Bài tập Toán lớp 5: Thời gian có đáp án chi tiết nhất

Câu 1:

 Một tàu hỏa đã đi được quãng đường 105 km với vận tốc 35 km/ giờ.

Tính thời gian tàu hỏa đã đi.

Lời giải: 

Thời gian tàu hỏa đi là:

105 : 35 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

Câu 2:

Với vân tốc 4,5 km/giờ, một người đi bộ đã đi được quãng đường AB dài 11,25 km. Nếu người đó khởi hành từ A lúc 7 giờ 15 phút thì đến B lúc mấy giờ?'

Lời giải: 

Thời gian người đó đã đi là :

11 , 25 : 4,5 = 2,5 (giờ) (hay 2 giờ 30 phút)

Người đó đến B lúc:

7 giờ 15 phút + 2 giờ 30 phút = 9 giờ 45 phút

Câu 3

Quãng đường AB dài 99km. Một ô tô đi với vận tốc 45 km/giờ và đến B lúc 1 giờ 12 phút. Hỏi ô tô đó đi từ A lúc mấy giờ, biết rằng dọc đường ô tô nghỉ 15 phút.

Lời giải:

Thời gian ô tô đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

99 : 45 = 2,2 (giờ) hay 2 giờ 12 phút

Thời gian ô tô đi (kể cả thời gian nghỉ) là :

2 giờ 12 phút + 15 phút = 2 giờ 27 phút

Vậy ô tô đi từ A lúc :

11 giờ 12 phút – 2 giờ 27 phút = 8 giờ 45 phút

Câu 4

Quãng đường AB dài 120 km . Lúc 7 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km /giờ và nghỉ trả khách 45 phút. Sau đó ô tô đi từ B về A với vận tốc 60km/giờ. Hỏi ô tô về đến A lúc mấy giờ?

Lời giải:

Thời gian ô tô đi đến B là:

120 : 50 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ =2 giờ 24 phút

Ô tô đến B lúc:

7 giờ + 2 giờ 24 phút = 9 giờ 24 phút

Ô tô về A lúc:

9 giờ 24 phút + 45 phút = 10 giờ 9 phút

Thời gian về A là:

120 : 60 = 2 (giờ)

Ô tô về A lúc:

10 giờ 9 phút + 2 giờ = 12 giờ 9 phút

Đáp số: 12 giờ 9 phút

Câu 5

Một ô tô đi từ A với vận tốc 60km/ giờ và sau 1 giờ 30 phút thì đến B. Hỏi một xe máy có vận tốc bằng 3/5 vận tốc của ô tô thì phải mất bao nhiêu thời gian để đi được nửa quãng đường AB?

Lời giải:

Đổi 1 giờ 30 phút =1,5 giờ

Quãng đường AB dài là: 60 x 1,5=90 (km)

Nửa quãng đường AB dài là: 90 : 2 = 45 (km)

Vận tốc của xe máy là: 60 x 3/5 = 36(km/h)

Xe máy đi hết nửa quãng đường AB trong: 45 : 36 = 1,25 giờ

Đáp số: 1,25 giờ

Câu 6: Lúc 13 giờ 45 phút, một chiếc xe máy xuất phát từ A đi đến B với vận tốc 40 km/giờ. Biết quãng đường AB dài 32km. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ?

Lời giải: 

Thời gian để xe máy đi hết quãng đường AB là:

32 : 40 = 0,8 (giờ)

Đổi: 0,8 giờ = 60 phút × 0,8 = 48 phút

Xe máy đến B lúc:

13 giờ 45 phút + 48 phút = 13 giờ 93 phút

Đổi 13 giờ 93 phút = 14 giờ 33 phút (vì 93 phút = 1 giờ 33 phút)

Vậy xe máy đến B lúc 14 giờ 33 phút.

Đáp số: 14 giờ 33 phút.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi quãng đường từ A đến B dài 24km bằng xe đạp với vận tốc 16km/giờ.

Biết vận tốc không đổi thì tổng thời gian đi và về của người đó là ....   giờ.

Lời giải:

Thời gian để người đi xe đạp đi hết quãng đường AB là:

24 : 16 = 1,5 (giờ)

Vì vận tốc cả đi và về không thay đổi nên thời gian đi bằng thời gian về và bằng 1,5 giờ.

Tổng thời gian đi và về của người đi xe đạp là:

1,5 × 2 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3.

Câu 8: Hai tỉnh A và B cách nhau 70km. Lúc 7 giờ 30 phút, một người đi xe máy từ A với vận tốc 40 km/giờ để đến B. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ? Biết giữa đường người đó nghỉ 20 phút.

Lời giải:

Thời gian để người đó đi hết quãng đường AB là:

70 : 40 = 1,75 (giờ)

Đổi: 1,75 giờ = 105 phút = 1 giờ 45 phút

Người đó đến B lúc:

7 giờ 30 phút +1 giờ 45 phút + 20 phút = 8 giờ 95 phút

Đổi 8 giờ 95 phút = 9 giờ 35 phút (vì 95 phút = 1 giờ 35 phút)

Đáp số: 9 giờ 35 phút.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi xe máy với vận tốc 42 km/giờ từ tỉnh A và muốn đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Biết quãng đường giữa 2 tỉnh A và B là 105km.

Vậy người đó phải khởi hành lúc  ...  giờ  ....  phút.

Lời giải:

Thời gian xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

105 : 42 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 giờ = 150 phút = 2 giờ 30 phút

Người đó phải khởi hành lúc:

10 giờ 45 phút − 2 giờ 30 phút = 8 giờ 15 phút

Đáp số: 8 giờ 15 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 8; 15.

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một ô tô đi hết quãng đường 60km trong 2,5 giờ. Với cùng tận tốc như thế, ô tô đi hết quãng đường 90km trong   giờ.

Lời giải:

Vận tốc người đó đi quãng đường 60km là:

60 : 2,5 = 24 (km/giờ)

Người đó đi hết quãng đường 90km trong số giờ là:

90 : 24 = 3,75 (giờ)

Đáp số: 3,75 giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3,75.

Câu 11: Lúc 6 giờ 15 phút, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Lúc 7 giờ một người khác đi xe máy với vận tốc 36 km/giờ và đến B lúc 7 giờ 45 phút. Hỏi người đi xe đạp đến trước hay người đi xe máy đến trước và đến trước bao nhiêu thời gian?

Lời giải:

Người đi xe máy đi từ A đến B hết số thời gian là:

7 giờ 45 phút − 7 giờ = 45 phút

Đổi 45 phút = 0,75 giờ

Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:

36 × 0,75 = 27 (km)

Thời gian để đi xe đạp từ A đến B là:

27 : 12 = 2,25 (giờ)

Đổi: 2,25 giờ = 2 giờ 15 phút

Người đi xe đạp đến B lúc:

6 giờ 15 phút + 2 giờ 15 phút = 8 giờ 30 phút

Ta có: 7 giờ 45 phút < 8 giờ 30 phút

Vậy người đi xe máy đến trước người đi xe đạp và đến trước số thời gian là

8 giờ 30 phút − 7 giờ 45 phút = 45 phút

Đáp số: Người đi xe máy; 45 phút.

Câu 12: Quãng đường AB dài 120km. Lúc 7 giờ 30 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/giờ và nghỉ trả khách 45 phút. Sau đó ô tô đi từ B về A với vận tốc 60 km/giờ. Hỏi ô tô về đến A lúc mấy giờ?

Lời giải

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

120 : 50 = 2,4 (giờ)

Đổi 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Thời gian ô tô đi từ B về A:

120 : 60 = 2 (giờ)

Thời gian ô tô đi từ A đến B và từ B về A (kể cả thời gian nghỉ) là:

2 giờ 24 phút + 2 giờ + 45 phút = 4 giờ 69 phút

Đổi 4 giờ 69 phút = 5 giờ 9 phút

Ô tô về đến A lúc:

7 giờ 30 phút + 5 giờ 9 phút = 12 giờ 39 phút

Đáp số: 12 giờ 39 phút.

Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi xe máy từ A đến B lúc 7 giờ 15 phút với vận tốc 32 km/giờ. Một thời gian, một người đi ô tô cùng xuất phát đi từ A với vận tốc 50 km/giờ. Biết quãng đường AB dài 120km.

Vậy để đến B cùng lúc với người đi xe máy, người đi ô tô phải xuất phát lúc ...  giờ....   phút.

Lời giải:

Người đi xe máy đi hết quãng đường sau số giờ là:

120 : 32 = 3,75 (giờ)

Đổi: 3,75 giờ = 3 giờ 45 phút

Người đi ô tô đi hết quãng đường sau số giờ là:

120 : 50 = 2,4 (giờ)

Đổi: 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Người đi xe máy đến B lúc:

7 giờ 15 phút + 3 giờ 45 phút = 10 giờ 60 phút = 11 giờ

Vì người đi ô tô đến B cùng lúc với người đi xe máy nên ô tô đến B lúc 11 giờ.

Để đến B cùng lúc với người đi xe máy thì người đi ô tô phải xuất phát lúc:

11 giờ − 2 giờ 24 phút = 8 giờ 36 phút

Đáp số: 8 giờ 36 phút.                                                                

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 8; 36.