1. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 mới nhất - đề số 1

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Số thập phân gồm 3 chục, 6 đơn vị, 5 phần mười và 2 phần nghìn được viết là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được đọc là:

A. Năm một hai phẩy bốn chín.

B. Năm trăm mười hai phẩy bốn chín.

C. Năm trăm mười hai phẩy bốn mươi chín.

D. Năm mười hai phẩy bốn mươi chín.

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Câu 5: Bác Hai mua một con cá nặng 1,5kg hết 54000 đồng. Bác Ba cũng mua một con cá loại đó có cân nặng 1,2kg. Hỏi bác Ba phải trả bao nhiêu tiền ?

Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Một hình tròn có đường kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình tròn đó là …………………… dm.

b) Chu vi của hình tròn đó là …………………… dm.

c) Diện tích của hình tròn đó là …………………… dm2.

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Câu 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Hình bên có tất cả …………… hình vuông.

b) Hình bên có tất cả …………… hình chữ nhật.

Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 mới nhất năm học 2023 - 2024

Câu 9: Một hình thang có đáy lớn 6,5cm; đáy bé 4,8cm và chiều cao 3,5cm. Tính diện tích của hình thang đó.

Câu 10: Lớp 5A quyên góp được 45 quyển sách. Lớp 5B quyên góp được số sách bằng 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn một nửa số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả ba lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

 

2. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 mới nhất - đề số 2

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Phân số 345/10 được viết thành số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số  2(9/100) được viết thành số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 5: Một nền căn phòng hình chữ nhật được lát kín bằng 80 tấm gạch hình vuông có cạnh 5dm. Tính diện tích nền nhà đó theo đơn vị mét vuông.

Bài 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Một hình tam giác có độ dài đáy là 5,6cm ; chiều cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác đó là …………………… cm2.

b) Một hình thang có tổng độ dài hai đáy là 10,8dm ; chiều cao là 75cm. Diện tích của hình thang đó là …………………… dm2.

Bài 7: Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : cho hình vẽ sau:

Hình bên có tất cả ......... hình tam giác Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 mới nhất năm học 2023 - 2024

Bài 9: Một cái sàng gạo hình tròn có bán kính 7dm. Tính chu vi, diện tích của cái sàng gạo đó.

Bài 10: Năm nay, tổng số tuổi của bố và con là 34 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bố hiện nay.

 

3. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 mới nhất - đề số 3

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Chữ số 5 trong số 2,953 thuộc hàng nào?

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 trong số thập phân 32,879 có giá trị là :

A. 8/10

B. 8/100

C. 8/1000

D. 800

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 < 34,73

c) 3,9 = 3,09

d) 27,99 > 28,11

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Câu 4: Tìm các số tự nhiên x, biết :

a) x < 3,001

b) 10,99 < x < 14,99

Các số tự nhiên x cần tìm là …………………… Các số tự nhiên x cần tìm là …………………………

Câu 5: Tổng của hai số là 48,72. Hiệu của hai số đó là 13,32. Tìm hai số đó.

Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Tỉ số phần trăm của hai số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) Biết 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Câu 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : cho hình vẽ sau:

Hình vẽ bên có rất cả .......... hình thang  Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 mới nhất năm học 2023 - 2024

Câu 9: Lan mua 3 bịch bánh hết số tiền là 19500 đồng. Hỏi Bình mua 12 bịch bánh loại đó hết bao nhiêu tiền ?

Câu 10: Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

 

4. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 mới nhất - đề số 4

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Biết 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

A. 6

B. 60

C. 0,06

D. 0,60

2. Số nào bé nhất trong bốn số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

A. 0,395

B. 0,3

C. 0,48

D. 0,359

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 4:  Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 5: Một vườn cây có tất cả là 120 cây cam và bưởi. Số cây bưởi bằng số cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi, bao nhiêu cây cam ?

Bài 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Một hình tam giác có diện tích là 7,2dm2, chiều cao là 3,6dm. Độ dài đáy của hình tam giác đó là …………………… dm.

b) Một hình tam giác có diện tích là 40cm2, độ dài đáy là 10cm. Chiều cao của hình tam giác đó là …………………… cm.

Bài 7: Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Cho hình vẽ sau:

a) Hình bên có tất cả …………… hình tam giác.

b) Hình bên có tất cả …………… hình thang.

Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 mới nhất năm học 2023 - 2024

Bài 9: Một người gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Hỏi sau một tháng người đó nhận được bao nhiêu tiền lãi ?

Bài 10: Một hình vuông có chu vi 10dm và có diện tích bằng diện tích của một hình tam giác có cạnh đáy 5dm. Tính độ dài chiều cao của hình tam giác đó

 

5. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 mới nhất - đề số 5

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Số thập phân 0,725 được viết thành tỉ số phần trăm là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 bằng số nào dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 3/8 kg = …………………… g

b) 23/20 km2 = …………………… ha

Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Câu 5: Một tấm bìa hình thang có tổng độ dài hai đáy là 24dm, diện tích là 102dm2. Tính chiều cao của tấm bìa hình thang đó.

Câu 6:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Một hình tròn có chu vi 16,328cm. Đường kính của hình tròn đó là …………………… cm.

b) Một hình tròn có chu vi 254,24dm. Bán kính của hình tròn đó là …………………… dm.

Câu 7: Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Câu 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Cho hình vẽ sau:

a) Hình bên có tất cả …………… hình bình hành.

b) Hình bên có tất cả …………… hình tam giác.

Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 mới nhất năm học 2023 - 2024

Câu 9: Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 65m, chiều rộng 40m. Người ta trồng rau trên thửa đất đó, cứ 100m2 người ta thu hoạch được 45kg rau. Hỏi trên cả thửa đất đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau ?

Câu 10: Tính nhanh :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề: Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 5 có đáp án năm học 2022-2023 của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.