 30 phút 24 giây : 6

b. 7 giờ 15 phút : 5

c. 1 giờ 40 phút : 5

d. 27 phút 48 giây : 3

Câu 2: Trong một buổi thực hành môn kỹ thuật, để làm được 5 bông hoa một bạn đã làm hết 15 phút 45 giây. Hỏi trung bình mỗi bạn sẽ làm được một bông hoa trong thời gian bao lâu?

Câu 3: Một người làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ được 5 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm 1 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian

Câu 4: Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km. Hỏi người đó đi được quãng quãng đường 1 km trong thời gian bao lâu?

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống

Một đu quay 5 vòng hết 6 phút 20 giây. Vậy đu quay đó quay 1 vòng hết ... phút ... giây

Câu 6: Lan gấp hoa từ 8 giờ 12 phút đến 8 giờ 40 phút được 8 bông hoa. Hỏi trung bình Lan gấp được 1 bông hoa trong thời gian bao lâu?

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1,2 giờ = .. . phút

Câu 8:  Điền số thích hợp vào ô trống

8,4 thế kỉ = ... năm

Câu 9: Tính: 

2 giờ 15 phút x 3 = ... giờ ,,, phút

Số thích hợp điền vào chỗ chấm theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là bao nhiêu?

 

2. Đáp án bài tập trắc nghiệm toán chia số đo thời gian cho một số

I, Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5 : B 

Câu 6: B

Câu 7: A

Câu 8: C

Câu 9: C

Câu 10: D

Câu 11: B

Câu 12: B

câu 13: C

II. Tự luyện

Câu 1: Tính

a. 30 phút 24 giây : 6 = 5 phút 4 giây

b. 7 giờ 15 phút : 5 = 1 giờ 27 phút

c. 1 giờ 40 phút :  5 = 20 phút

d. 27 phút 48 giây : 3 = 9 phút 16 giây

Câu 2: 

Trung bình làm một bông hoa hết số thời gian là:

15 phút 45 giây : 5 = 3 phút 9 giây

Đáp số: 3 phút 9 giây

Câu 3: 

Thời gian để làm được 5 sản phẩm là:

12 giờ - 8 giờ = 4 giờ

Trung bình làm được một sản phẩm trong thời gian là:

4 giờ : 5 = 0,8 giờ ( hay 48 phút )

Đáp số: 48 phút

Câu 4: 

Người đó đi được quãng đường 1 km hết thời gian là:

1 giờ : 4 = 0,25 giờ ( hay 15 phút )

Đáp số: 15 phút

Câu 5: 

Đu quay đó quay 1 vòng hết số thời gian là:

6 phút 20 giây : 5 = 1 phút 16 giây

Đáp số: 1 phút 16 giây

Vậy đáp án đúng cần điền vào chỗ chấm theo thứ tự từ trái sang phải là 1; 16

Câu 6: 

Lan gấp được 8 bông hoa trong  số thời gian là:

8 giờ 40 phút - 8 giờ 12 phút = 28 phút

Lan gấp được 1 bông hoa trong số thời gian là:
28 : 8 = 3,5 phút

Đáp số: 3,5 phút

Câu 7: 

Ta có: 1 giờ = 60 phút nên 1,2 giờ = 60 phút x 1,2 = 72 phút

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 72

Câu 8: 

Ta có 1 thế kỉ = 100 năm nên 8,5 thế kỷ = 100 năm x 8,4 = 840 năm

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 840

Câu 9: 2 giờ 15 phút x 3 = 6 giờ 45 phút

Đáp án đúng cần điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 6; 45

 

3. Củng cố lý thuyết

Phương pháp chung:

- Đặt tính rồi tính thẳng hàng các số đo đơn vị thời gian tương ứng như số tự nhiên

- Thực hiện phép tính chia từng số đo ở số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải như số tự nhiên

- Khi tính mỗi kết quả được ta sẽ thêm tiền tố là các đơn vị đo thời gian tương ứng

Lưu ý: Nếu mỗi lần chia có số dư khác 0 ta sẽ chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi tiếp tục chia tiếp

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 52 phút 28 giây : 4

Phương pháp: 

- Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên

- Chia từng số đo ở số bị chia theo thứ tự từ trái sang phải

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng 

Cách giải:

Đáp án: 52 phút 28 giây : 4 = 13 phút 7 giây

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính:

7 giờ 15 phút : 5

Phương pháp: 

- Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên

- Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải)

- Cách chia: 

Lấy 7 giờ : 5 = 1 giờ và còn dư 2 giờ

Đổi 2 giờ = 120 phút và cộng thêm 15 phút ở số bị chia ta được 135 phút và chia tiếp cho 5

Đáp số: 7 giờ 15 phút : 5 = 1 giờ 27 phút

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau:Bài tập dạng toán tìm x và tính nhanh 

Bài viết trên luật MInh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Chia số đo thời gian cho một số. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết về vấn đề này nhé.