1. Kiến thức lý thuyết Toán lớp 5 trừ số đo thời gian

Trong bài toán tính thời gian, việc trừ các đơn vị thời gian không khác biệt nhiều so với việc trừ các số tự nhiên. Tuy nhiên, cần phải thêm các đơn vị thời gian vào trước khi thực hiện phép tính. Để giải quyết bài toán này, ta có thể tuân theo các bước sau:

Bước 1: Bắt đầu bằng việc xếp các số thời gian theo đúng thứ tự và thực hiện phép tính trừ như thường lệ.

Bước 2: Sau khi tính toán được kết quả, cần thêm vào kết quả các đơn vị thời gian tương ứng.

Cần lưu ý rằng nếu số thời gian ở vị trí cần trừ nhỏ hơn số thời gian tương ứng ở vị trí trừ, ta cần chuyển đổi một đơn vị hàng lớn hơn sang đơn vị bé hơn trước khi thực hiện phép trừ như thông thường.

 

2. Bài tập Toán lớp 5 trừ số đo thời gian có đáp án

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

14 năm 7 tháng - 5 năm 2 tháng ; 16 năm 4 tháng - 2 năm 9 tháng

31 ngày 14 giờ - 5 ngày 6 giờ ; 14 ngày 6 giờ - 12 ngày 21 giờ

23 giờ 42 phút - 8 giờ 16 phút ; 13 phút 35 giây - 10 phút 55 giây

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Bài tập Toán lớp 5: Trừ số đo thời gian có đáp án

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 23 năm 9 tháng - 4 năm 5 tháng

b) 16 ngày 9 giờ - 8 ngày 6 giờ

c) 12 giờ 15 phút - 5 giờ 25 phút

d) 13 phút 32 giây - 6 phút 40 giây

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Bài tập Toán lớp 5: Trừ số đo thời gian có đáp án

Bài 3. Một máy cắt cỏ ở hai khu vườn mất 5 giờ 15 phút. Riêng cắt ở khu vườn thứ nhất mất 2 giờ 45 phút. Hỏi máy cắt cỏ ở khu vườn thứ hai mất bao nhiêu thời gian?

Bài tập Toán lớp 5: Trừ số đo thời gian có đáp án

Phương pháp giải: Thời gian cắt cỏ ở khu vườn thứ hai = thời gian cắt cỏ ở cả hai khu vườn - thời gian cắt cỏ ở vườn thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Thời gian máy cắt hết cỏ ở khu vườn thứ hai là : 5 giờ 15 phút – 2 giờ 45 phút = 2 giờ 30 phút

Đáp số : 2 giờ 30 phút.

Bài 4. Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Thời gian đi = thời gian đến - thời gian xuất phát - thời gian nghỉ (nếu có).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Đi: 6 giờ 45 phút

Đến: 8 giờ 30 phút

Thời gian nghỉ: 15 phút

Thời gian đi: ....giờ ...phút?

Bài giải:

Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là: 8 giờ 30 phút - 6 giờ 45 phút - 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

Bài 5. Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian ?

Phương pháp giải: Ta phải thực hiện phép trừ: 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = ?

Lời giải chi tiết:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Bài tập Toán lớp 5: Trừ số đo thời gian có đáp án

Vậy: 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = 2 giờ 45 phút.

Bài 6. Trên cùng một đoạn đường, Hòa chạy hết 3 phút 20 giây. Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây ?

Phương pháp giải:

Ta phải thực hiện phép trừ: 3 phút 20 giây - 2 phút 45 giây = ?

Lời giải chi tiết:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Bài tập Toán lớp 5: Trừ số đo thời gian có đáp án

Vậy: 3 phút 20 giây - 2 phút 45 giây = 35 giây.

Bài 7. Một đội công nhân chuyển gạo vào 3 cái kho hết 4 giờ 10 phút. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất là 1 giờ 56 phút, thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai là 1 giờ 30 phút. Hỏi thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba là bao lâu?

Lời giải chi tiết:

Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất và thứ hai là: 1 giờ 56 phút + 1 giờ 30 phút = 3 giờ 26 phút

Thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba là: 4 giờ 10 phút - 3 giờ 26 phút = 3 giờ 70 phút - 3 giờ 26 phút = 44 phút

Đáp số: 44 phút

Bài 8: Hai con ốc sên bò từ vị trí A đến vị trí B. Con ốc sên thứ nhất mất 3 giờ 5 phút để đến được B, còn con ốc sên thứ hai mất 2 giờ 15 phút để đến được B. Hỏi con ốc sên nào bò nhanh hơn và nhanh hơn bao lâu?

Lời giải chi tiết:

Con ốc sên thứ hai bò nhanh hơn con ốc sên thứ nhất và bò nhanh hơn: 3 giờ 5 phút - 2 giờ 15 phút = 2 giờ 65 phút - 2 giờ 15 phút = 50 phút

Đáp số: 50 phút

Bài 9: Hương và Hoa hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút, còn Hoa lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hoa trong bao nhiêu lâu?

Lời giải chi tiết:

Hoa đến chỗ hẹn lúc: 10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút

Hương phải đợi Hoa trong: 10 giờ 55 phút - 10 giờ 20 phút = 35 phút

Đáp số: 35 phút

Bài 10: Một người đi từ A lúc 7 giờ và đến B lúc 9 giờ 25 phút. Giữa đường người đó nghỉ uống nước 15 phút. Hỏi người đó đi trên quãng đường hết bao nhiêu thời gian?

Lời giải chi tiết:

Thời gian người đó đi (tính cả thời gian nghỉ uống nước) là: 9 giờ 25 phút - 7 giờ = 2 giờ 25 phút

Thời gian người đó đi (không tính thời gian nghỉ uống nước) là: 2 giờ 25 phút - 15 phút = 2 giờ 10 phút

Đáp số: 2 giờ 10 phút

 

3. Một số bài tập trắc nghiệm trừ số đo thời gian có liên quan

Câu 1: Tính: 1 ngày − 17 giờ 50 phút = ?

A. 6 giờ 50 phút.

B. 5 giờ 10 phút.

C. 6 giờ 10 phút.

D. 4 giờ 10 phút

Câu 2: So sánh: 16 giờ 15 phút – 3 giờ 45 phút ................. 9 giờ 25 phút + 2 giờ 39 phút

A. >

B. <

C. =

D. Không so sánh được

Câu 3: Dũng làm bài tập văn hết 1 giờ 15 phút, Dũng làm bài tập toán hết ít thời gian hơn bài tập văn 30 phút. Hỏi Dũng làm cả bài tập văn và bài tập toán hết bao nhiêu thời gian?

A. 1 giờ 42 phút

B. 1 giờ 54 phút

C. 2 giờ 30 phút

D. 2 giờ 00 phút

Câu 4: Tính 35 phút 25 giây - 19 phút 42 giây ta được kết quả:

A. 16 phút 33 giây

B. 13 phút 18 giây

C. 15 phút 43 giây

D. 14 phút 17 giây

Câu 5: Một máy bay bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hết 1 giờ 45 phút và cần tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ. Hỏi máy bay phải cất cánh từ Hà Nội vào lúc nào?

A. 7 giờ 45 phút

B. 7 giờ 35 phút

C. 7 giờ 25 phút

D. 7 giờ 15 phút

Câu 6: Phép tính: 21 tuần 1 ngày - 12 tuần 3 ngày + 4 tuần 2 ngày được kết quả là

A. 10 tuần

B. 11 tuần

C. 13 tuần

D. 12 tuần

Câu 7: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 16 giờ 15 phút - 3 giờ 45 phút … 9 giờ 25 phút + 2 giờ 39 phút là

A. <

B. >

C. =

Câu 8: Bạn Mai nói rằng: “24 ngày 6 giờ - 5 ngày 23 giờ = 19 ngày 3 giờ”. Bạn Mai nói đúng hay sai:

A. Sai

B. Đúng

Câu 9. Tính 22 giờ 15 phút - 12 giờ 35 phút = ?

A. 9 giờ 40 phút

B. 10 giờ 40 phút

C. 8 giờ 40 phút

D. 9 giờ 50 phút

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống: 32 phút – 16 phút = ............. phút

A. 24

B. 16

C. 30

D. 4

Đáp án:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B D C D C B A A B

=> Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 5 có đáp án chi tiết mới nhất 2024.