1. Quy định hiện hành về việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Hiện nay, Luật đất đai 2013 đã có hiệu lực từ 1/7/2014 có quy định về việc quyết định thu hồi đất,phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

- Thẩm quyền thu hồi đất:

+ Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất trong trường hợp thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia định, cá nhân, công đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nsm định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

- Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định thu hồi, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổ chức làm nhiều vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

+ Gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi.

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất.

+ Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dụng,phù hợp với điều kiện,phong tục, tập quán của từng vùng miền.

+ Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư.

- Trong quá trình thu hồi đất, người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thự hiện. Trong trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp nhận việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế.

 

2. Hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất ở 

Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đưa ra mục tiêu hoàn thiện thế chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp đẩy mạnh nền kinh tế thị trường nhằm đảm ứng được cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025 phải hoàn thành sửa đổi Luật đất đai năm 2013 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông. Hoàn thành tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai,giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.Sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dụng kinh tế, đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn, đất lấn biển, đất tôn giáo, đất nghĩa trang, đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đến năm 2030 hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất,phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lý sử dụng đất do lịch sử để lại.

Để đảm bảo công khai, minh bạch, giảm thiểu khiếu nại trong thu hồi đất,  dự thảo sửa đổi có đưa ra quy định họp dân trước khi phát hành thông báo thu hồi đất,quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích gia, công cộng.

Nhiệm vụ, giải pháp:

- Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

+ Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

+ Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất.

+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai.

+ Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất.

+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

+ Xây dưng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng kết hợp đa mục đích.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng cao nâng lực quản lý nhà nước về đất đai.

- Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp,khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng,tiêu cực.

- Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế,khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

 

3. Dự thảo Luật đất đai về bổ sung các trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Về vấn đề thu hồi đất, các trường hợp đã bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi như sau:

- Dự án được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua sự cần thiết phải thu hồi như sau: dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị, dự án dân cư nông thôn, dự án sự dụng đất vùng phụ cận các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Các dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được tách từ các dự án đầu tư thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

- Các dự án lấn biển để sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế- xã hội.

Như vậy, việc hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh , phát triển kinh tế-xã hội nhằm đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả việc tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống cho người có đất thu hồi từ đó hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính của các tổ chức phát triển quỹ đất, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về bố trí tái định cư trước khi thu đất ( điểm mới Luật đất đai sửa đai) mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến khách hàng tham khảo. Mọi vướng mắc Quý khách hàng qua số tổng đài 1900 6162 để được tư vấn hỗ trợ bởi Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!