1. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có đơn vị cục Phòng chống ma túy và tội phạm không?

Dựa theo quy định tại điểm b, khoản 1 của Điều 3 trong Nghị định số 106/2021/NĐ-CP về hệ thống tổ chức của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chúng ta có các thông tin cụ thể về cấu trúc và thành phần của cơ quan này như sau:

Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bao gồm các cơ quan sau đây:

- Bộ Tham mưu: Đây là cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu, lập kế hoạch và đề xuất chiến lược quân sự cũng như quản lý thông tin liên quan đến quân đội biên phòng.

- Cục Chính trị: Cục này có nhiệm vụ thực hiện công tác chính trị trong quân đội biên phòng, đảm bảo sự đoàn kết và động viên tinh thần chiến đấu của lực lượng.

- Cục Trinh sát: Cục Trinh sát chịu trách nhiệm tìm hiểu và thu thập thông tin về tình hình biên giới và biển cả, đồng thời thực hiện các hoạt động trinh sát để đảm bảo an ninh quốc gia.

- Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm: Cục này chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng, chống ma túy và tội phạm tại khu vực biên giới và biển cả.

- Cục Cửa khẩu: Cục Cửa khẩu quản lý và kiểm soát các cửa khẩu biên giới để đảm bảo an ninh và quản lý nhập cảnh, xuất cảnh tại biên giới.

- Cục Hậu cần: Cục này đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần và logictics cho quân đội biên phòng, bao gồm lương thực, y tế, trang thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật.

- Cục Kỹ thuật: Cục Kỹ thuật chịu trách nhiệm quản lý và bảo dưỡng các thiết bị, công cụ kỹ thuật và hệ thống hậu cần của quân đội biên phòng.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bao gồm:

- Hải đoàn Biên phòng: Đây là đơn vị quản lý và thực hiện nhiệm vụ biên phòng trên biển, đảm bảo an ninh và chủ quyền trên vùng biển quốc gia.

- Lữ đoàn thông tin Biên phòng: Lữ đoàn này thực hiện công tác thông tin và truyền thông trong quân đội biên phòng, đảm bảo liên lạc và truyền đạt thông tin hiệu quả.

- Học viện Biên phòng: Học viện này đào tạo và nâng cao kiến thức, kỹ năng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

- Trường Cao đẳng Biên phòng: Trường này cung cấp giáo dục và đào tạo cho cán bộ và chiến sĩ biên phòng.

- Trường Trung cấp 24 Biên phòng: Trường Trung cấp này đào tạo trình độ trung cấp cho cán bộ và chiến sĩ biên phòng.

- Trung tâm huấn luyện - cơ động: Trung tâm này chịu trách nhiệm huấn luyện và rèn luyện kỹ thuật cơ động. Theo quy định đã nêu, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm là một đơn vị quan trọng trong hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng. Điều này ngụ ý rằng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm hoạt động và chịu sự quản lý của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Từ đó, có thể kết luận rằng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm là một phần không thể thiếu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy và tội phạm tại khu vực biên giới và biển cả của Việt Nam. Các hoạt động và quản lý của Cục này sẽ được thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đảm bảo sự hiệu quả và hiệp đồng trong việc đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia trên biên giới và biển cả.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trực thuộc trung ương có Phòng Trinh sát không?

Theo quy định tại Điều 3, khoản 2 của Nghị định số 106/2021/NĐ-CP, hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng được phân chia thành các cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cùng với các đơn vị trực thuộc. Dưới đây là chi tiết về các cơ quan và đơn vị này:

Cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm các phòng sau đây:

- Phòng Tham mưu: Phòng này chịu trách nhiệm nghiên cứu, lập kế hoạch và đề xuất chiến lược quân sự cũng như quản lý thông tin liên quan đến quân đội biên phòng tại cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

- Phòng Chính trị: Phòng Chính trị đảm bảo công tác chính trị trong quân đội biên phòng tại cấp tỉnh và thành phố, đảm bảo sự đoàn kết và động viên tinh thần chiến đấu của lực lượng tại cấp địa phương.

- Phòng Trinh sát: Phòng Trinh sát thực hiện công tác tìm hiểu và thu thập thông tin về tình hình biên giới và biển cả tại cấp tỉnh và thành phố.

- Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm: Phòng này có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng, chống ma túy và tội phạm tại khu vực biên giới và biển cả tại cấp tỉnh và thành phố.

- Phòng Hậu cần: Phòng Hậu cần đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần và logictics cho quân đội biên phòng tại cấp tỉnh và thành phố.

- Phòng Kỹ thuật: Phòng Kỹ thuật quản lý và bảo dưỡng các thiết bị, công cụ kỹ thuật và hệ thống hậu cần tại cấp tỉnh và thành phố.

Đồn Biên phòng tại cấp tỉnh và thành phố gồm các đội sau đây:

- Đội Vũ trang: Đội này đảm bảo sự an toàn và bảo vệ biên giới bằng cách sử dụng lực lượng vũ trang.

- Đội Vận động quần chúng: Đội này thực hiện các hoạt động liên quan đến vận động quần chúng, đảm bảo sự hỗ trợ và sự đồng lòng trong việc duy trì an ninh biên giới.

- Đội Trinh sát: Đội Trinh sát tìm hiểu tình hình biên giới và biển cả tại địa phương, thu thập thông tin quan trọng.

- Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm: Đội này thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng, chống ma túy và tội phạm tại khu vực biên giới và biển cả tại địa phương.

- Đội Kiểm soát hành chính: Đội này có nhiệm vụ kiểm soát và quản lý các hoạt động hành chính và tư pháp tại địa phương biên giới.

- Đội Tham mưu - Hành chính: hỗ trợ quản lý thông tin, công việc hành chính tại địa phương.

- Đội Tàu thuyền: Đội này quản lý và thực hiện nhiệm vụ trên biển cả tại địa phương.

- Trạm Biên phòng: Trạm Biên phòng là cơ sở quan trọng tại địa phương, đảm bảo sự an ninh và quản lý biên giới tại cấp tỉnh và thành phố.

Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng tại cấp tỉnh và thành phố, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng gồm các ban sau đây:

- Ban Tham mưu: Ban này thực hiện công việc tư vấn và lập kế hoạch tại cửa khẩu cảng biên giới.

- Ban Chính trị: Ban Chính trị đảm bảo công tác chính trị tại cửa khẩu cảng, đảm bảo sự đoàn kết và động viên tinh thần chiến đấu tại cửa khẩu cảng.

- Ban Trinh sát: Ban Trinh sát thực hiện công tác tìm hiểu và thu thập thông tin tại cửa khẩu cảng.

- Ban Phòng, chống ma túy và tội phạm: Ban này chịu trách nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm tại cửa khẩu cảng.

- Ban Hậu cần - Kỹ thuật: Ban này đảm bảo cung cấp hậu cần và logictics tại cửa khẩu cảng.

- Đội Hành chính: Đội này thực hiện công tác quản lý hành chính tại cửa khẩu cảng.

- Đội Thủ tục: Đội này chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến hải quan, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng.

- Đội Tàu thuyền: Đội này quản lý và thực hiện nhiệm vụ tại biển cả tại cửa khẩu cảng.

- Trạm Biên phòng: Trạm Biên phòng tại cửa khẩu cảng đảm bảo sự an ninh và quản lý biên giới tại cửa khẩu cảng.

Hải đội Biên phòng tại cấp tỉnh và thành phố gồm các đội sau đây:

- Đội Tham mưu - Hành chính: Đội này thực hiện các công tác tham mưu và hành chính liên quan đến biển cả tại cấp tỉnh và thành phố.

- Đội Tuần tra biên phòng: Đội này thực hiện các hoạt động tuần tra và kiểm soát trên biển cả, đảm bảo an ninh và chủ quyền trên vùng biển quốc gia tại cấp tỉnh và thành phố.

Theo quy định tại Điều 3, khoản 2 của Nghị định số 106/2021/NĐ-CP, cơ quan của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một đơn vị quan trọng là Phòng Trinh sát. Đây là một cơ quan có nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng tại cấp tỉnh và thành phố.

Phòng Trinh sát có nhiệm vụ thực hiện công tác tìm hiểu và thu thập thông tin về tình hình biên giới và biển cả tại cấp tỉnh và thành phố. Đây là công việc quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia, quản lý biên giới và biển cả, và ngăn chặn các hoạt động không hợp pháp trên lãnh thổ biên giới và biển cả của Việt Nam. Phòng Trinh sát hoạt động dưới sự chỉ đạo của cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tại cấp tỉnh và thành phố, đảm bảo rằng thông tin thu thập được là chính xác và đáng tin cậy. Công việc của họ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia, và đối phó với các tình huống biên giới và biển cả phức tạp.

Tổng quan, hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thiết lập để đảm bảo an ninh, quản lý biên giới và biển cả, và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm tại khu vực biên giới và biển cả của Việt Nam.

3. Những trợ cấp mà Sĩ quan Bộ đội Biên phòng đang có thời gian công tác liên tục 7 năm ở khu vực đảo được hưởng

Theo quy định tại Điều 4, khoản 1 của Nghị định số 106/2021/NĐ-CP, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng, đang có thời gian công tác liên tục từ đủ 05 năm trở lên ở khu vực biên giới đất liền, đảo, quần đảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo.

Điều này áp dụng cho những người làm công việc quốc phòng tại các khu vực biên giới đất liền, đảo, quần đảo, và đã tham gia trong công tác liên tục trong ít nhất 5 năm. Phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới và hải đảo là một chế độ quan trọng nhằm động viên và khen thưởng những người làm công việc quốc phòng tại những vị trí quan trọng này, nơi mà nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và chủ quyền biên giới biển cả đặt ra những thách thức đặc biệt.

Nói cách khác, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của Bộ đội Biên phòng, khi đã đủ điều kiện về thời gian công tác và địa điểm làm việc, sẽ được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở khu vực biên giới và hải đảo hàng tháng, như một hình thức kỷ luật và khích lệ động viên trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia tại các vùng biên giới quan trọng này.

Xem thêm: Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm 2023 mới nhất

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn