1. Bài tập toán lớp 5 Hình tam giác

Câu 1: Trong một tam giác có:

A. 3 cạnh

B. 3 góc

C. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là  25 cm và chiều cao là 16 cm là ... cm^{2}

Câu 3: Tính diện tích của hình tam giác có độ dài đáy là 5m và chiều cao là 27 dm

A. 67,5 dm^{2}

B. 67,05 dm^{2}

C. 675 dm^{2}

D. 67,005 dm^{2}

Câu 4: Độ dài cạnh đáy của hình tam giác có chiều cao 24 cm và diện tích là 420 cm^{2} là:

A. 17,5 cm

B. 23,5 cm

C. 35 cm

D. 396 cm

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Một hình tam giác có diện tích có 8m^{2} và độ dài đáy là 32 dm. Vậy chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là ... dm

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 86 m, chiều dài 28 m. Ở giữa miếng đất người ta làm một bồn hoa hình tam giác có chiều cao 9,6 m và bằng \frac{3}{5} cạnh đáy

Vậy diện tích của miếng đất còn lại là ... m^{2}

Câu 7: Một thửa ruộng hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 72 m và cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, trung bình cứ 100 m^{2} thu được 60 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

A. 3,645 tạ

B. 7,29 tạ

C. 364,5 tạ

D. 729 tạ

Câu 8:

Điền số thích hợp vào ô trống

CHo tam giác MNP có Mp = 32 cm, NP = 36 cm. Biết chiều cao tương ứng với đáy NP là MH = 24 cm

Vậy chiều cao tương ứng với đáy MP là NK = ... cm

Câu 9: Cho tam giác ABC có Bc = 67 dm. Nếu kéo dài đoạn BC thêm một đoạn CD = 15 dm thì diện tích tam giác tăng thêm 255 dm^{2}. Tính diện tích của tam giác ABC

A. 568,5 dm^{2}

B. 1139 dm^{2}

C. 1394 dm^{2}

D. 2278 dm^{2}

Câu 10: Tính diện tích của tam giác ABC có kích thước lần lượt có AB = 14 cm; AC = 2 dm

 

2. Đáp án bài tập toán lớp 5 Hình tam giác

Câu 1: 

Đáp án đúng là đáp án D

Một tam giác có 3 cạnh, 3 góc và 3 đỉnh

Vậy A, B, C đều đúng

Câu 2:

Đáp án đúng là:

DIện tích tam giác đó là: \frac{25 x 16}{2}= 200 cm^{2}

Đáp số: 200 cm^{2}

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 200

Câu 3

Đáp án đúng là đáp án C

Ta có 5 m = 50 dm

Diện tích tam giác đó là:

\frac{50 x 27}{2}= 675 dm^{2}

Đáp số: 675 dm^{2}

Câu 4:

Đáp án đúng là đáp án C

Độ dài cạnh đáy của hình tam giác đó là:

420 x 2 : 24 = 35 cm

Đáp số: 35 cm

Câu 5: 

Đổi: 8m^{2} = 800 dm^{2}

Chiều cao của tam giác đó là:

800 x 2 : 32 = 50 dm

Đáp số: 50 dm

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 50

Câu 6: 

Nửa chu vi miếng đất hình chữ nhật đó là:

86 : 2 = 43 m

Chiều rộng miếng đất đó là:

43 - 28 = 15 m

Diện tích miếng đất hình chữ nhật đó là:

28 x 15 = 420 m^{2}

Độ dài cạnh đáy của bồn hoa là:

9,6 : 3 x 5 = 16 m

Diện tích bồn hoa hình tam giác là:

16 x 9,6 : 2 = 76,8 m^{2}

Diện tích miếng đất còn lại là:

420 - 76,8 = 343,2 m^{2}

Đáp số: 343, 2 m^{2}

Câu 7:

Đáp án đúng là đáp án A

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 phần

Giá trị một phần là:

72 : 8 = 9 m

Độ dài một cạnh góc vuông là:

9 x 3 = 27 m

Độ dài cạnh góc vuông là:

72 - 27 = 45 m

Diện tích thửa ruộng đó là:

45 x 27 : 2 = 607,5 m^{2}

607,5 m^{2} gấp 100 m^{2} số lần là:

607,5 : 100 = 6,074 lần

Trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được số thóc là:

60 x 6,075 = 364,5 kg

Đổi: 364,5 kg = 3,645 tạ

Đáp số: 3,645 tạ

Câu 8: 

Ta có diện tích tam giác MNP 

36 x 24 : 2 = 432 cm^{2}

Độ dài chiều cao NK là:

432 x 2 : 32 = 27 cm

Đáp số: 27 cm

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 27

Câu 9:

Đáp án đúng là đáp án B

Ta có phần diện tích tăng thêm chính là diện tích của hình tam giác có đáy là 15 dm và chiều cao cũng chính là chiều cao AH của tam giác ABC

Chiều cao của tam giác ABC là:

255 x 2 : 15 = 34 dm

Diện tích tam giác ABC là:

67 x 34 : 2 = 1139 dm^{2}

Đáp số: 1139 dm^{2}

Câu 10:

Đáp án đúng là đáp án A
Đổi: 2 dm = 20 cm

Diện tích tam giác vuông ABC là:

\frac{14 x20}{2} = 140 cm^{2}

Đáp số: 140 cm^{2}

 

3. Củng cố lý thuyết

Hình tam giác là hình gồm 3 điểm không thẳng hàng và 3 cạnh là 3 đoạn thẳng nối các đỉnh lại với nhau. Hình tam giác có 3 cạnh, 3 đỉnh, 3 góc

Các dạng bài tập 

- Dạng 1: tính chu vi của hình tam giác

Để tính chu vi của hình tam giác ta tính tổng độ dài 3 cạnh lại với nhau

Công thức C = a + b + c với C là chu vi; a, b, c lần lượt là độ dài của 3 cạnh cùng 1 đơn vị đo)

Ví dụ: Tính chu vi của hình tam giác ABC, biết AB = 3 cm, BC = 4 cm, AC = 5 cm

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 cm

Đáp số: 12 cm

- Dạng 2: Tính diện tích của hình tam giác

Phương pháp giải: Để tính được diện tích hình tam giác cần xác định được chiều cao và đáy tương ứng trong hình tam giác

Muốn tính diện tích của hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng với một đơn vị đo) rồi chia cho 2

Công thức tính diện tích tam giác là: S = \frac{a x h}{2}

Với D: diện tích; a là độ dài đáy; h là chiều cao

- Tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài đáy là: h = 2 x S : a

- Tính độ dài đáy khi biết diện tích và chiều cao: a = 2 x S : h

Ví dụ: Tính diện tích tam giác ABc có độ dài đáy là 5m, chiều cao là 3m

Hướng dẫn giải:

Diện tích tam giác ABC là:

( 5 x 3) : 2 = 7,5 m^{2}

Đáp số: 7,5 m^{2}

Bài tập tự luyện tập

Câu 1: Một hình tam giác có đáy là 15 cm và chiều cao 2,4 cm. Tính diện tích của hình tam giác đó?

câu 2: Một hình tam giác có đáy 12 cm và chiều cao 25 mm. Tính diện tích hình tam giác đó

Câu 3: Một tấm biển bảng quảng cáo hình tam giác có tổng hai cạnh đáy và chiều cao là 28m, cạnh đáy hơn chiều cao 12 m. Tính diện tích tấm bảng quảng cáo đó

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích 630 cm^{2} và diện tích này bằng 70% diện tích hình tam giác. Hỏi cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao là 2,4 dm?

Câu 5: Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 60464 mm^{2} và diện tích này bằng \frac{4}{3} diện tích tấm bìa hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác, biết chiều cao tấm bìa là 24 cm

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90 cm. Cạnh AB bằng \frac{4}{3} cạnh AC, cạnh BC bằng \frac{5}{3} cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC?

Câu 7: Một thửa đất hình chữ nhật có chiều cao là 10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4 m thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu?

Câu 8: Một hình tam giác ABC có cạnh đáy là 3,5m. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,265 m^{2}. Tính diện tích hình tam giác ABC đó

Câu 9: Một lăng tẩm hình tam giác có diện tích bằng 129 m^{2}, chiều cao 24m. Hỏi cạnh đáy của lăng tẩm đó bằng bao nhiêu?

Câu 10: Một hình tam giác có cạnh đáy bằng 13 cm, chiều cao bằng 4,6 cm. Tính diện tích hình tam giác đó?

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau:Toán lớp 5 Giải toán lớp 5 Chương I, II, và III

Bài viết trên luật Minh Khuê sẽ gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Bài tập toán lớp 5 Hình tam giác. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết về nội dung bài viết.