>>  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

---------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------***-----------

  

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(Hợp đồng tư vấn số :…./20…./…..-…..)

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa cập nhật mới nhất năm 2020

Căn cứ Bộ Luật Dân sự 20....;

Căn cứ Nghị định số…/20…./NĐ-CP ngày …/…/20…. của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ tư vấn;

Căn cứ kết quả thực hiện Hợp đồng tư vấn số …./20…/….-….. ký ngày …./…./20….;

 

Hôm nay, ngày…. tháng …. năm 20…. tại ……, chúng tôi gồm:
BÊN A:           CÔNG TY ………………………….……..

Địa chỉ:             …………………………………………….

Điện thoại:        …………………………………....……….

Đại diện:           …………………………………………….

Tài khoản:        …………Ngân hàng …….......................,

Chi nhánh …………………………............................……

>> Xem thêm:  Tư vấn về bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu ? Mẫu bảo lãnh đấu thầu mới nhất năm 2020

Đại diện:           …………………………………………….

và 

BÊN B:           CÔNG TY ………………………………..

Địa chỉ:             …………………………………………….

Điện thoại:        ……………………………………...…….

Đại diện:           …………………………………………….

Tài khoản:        …………Ngân hàng …….,Chi nhánh …

Đại diện:           …………………………………………….

 

Cùng thoả thuận ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng tư vấn số: …/2010/…-…. với những điều khoản cụ thể sau:

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp và Mẫu thỏa thuận liên danh đấu thầu xây lắp

 

Điều 1: Kết quả thực hiện hợp đồng

Bên B đã thực hiện xong các nội dung quy định tại Điều 1 Hợp đồng Tư vấn số : …/2010/…-…. ký ngày …./…/20…..

+  Bên B đã tư vấn, xây dựng, hoàn thiện và chuyển cho Bên A toàn bộ hồ sơ chuyển đổi và thực hiện ………………i. Việc ………….. công ty đã thành công theo đúng yêu cầu của Bên A và đã được Bên A chấp thuận.

+ Bên B đã tư vấn và giải đáp các vấn đề thắc mắc liên quan đến nội dung công việc quy định tại khoản ……. Điều……. Hợp đồng tư vấn số …/2010/…-….  cho Bên A.

+ Bên B đã giao lại đầy đủ cho Bên A các tài liệu Bên A đã cung cấp cho Bên B để sử dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

 

Điều 2: Về việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của hai Bên

1.  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mỗi Bên đều đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng các quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng.

2. Hai Bên đã hợp tác trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau và không phát sinh tranh chấp hay vướng mắc nào.

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

 

Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

- Căn cứ Điều 4 của Hợp đồng, Bên A phải thanh toán cho Bên B số tiền là ……….000.000VNĐ (………….. đồng chẵn) chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng 10% theo quy định hiện hành.

- Bên B sẽ phát hành hoá đơn GTGT cho Bên A như sau:

Phí dịch vụ (chưa thuế) :              …000.000 VNĐ

Thuế GTGT (10%):                    …..00.000 VNĐ

    Cộng                                        …..000.000VNĐ

(Bằng chữ: ………………………… Việt Nam đồng)

Bên A đã tạm ứng cho Bên B số tiền là …000.000 VNĐ (………đồng) theo điểm b khoản 4.2 Điều 4 của Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp số …/2010/…-…. ký ngày …./…./20….

- Bên A sẽ thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản cho Bên B khoản tiền còn lại là …..000.000 VNĐ (……..triệu đồng) trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày Biên bản thanh lý này được ký kết và Bên A sẽ nhận được hóa đơn GTGT của Bên B.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn chuyên nghiệp - Soạn thảo hợp đồng uy tín

 

Điều 4: Điều khoản cuối cùng

- Biên bản thanh lý này có hiệu lực từ ngày ký.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 


 

 

------------------------------------- 
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế uy tín, chuyên nghiệp