1. Lý thyết cần nhớ về hình tam giác

- Hình tam giác là hình gồm  3 điểm không thẳng hàng và 3 cạnh là 3 đoạn thẳng nói các đỉnh lại với nhau. Hình tam giác so 3 cạnh 3 đỉnh và 3 góc

Các dạng bài tập:

- Dạng 1: tính chu vi của hình tam giác

Phương pháp giải: 

để tính chu vi của hình tam giác ta tính tổng độ dài 3 cạnh lại với nhau

Công thức: C = a + b + c 

Trong đó: C là chu vi hình tam giác; a, b, c là độ dài 3 cạnh cùng 1 đơn vị đo

Bài tập minh họa: Tính chu vi của hình tam giác ABC, biết AB = 3 cm; BC = 4 cm; AC = 5 cm

Hướng dẫn giải:

Chu vi của tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 cm

Đáp số: 12 cm

- Dạng 2: tính diện tích của hình tam giác

Phương pháp giải:

Để tính được diện tích hình tam giác ta cần xác định được chiều cao và đáy tương ứng trong hình tam giác

Tam giác ABC có AH là đường cao, Bc là cạnh đáy tương ứng với đường cao AH

Tam giác MNP là tam giác vuông có nên  2 cạnh vuông góc Mn và NP chính là đường cao và độ dài đáy tương ứng

Tam giác POQ có PH là đường cao, OQ là độ dài đáy tương ứng với đường cao PH, vì tam giác POQ là tam giác có 1 góc tù nên khi tính diện tích ta cần vẽ đường cao ở bên ngoài tam giác

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo rồi chia cho 2

Công thức tính diện tích tam giác: S = a x h / 2

Trong đó: S là diện tích; a là độ dài đáy; h là chiều cao

Tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài đáy là: h = 2 x S : a

Tính độ dài đáy khi biết diện tích và chiều cao: a = 2 x s : h

 

2. Bài tập minh họa về hình tam giác

Câu 1: tính diện tích tam giác ABC có độ dài đáy bằng 5m, chiều cao là 3m

Hướng dẫn giải:

Diện tích tam giác ABC là:

( 5 x 3) : 2 = 7,5 m2

Đáp số: 7,5 m2

Câu 2: một hình tam giác có đáy bằng 15 cm và chiều cao bằng 2,4 cm. Tính diện tích của hình tam giác đó?

Bài giải:

diện tích của hình tam giác là:

15 x 2,4 : 2 = 18 cm2

Đáp số: 18 cm2

Câu 3: Một lăng tẩm hình tam giác có diện tích bằng 129 m2, chiều cao bằng 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó bằng bao nhiêu?

Bài giải:

Cạnh đáy của tam giác đó là:

129 x 2 : 24 = 10,75 m

Đáp số: 10,75 m

Câu 4: một tấm bảng quảng cáo hình tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao bằng 28m, cạnh đáy bằng chiều cao bằng 12m. Tính diện tích tấm bảng quảng cáo đó?

Bài giải:

Độ dài cạnh đáy là:

( 28 + 12 ) : 2 = 20 m

Độ dài chiều cao là:

28 - 10 = 8 m

Diện tích tấm bảng quảng cáo là:

10 x 8 : 2 = 80 m2

Đáp số: 80 m2

Câu 5: một hình chữ nhật có diện tích bằng 630 cm2 và diện tích này bằng 70 % diện tích hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác, biết chiều cao bằng 2,4 dm

Bài giải:

Đổi: 2,4 dm = 24 cm

Diện tích hình tam giác lả:

630 : 70 % = 900 cm2

Cạnh đáy hình tam giác là:

900 x 2 : 24 = 75 cm

Đáp số: 75 cm

Câu 6: một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích bằng 60464 mm2 và diện tích này bằng 4/3 diện tích tấm bìa hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác, biết chiều cao tấm bìa là 24 cm?

bài giải:

đổi: 24 cm = 240 mm

Diện tích hình tam giác là:

60464 : 4/3 = 45348 mm2

Cạnh đáy tấm bìa hình tam giác là:

45348 x 2 : 240 = 377,9 mm

Đáp số: 377,9 mm

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông góc tại B có chu vi bằng 37 dm. Cạnh AB bằng 2/3 cạnh AC, cạnh Bc bằng 4/5 cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC?

Bài giải:

Ta có: 2/3 = 10/15

4/5 = 12/15

Cạnh AC là 15 phần bằng nhau thì cạnh AB là 10 phần và BC là 12 phần như thế

Độ dài cạnh AB là bằng:

37 : ( 15 + 10 + 12 ) x 10 = 10 dm

Độ dài cạnh AC là:

37 : ( 15 + 10 + 12) x 15 = 15 dm

Độ dài cạnh Bc là:

37 - 10 -15 = 12 dm

Diện tích hình tam giác ABC là:

10 x 12 : 2 = 60 dm2

Đáp số: 60 dm2

Câu 8: Một thửa đất hình tam giác có chiều cao bằng 10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu m2?

Bài giải:

Nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích sẽ tăng thêm là:

10 x 4 : 2 = 20 m2

Đáp số: 20 m2

Câu 9: Một hình tam giác có đáy 15 cm và chiều cao bằng 2,4 cm. Tính diện tích hình tam giác đó?

Bài giải:

diện tích của hình tam giác là:

15 x 2,4 : 2 = 18 cm2

Đáp số: 18 cm2

Câu 10: Một lăng tẩm hình tam giác có diện tích là 129 m2, chiều cao bằng 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

Bài giải:

Cạnh đáy của tam giác đó alf:

129 x 2 : 24 = 10,75 m

Đáp số: 10,75 m

 

3. Bài tập tự luyện tập về hình tam giác

Câu 1: một hình tam giác có cạnh đáy bằng 14 cm, chiều cao bằng 4 cm. Tính diện tích của hình tam giác đó

Câu 2: một tấm biển quảng cáo hình tam giác có tổng độ dài và chiều cao bằng 30 m, cạnh đáy hơn chiều cao 10m. Tính diện tích tấm biển quảng cáo đó? áp dụng dạng toán tổng hiệu để tìm chiều cao và cạnh đáy

Câu 3: Một hình chữ nhật có diện tích bằng 640 cm2, diện tích bằng 60 % diện tích hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao bằng 20 cm

Áp dụng cách tính tỉ số % để tìm diện tích tam giác

Câu 4: một miếng bìa hình tam giác có chiều cao bằng 50 cm. Hỏi nếu kéo độ dài đáy thêm 6 cm thì diện tích của miếng bìa hình tam giác tăng thêm bao nhiêu cm2?

Câu 5: tính chu vi và diện tích hình tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 30 cm và bằng 3/4 cạnh góc vuông kia. Cạnh còn lại dài 33 cm. Áp dụng các cách tìm phân số của một số để tính 2 cạnh góc vuông

Câu 6: Một mảnh đất hình tam giác vuồn có tổng hai cạnh góc vuông là 60 cm. Cạnh góc vuông này gấp rưỡi cạnh góc vuông kia. Tính diện tích mảnh đất đó.

Câu 7: Một mảnh đất hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 60 cm. cạnh góc vuông này gấp rưỡi cạnh góc vuông kia. Tính diện tích mảnh đất đó.

Câu 8: tính chu vi và diện tích của một hình tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 20 cm và bằng 3/4 cạnh góc vuông kia. Cạnh còn lại dài 30 cm

Câu 9: Một thửa vườn hình tam giác vuồng ABC vuông ở A. Cạnh AC lớn hơn cạnh AB bằng 30 m. Cạnh BC dài 150 m

a. Tính độ dài cạnh AB và AC biết chu vi thửa vườn là 360 m

b. tính diện tích thửa vườn đó

c. ở giữa vườn người ta đào một ao cá hình vuông chu vi 100 m. Tính diện tích còn lại để trồng trọt

Câu 10: một miếng đất hình tma giác vuông có một cạnh góc vuông dài 40 m và bằng 4/3 cạnh góc vuông kia. Trên miếng đất này thì người ta xây một bồn hoa hình vuông chu vi là 12m. Tính diện tích miếng đất còn lại

Câu 11: một miếng đất hình tam giác có diện tích gấp 2 lần diện tích một hình vuông có cạnh bằng 80 m. Chiều cao bằng 180m, Tính cạnh đáy miếng đất?

Câu 12: Người ta xây một bồn hoa hình tam giác đáy 6m và chiều cao bằng 3m ở giữa một cái sân hình vuông có chu vi là 60m. Tính diện tích sân còn lại sau khi làm bồn hoa?

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Đề thi giữa học kì 2 toán lớp 5 có đáp án

Bài viết Trên Luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: bài tập hình tam giác lớp 5 chi tiết. Trong bài viết Luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết đáp án. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết bài viết.