1. Bảo hiểm hưu trí là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định thì Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi nhất định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Đây chính là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Quyền lợi bảo hiểm hưu trí thường bị nhầm là chế độ hưu trí của bảo hiểm xã hội nhưng đây là hai loại bảo hiểm khác nhau. Bảo hiểm hưu trí là loại hình bảo hiểm thương mại còn bảo hiểm xã hội là loại bảo hiểm do nhà nước thực hiện. Với bảo hiểm hưu trí tự nguyện thì doanh nghiệp bảo hiểm bắt dầu chi trả các quyền lợi bảo hiểm hưu trí cho người được bảo hiểm khi đạt độ tuổi nhất định theo thỏa thuận của hợp đồng bảo hiểm dựa trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. 

Cũng theo điều 2 Thông tư 130/2015/TT-BTC quy định bảo hiểm hưu trí sẽ có những đặc điểm cụ thể như sau:

- Bảo hiểm hưu trí bao gồm bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhân và bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động. Trong trường hợp bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động - đây chính là bảo hiể hưu trí nhóm thì bên mua bảo hiểm chính là người sử dụng lao động. Và người lao động sẽ nhận được toàn bộ những quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa các bên và sẽ được ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm. 

- Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm thì người được bảo hiểm bắt đầu nhận các quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến độ tuổi nhất định theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối với lao động nữ và không dưới 60 tuổi đối với lao động nam. Trong trường hợp pháp luât có quy đinh khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu.

- Quyền lợi bảo hiểm cơ bản bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro;

- Mỗi người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân hay hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm có một tài khoản bảo hiểm hưu trí riêng theo quy định.  

 

2. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí

Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quý hưu trí tự nguyện có quy định về quyền lợi bảo hiểm hưu trí cụ thể như sau:

Thứ nhất về quyền lợi hưu trí định kỳ thì:

- Doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 năm tùy vào thỏa thuận được quy định trong hợp đồng bảo hiểm;

- Mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí được doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận trước khi ký hợp đồng;

- Tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo hiểm nhưng không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu. 

Thứ hai là quyền lợi bảo hiểm rủi ro. Doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có thể tiếp tục cung cấp quyền lợi này trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi sau:

- Quyền lợi trợ cấp mai táng: Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong bất kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay không thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định thì doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm được lựa chọn số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. 

Ngoài ra quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ giúp người lao động khi nghỉ hưu và hết độ tuổi lao động sẽ được hưởng lương hưu. Thời gian chi trả bảo hiểm hưu trí cho người mua bảo hiểm là tối thiểu 15 năm và tối đa là cho đến khi người mua bảo hiểm tử vong hoặc thậm chí nếu người mua bảo hiểm tử vong thì vẫn sẽ nhận được quyền lợi tử vong. Người mua bảo hiểm sẽ được hưởng tiền hưu trí định kỳ sau khi nghỉ hưu. Bảo hiểm hưu trí là một khoản thu nhập bổ sung hỗ trợ cho người mua bảo hiểm thực hiện các khoản phí như: chi trả viện phí, đóng các gói chăm sóc sức khỏe,... mà không cần phụ thuộc vào gia đình và con cái. Đồng thời giúp người mua bảo hiểm yên tâm trước những rủi ro. Và tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cung cấp thêm các quyền lợi bảo hiểm bổ trợ như: Quyền lợi điều chỉnh mức hưởng quyền lợi hưu trí định kỳ, quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp; quyền lợi chăm sóc ý tế, quyền lợi hỗ trợ nằm viện, quyền lợi bảo hiểm cho người phụ thuộc, quyền lợi bảo hiểm bệnh nghèo và quyền lợi bổ trợ khác theo thỏa thuận tại hợp đòng bảo hiểm. 

 

3. Đối tượng cần có bảo hiểm hưu trí

Theo quy định tại khoản 7 điều 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm mang tính chất tự nguyện nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Như vậy thì đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là những người lao động và người sử dụng lao động  đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Tuy nhiên thì cũng có các ý kiến cho rằng, đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang là những đối tượng sẽ hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên sẽ không áp dụng chính sách này. Và việc thực hiện chính sách này đối với người lao động sẽ quy định riêng. Cần cân nhắc các quy định đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tự tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện trong trường hợp người sử dụng lao động không tham gia vào loại bảo hiểm này.

 

4. Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện ở đâu?

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ bao gồm bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhân và bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động. Trường hợp bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động thì bên mua bảo hiểm là người sử dụng lao động và người lao động sẽ nhận được toàn bộ quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa các bên và được ghi nhận tại hợp đồng bảo hiểm. Người sử dụng lao động sẽ làm viêc với doanh nghiệp bảo hiểm và người lao động chỉ cần nắm bắt quyền lợi bảo hiểm và ký hợp đồng. Trong trường hợp mua bảo hiểm hưu trí cho cá nhân có thể mua tại chính văn phòng của công ty bảo hiểm nhân thọ hoặc các đại lý bảo hiểm, hay tại ngân hàng liên kết hoặc nhà phân phối được ủy quyền của công ty bảo hiểm. 

Và để mua bảo hiểm hưu trí thì người mua bảo hiểm cần chuẩn bị các giấy tờ tùy thân như: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Sau đó thực hiện theo các bước sau;

- Bước 1: Kê khai thông tin trên hợp đồng bảo hiểm;

- Bước 2: Đóng phí bảo hiểm;

- Bước 3: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thẩm định thông tin;

- Bước 4: Doanh nghiệp bảo hiểm cấp bảo hiểm hưu trí.

 

5. Mức đóng bảo hiểm hưu trí tự nguyện như thế nào?

Hiện nay theo quy định của Điều 7 Thông tư 115/2013/TT-BTC quy định về phí bảo hiểm hưu trí có thể đóng định kỳ hoặc một lần vào quỹ hưu trí tự nguyện tùy theo thỏa thuận của hợp đồng bảo hiểm hưu trí. Ngoài ra thì có thể đóng góp thêm phí bảo hiểm, phần góp thêm ngoài khoản phí bảo hiểm định kỳ hoặc một lần đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm để đầu tư vào quỹ hưu trí tự nguyện. 

Nếu quý khách hàng còn bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề pháp lý thì vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty Luật Minh Khuê qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!