1. Bảo lãnh (GUARANTY ) là gì ?

Bảo lãnh là một thỏa thuận ba bên, bao gồm lời hứa của một bên (ngưồii bảo lãnh) cam kết số hpèíí thành nghĩa vụ trả nợ cho một người, khi người đó không có khả năng trả. Việrf bảo đảm là NGHĨA VỤ NỢ BẤT NGỜ của người bảo /lãnh.

2. Bảo lãnh cứu nguy (BAILOUT) là gì ?

Bảo lãnh cứu nguy là sự trợ giúp tài chính cho một ngân hàng được bảo hiểm hay định chế tiết kiệm chịu khoản lỗ tiền vay, làm giảm vị thế thị trường, hoặc rút tiền gửi đột xuất' do viẹc RUT TIỀN HANG LOẠT của người gửi tiển. Khi có sự bơm vốn từ cơ quan liên bang như QUỸ BẢO HIỂM NGÂN HÀNG để, bảo hiểm tiền gửi tại ngân hàng thương mại, thì chính người gửi tiền được cứu nguy. Cơ quan bảo hiểm có thể sắp xếp trợ giúp cho ngân hàng gặp khó khăn, hay sắp xếp việc mua lại bởi một tổ chức tài chính lành mạnh. Trong bất kỳ trường hợp nào, quỹ bảo hiểm tiễn gửi sẽ trợ giúp đầy đủ, thường bằng hình thức phiếu hẹn thanh toán, nhằm

trang trải sự chênh lệch giữa giá trị thị trường ước tính của tài sản và nợ của ngân hàng (trị giá ròng âm của ngân hàng), bằng cách tái cấu trúc vốn của định chế đó.

3. Ký gửi thỏa thuận, bảo lãnh (BAILMENT) là gì ?

Việc giao tài sản cá nhân cho người khác nhằm giữ an toàn, chuyển quyền kiểm soát và sở hữu từ người ký gửi thỏa thuận (chủ sở hữu) cho người nhận ký gửi thỏa thuận. Ví dụ, các công cụ chi trả cá nhân hay chứng từ cổ phiếu, được giữ ủy thác trong HỘP KÝ THÁC AN TOÀN (safe deposit box) của ngân hàng. Bên nhận ký gửi không biết vể các hạng mục được giao, và không có mối quan hệ với người thụ hưởng, như trong trường hợp thỏa thuận ỦY THÁC.

Ngành Ngân hàng thuộc một lĩnh vực trọng yếu của Nền Kinh Tế, đặc biệt giữ vai trò điều tiết các lĩnh vực liên quan đến giao dịch tiền, nguồn vốn và cốc công cụ tài chính tiền tệ, là định chế nhằm mục tiêu thực hiện các chính sách vĩ mô và vi mô của Chính phủ, đổ đưa nền kinh tế vào quỹ dạo phát triển ổn định, là dịnh chế trợ giúp mọi thành phần doanh nghiệp, các nhà dầu tư, các tầng lớp dân cư tiếp cận nguồn vốn sử dụng để dầu tư cho sẫn xuất, tiêu dùng, cho giáo dục, nhằm đạt hiệu quẫ cao, nâng cao mức sống, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, hoặc nâng cao trình dộ, kỹ năng bẵn thân đổ lựa chọn nghề nghiệp thăng tiến. Ngân hàng cũng là định chế điều tiết luân chuyển các nguồn vốn vào các lĩnh vực đầu tư có hiệu quẵ và năng suết cao, qua việc thẩm định các dự án trong nước và quốc tế, đổ quyết dịnh đầu tư cốc dự án sinh lợi cho cốc doanh nghiệp nói riêng, và cho tổng thổ nền kinh tế.

4. Phân bổ, phân chia (ALLOTMENT) trong bảo lãnh phát hành chứng khoán ?

Phân bổ, hay chia phần, thường đối với chứng khoán trong việc bảo lãnh phát hành chứng khoán mới. Cũng là phương pháp thực hiện đấu giá trong các buổi đấu giá chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ. Đối với chứng khoán công ty, việc phân bổ thường xảy ra trong tập đoàn bảo lãnh, mà các thành viên của tập đoàn đăng ký bao tiêu và phân phối một số cổ phần nhất định. Nếu số lượng phát hành thấp hơn số đăng ký, mỗi bên tham gia được phân bổ một phần của toàn bộ cổ phiếu phát hành thông báo chính thức được cho trong thông báo phân bổ. Trong PHÂN BỔ THEO TỈ LỆ, nếu số đăng ký là 20 triệu và số cổ phiếu phát hành chỉ có 10 triệu thi một người tham gia trong tập đoàn bảo lãnh đăng ký 5 triệu cổ phiếu sẽ nhận phân bổ 2,5 triệu cổ phiếu để chào bán.

>> Xem thêm:  Bảo lãnh ngân hàng là gì? Quy định về bảo lãnh ngân hàng

5. Người bảo lãnh (GUARANTOR) là gì ?

1. Cá nhân hay công ty bảo đảm thanh toán cho một người khác, cũng gọi là NGƯỜI BẢO ĐẢM. Người bảo lãnh có thể trở thành người đồng ký hậu và đảm nhận món nợ trong trường hợp không thể chi trả.

2. Công ty thực hiện bảo đảm, bằng THƯ TÍN DỤNG (L/C) hay bằng tình hình vững mạnh của bảng cân đối kế toán của công ty, để tham gia thanh toán khoản nợ hiện hành, ví dụ như nhà phát hành trái phiếu đô thị.

6. Cơ quan bảo lãnh phát hành (MANAGING UNDERWRITER) là gì ?

Ngân hàng thương mại hoặc ngân hàng đầu tư đại diện BẢO LANH PHÁT HÀNH trong việc mua và phân phối chứng khoán mới. Giới quản lý bảo lãnh phát hành sắp xếp nhóm bán; lập hồ sơ đăng ký cần thiết; hoạt động như ĐẠI DIỆN cho nhóm bán; được cấp phép bởi THỎA THUẬN GIỮA NHỮNG CO QUAN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH; quyết định PHÂN Bổ đợt phát hành cho mỗi thành viên; và hoạt động để bình ổn giá chứng khoán trong thời kỳ chào bán. Đối với các dịch vụ, thì cơ quan bảo lãnh phát hành được trả phụ phí từ lợi nhuận gộp của tập đoàn. Gọi là NGÂN HÀNG DAN ĐẦU trong thị trường trái phiếu Châu Âu và đơn vị quản lý dẫn đầu tại Mỹ.

7. Nhà bảo lãnh phát hành hạng hai (MEZZANINE BRACKET) là gì ?

Tên phổ biến cho những nhà bảo lãnh phát hành trong tập đoàn bảo lãnh phát hành - những người đăng ký số lượng lớn thứ hai, theo sau nhà quản trị dẫn đầu, và được liệt kê dưới nhà quản trị dẫn đầu trong quảng cáo TOMBSTONE thông báo về giao dịch trên báo chí. Những người bảo lãnh phát hành khác, bao gồm nhà đồng quản lý, tham gia trong giao dịch, được liệt kê theo thứ tự chữ cái bẽn dưới những nhà bảo lãnh phát hành lớn.

8. Bảo lãnh phát hành thương lượng (NEGOTIATED UNDERWRITING) là gì ?

Việc bán các chứng khoán thông qua đấu giá độc quyền bởi một nhà bảo lãnh phát hành chứng khoán, trái với bảo lãnh phát hành chứng khoán chào giá cạnh tranh bởi một số nhóm bảo lãnh phát hành chứng khoán. Trong bảo lãnh phát hành có thỏa thuận, người quản lý bảo lãnh phát hành chứng khoán và người phát hành chứng khoán cùng đổng ý về mức chênh lệch giá, hoặc sự khác biệt giữa giá mua và giá chào bán công chúng (IPO) ban đầu.

Dạng bảo lãnh này phổ biến nhất trong chào bán trái phiếu thu nhập đô thị, trái phiếu công ty và cổ phiếu thường, trái lại bảo lãnh phát hành chào giá cạnh tranh được ưa thích hơn, và đôi khi được yêu cầu bởi quy chế hoặc quy định, trong các trái phiếu nợ chung của đô thị.

>> Xem thêm:  Hạn mức bảo lãnh là gì ? Khái niệm về hạn mức bảo lãnh

9. Chứng khoán thông qua trung gian bảo lãnh (PASS-THROUGH SECURITY) là gì ?

Chứng khoán chuyển việc thanh toán từ người vay sang nhà đầu tư khi tiền thanh toán khoản vay được thu hồi. Dòng tiền mặt của nó đến từ một hay nhiều tổ hợp các khoản vay cơ sở. Công ty phát hành chuyển đi, hay chuyển qua trung gian, cho nhà đầu tư các khoản thanh toán tiền gốc và lãi hàng tháng. Việc cung ứng các khoản vay cơ sở thường do người bán thực hiện, là người được trả phí dịch vụ. Thời hạn thực của các chứng khoán thông qua trung gian bảo lãnh có thể ngắn hơn kỳ đáo hạn đã định, vì trong các giai đoạn lãi suất sụt giảm, các người vay sẽ thanh toán sớm các khoản vay của họ.

10. Phương tiện bảo lãnh cơ bản (PRIME UNDERWRITING FACILITY - PUF) là gì ?

Hình thức của CÔNG cụ BẢO LÃNH TUẦN HOÀN, trong đó lợi suất của bên cho vay được neo theo lãi suất cơ bản của ngân hàng. Phương tiện bảo lãnh cơ bản điển hình là giấy nợ ngắn hạn có kỳ đáo hạn từ một đến ba năm. Nếu ngân hàng chính không thể đầu tư đầy đủ khoản vay, nó sẽ yêu cầu các bên bảo lãnh cho phương tiện tài trợ cho khoản tín dụng.

11. Phương tiện bảo lãnh tuần hoàn (REVOLVING UNDERWRITNG FACILITY - RUF) là gì ?

Phương tiện tín phiếu châu Âu (Euronote) trung hạn, thông thường giữa các kỳ đáo hạn ba và bảy năm, bảo đảm doanh số hải ngoại của các phiếu nợ ngắn hạn (tín phiếu châu Âu) được phát hành bởi người vay bằng hay dưới lãi suất xác định trước. Phần tín dụng tuần hoàn của RUF thường được thực hiện thông qua một ngân hàng duy nhất, được biết như đơn vị thỏa thuận. Đơn vị thỏa thuận thường chỉ tự cam kết một tỉ lệ rất nhỏ của tổng số tài trợ (dưới10%) và đóng vai trò như đại diện tiếp thị tín phiếu châu Âu. Tín phiếu châu Âu thông thường có các kỳ đáo hạn một đến sáu tháng, và được bán thông qua NHÓM Bỏ THAU của các ngân hàng thương mại và các ngân hàng đầu tư. Các ngân hàng tín dụng tuần hoàn đồng ý mua bất kỳ tín phiếu chưa bán nào với mức sai biệt so LIBOR bằng đồng đô Châu Âu. Người vay chỉ trả tiền lãi trên số tiền thực rút.

12. Mức chênh lệch, phí bảo lãnh phát hành (SPREAD) là gì ?

- Ngân hàng, số chênh lệch phần trăm giữa lãi suất được tính đối với khoản cho vay của ngân hàng và chi phí nguồn vốn của người cho vay. Ngược với NET INTEREST MARGIN.

- Hợp đồng futures. Việc mua và bán đồng thời các hợp đồng futures với cùng một công cụ tài chính để giao trong các tháng khác nhau, hay trong các thị trường khác nhau nhưng có liên quan.

- Chứng khoán. Trong việc bảo lãnh phát hành, là hiệu số giữa giá mua được trả bởi thương nhân có vai trò như người chủ của công ty phát hành chứng khoán, và giá được trả bởi các nhà đầu tư khi chào bán chứng khoán mới. Cũng được biết đến như là CHÊNH LỆCH GỘP (GROSS SPREAD); và (2) hiệu số giữa giá chào mua và giá chào bán trái phiếu hay cổ phiếu được giao dịch QUA QUAY (OTC).

>> Xem thêm:  Bảo lãnh phát hành chứng khoán là gì ? Khái niệm về bảo lãnh phát hành chứng khoán ?

- Tài chính. Quyền chọn bán và quyền chọn mua trên cùng một chứng khoán.

- Ngoại hối. Sự chênh lệch giá giữa giá chào mua và chào bán. Trong thị trường giao ngay được biết đến như mức chênh lệch giao ngay (spot spread).

13. Bảo lãnh phát hành dự phòng (STANDBY UNDERWRITING) là gì ?

Hình thức BẢO LÃNH PHÁT HÀNH trong đó nhóm bán đồng ý mua bất kỳ cổ phần chứng khoán đang lưu hành nào, đã không được mua sau khi các cổ đông đã thực hiện quyền ưu tiên mua trước của họ, để mua các chứng khoán mới hay trao đổi các chứng khoán mới thay cho chứng khoán cũ, nhu trong TÁI TỔ CHỨC hay TÁI VỐN HÓA (Recapitalization). Khi bên bảo lãnh phát hành giao dịch lại các chứng khoán đã mua qua, đã hành động như nhà GIAO DỊCH.

14. Phương tiện bảo lãnh khả nhượng (TRANSFERABLE UNDERWRITING FACILITY - TRUF) là gì ?

Tiện ích tín phiếu Châu Âu (Euronote) cho phép người bảo lãnh ban đầu, người quản lý dự án, có quyền chuyển cam kết đến một đại diện khác sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm tài chính. Sự chuyển giao quyền này phải được thực hiện với sự đồng ý của tất cả các bên liên quan đến tiện ích này, và là một việc chuyển giao cả về trách nhiệm và quản lý.

15. Bảo đảm, bảo lãnh (UNDERWRITING) là gì ?

Ngân hàng:

+ Phân tích tín dụng chi tiết trước khi cung cấp khoản cho vay, dựa trên thông tin tín dụng được người vay cung cấp, như quá trình làm việc, tiền lương và các báo cáo tài chính; thông tin đã công khai, như lịch sử tín dụng cũa người vay được ghi chi tiết trong BÁO CÁO TÍN DỤNG; và sự đánh giá của bên cho vay đối với nhu cầu tín dụng của bên vay và KHẢ NĂNG THANH TOÁN.

+ Mua trái phiếu công ty, thương phiếu, trái phiếu kho bạc Mỹ, trái phiếu nợ đô thị từ một ngân hàng thương mại, hoặc một ngân hàng giao dịch để sử dụng hoặc để bán lại cho nhà đầu tư. Sự bảo đảm của ngân hàng đối với chứng khoán doanh nghiệp được thực hiện thông qua các công ty con của công ty cổ phẩn, gọi là CÔNG TY CON CHỨNG KHOÁN hoặc công ty con theo mục 20 (rút ra từ ĐẠO LUẬT GLASS- STEAGALL cho phép các công ty ngân hàng mua số lượng giới hạn trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán được bảo đảm bằng cẩm cố, và chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản để bán lại cho nhà đầu tư).

>> Xem thêm:  Bảo hiểm tiền gửi là gì ? Ý nghĩa quy định về bảo hiểm tiền gửi ?

Chứng khoán: Mua chứng khoán để bán lại cho cõng chúng, trực tiếp hay thông qua nhà giao dịch. Việc bảo đảm đợt phát hành chứng khoán mới được thực hiện bởi một ngân hàng đầu tư, chấp nhận rủi ro để đưa chứng khoán ra thị trường, bằng cách bảo đảm người phát hành sẽ nhận một mức giá nào đó khi chứng khoán được bán cho nhà đầu tư. Những người bảo lãnh kiếm thu nhập từ chênh lệch giá hoặc CHÊNH LỆCH BẢO LÃNH, giữa giá mà họ thanh toán cho bên phát hành và giá mà họ thu được từ nhà đầu tư hoặc nhà môi giới - giao dịch, mua từng phần của đợt chào bán đó. Khi một ngân hàng giao dịch mua trái phiếu Kho bạc trong đấu giá trái phiếu Kho bạc hàng quý, thì họ hoạt động như người bảo lãnh và người phân phối. Trái phiếu kho bạc được mua bởi nhà giao dịch ban đầu, được nắm giữ trong danh mục đầu tư TÀI SẢN TÀI KHOẢN KINH DOANH của ngân hàng giao dịch, và thường được bán lại cho các ngân hàng khác và cho các nhà đầu tư cá nhân. Những hình thức bảo lãnh khác là ALL OR NONE, (TẤT CẢ HOẶC KHÔNG) BEST EFFORT, (Nỗ Lực NHẤT) VÀ STANDBY UNDERWRITING (BẢO LÃNH HỖ TRỢ)

Bảo hiểm: thỏa thuận bởi một công ty bảo hiểm chấp nhận rủi ro thua lỗ từ thiệt hại tài sản, chết do tai nạn và v.v... để đổi lại thu phí bảo hiểm.

16. Tập đoàn bảo lãnh phát hành (UNDERWRITING GROUP) là gì ?

Hiệp hội các ngân hàng thương mại và các ngân hàng đầu tư mua đợt phát hành chứng khoán mới, thường bán lạl ngay cho nhà đầu tư thông qua chào bán công chúng. Còn được gọi là tập đoàn bảo lãnh. Các thành viên của tập đoàn bảo lãnh, hoạt động thông qua THỎA THUẬN GIỮA NHỮNG NHÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH, mua chứng khoán với giá thỏa thuận để bán lại với giá chào cho công chúng. Nhóm này ký hợp đổng chào mua, hoặc THỎA THUẬN BẢO LÃNH với bên phát hành, xác định các điều khoản của kỳ phát hành dự kiến, và số lượng sẽ được mua bởi thành viên trong nhóm.

17. Chênh lệch bảo lãnh (UNDERWRITING SPREAD) là gì ?

Mức chênh lệch giữa số tiền được trả bởi NHÓM BẢO LÃNH PHÁT HÀNH trong phát hành chứng khoán mới, và giá mà chứng khoán được chào bán cho công chúng. Đó là lợi nhuận biên gộp của bên bảo lãnh, thường được thể hiện bằng số điểm trên một đơn vị bán (trái phiếu hoặc cổ phiếu). Mức chênh lệch có thể biến đổi nhiều và bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của bên bảo lãnh về nhu cầu thị trường đối với các chứng khoán được chào bán, lãl suất và v.v...

Bảo lãnh tín dụng, người (credit guarantee) Một dạng bảo hiểm do hiệp hội bảo hiểm tín dụng cung cấp để đối phó với các trường hợp khách hàng mất khả năng thanh toán. Nếu người đi vay không có vật thế chấp nhưng hội đủ các điều kiện khác để vay tiền, hiệp hội tín dụng hoặc các tổ chức, cá nhân khác có thể tạo điều kiện cho anh ta nhận được tín dụng từ một ngân hàng nhất định bằng cách đứng ra bảo lãnh tín dụng cho ngân hàng này.

Người bảo lãnh (underwriter) Người, tổ chức đổng chấp nhận rủi để nhận hoa hồng bảo lãnh. Các phòng phát hành cũng bão lãnh những cổ phiếu mới phát hành dưới hình thức nếu không bán hết cổ phiếu, người bảo lãnh sẽ mua phần còn lại.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật ngân hàng, hoạt động ngân hàng về bảo lãnh Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật ngân hàng trực tuyến. Đội ngũ luật sư luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của Bạn.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Phân tích hệ thống tổ chức, lãnh đạo và điều hành của Ngân hàng Nhà nước ?

Bộ phận tư vấn pháp luật ngân hàng - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phân tích các hoạt động của ngân hàng thương mại hiện nay ?