Biên bản kết toán nhận hàng với tàu (Report on receipt of cargo) là chứng từ xác nhận số lượng hàng (kiện, bao...) đã giao và đã nhận giữa tàu biển và cảng (đại diện chủ hàng) sau khi hoàn thành việc dỡ hàng từ tàu biển. Biên bản này có tác dụng chứng minh việc thiếu, thừa giữa số lượng hàng thực nhận ở cảng đến so với số lượng hàng ghi trên “bản lược khai” (manifest) của tàu, là một trong những căn cứ để khiếu nại người vận chuyển, và là cơ sở để cảng giao hàng cho chủ hàng.