Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-------

..........., ngày .....tháng......năm 20.......

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: ............/20......../TLHDCN

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

  • Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng số ...../20......./HĐCNCP-.................. ký ngày ...../...../20....
  • Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng ,

 

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20......, tại Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN.....................................

Chúng tôi gồm:

1. Bên chuyển nhượng cổ phần:            

Ông/bà:..............................               Giới tính: .....................

Sinh ngày:....../......./19......                Dân tộc: .....................          Quốc tịch: ....................

Số CMND:  ......................                 Ngày cấp: ......./....../20...     Nơi cấp: .......................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

 (Được gọi là bên A tại các điều khoản của Hợp đồng)

 

>> Xem thêm:  Chính thể quân chủ chuyên chế là gì ? Sự hình thành, phát triển chính thể quân chủ chuyên chế

2. Bên nhận chuyển nhượng:

Ông/Bà:............................               Giới tính: .....................

Sinh ngày:....../......./19......                Dân tộc: .....................          Quốc tịch: ....................

Số CMND:  ......................                 Ngày cấp: ......./....../20...     Nơi cấp: .......................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng số ....../20......./HĐCNCP-...... ký ngày ...../...../20...., cụ thể như sau:

            Ông ......................... đã thanh toán đầy đủ cho Ông ............................... số tiền ..............000.000 đồng (Bằng chữ:.............triệu đồng Việt Nam) và .................................. đã chuyển nhượng .....................000 cổ phần (Bằng chữ: .....................nghìn cổ phần) của mình cho ông ...................theo hợp đồng chuyển nhượng số......../20......./HĐCNCP-................ ký ngày ....../......../20.........

Kể từ ngày ........../............/20............., hợp đồng chuyển nhượng số ........../20................./HĐCNCP-...........

ký ngày ............./......./20...... được thanh lý xong. Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong Hợp đồng chuyển nhượng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau 
  Bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như  nhau, mỗi bên giữ  01 bản. Đại diện hai Bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành - Cách hướng dẫn viết công văn

                 BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                           BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 

 

 

Xác nhận của Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ................................... đồng ý nội dung chuyển nhượng trên và xác nhận các bên đã thực hiện xong việc chuyển nh­ượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN .....................................................

Giám đốc

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại