1. Bồi thường tổn thất tinh thần được hiểu là như thế nào?

Tổn thất về tinh thần là một khía cạnh quan trọng trong hệ thống bồi thường, và nó không thể bị xem nhẹ. Điều này có thể được hiểu như một vết thương tinh thần, làm tổn hại đến tâm hồn và tinh thần của người bị ảnh hưởng. Tổn thất này không chỉ đơn thuần là mất mát về tài sản hay cơ hội, mà còn liên quan mật thiết đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân.

Khi một người phải đối diện với tổn thất về tinh thần, hậu quả không chỉ dừng lại ở họ mà còn lan rộng đến những người thân yêu và gần gũi nhất. Đau khổ, buồn phiền, và mất mát về tình cảm không thể đo lường được bắt buộc họ phải chịu đựng. Điều này còn kéo theo sự giảm sút hoặc thậm chí là mất đi uy tín trong xã hội và trong mắt công chúng.

Để bù đắp cho tổn thất về tinh thần, luật pháp thường thiết lập các quy định về bồi thường, và khoản tiền được trả cho người bị tổn thất và người thân của họ thường được xác định dựa trên quy định của Bộ luật Dân sự. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đảm bảo rằng những người bị tổn thất về tinh thần được công bằng bồi thường, không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần và tâm hồn.

2. Xác định thiệt hại về tinh thần trong trường hợp nào?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, thiệt hại tinh thần được xác định dựa trên các tiêu chí cụ thể khi xảy ra các sự kiện sau:

- Do sức khỏe bị xâm phạm: Trong việc xác định thiệt hại liên quan đến sức khỏe của người bị tổn thất về tinh thần, quá trình này yêu cầu sự hỗ trợ từ các chứng từ và bằng chứng do đương sự cung cấp. Những tài liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ tổn thất và xác lập mức bồi thường phù hợp.

Các chứng từ bao gồm các báo cáo y tế, hồ sơ y tế, đơn từ các bác sĩ hoặc chuyên gia y tế, và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến việc điều trị và chăm sóc sức khỏe của người bị tổn thất. Bằng chứng này không chỉ giúp xác định mức độ tổn thất về sức khỏe mà còn cung cấp thông tin về các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục và cải thiện tình trạng sức khỏe của họ.

Sự tích hợp và đánh giá chính xác các chứng từ và bằng chứng này là quyết định quan trọng để xác định mức bồi thường phù hợp. Điều này đảm bảo rằng người bị tổn thất về tinh thần sẽ nhận được mức bồi thường tương xứng với mức độ thiệt hại về sức khỏe của họ, đồng thời đảm bảo rằng quyết định bồi thường được đưa ra dựa trên cơ sở chính xác và công bằng.

- Do tính mạng bị xâm phạm: Mức bồi thường trong trường hợp này bao gồm các chi phí hợp lý như chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, và chăm sóc cho người bị tổn thất trước khi qua đời, cũng như chi phí hợp lý cho việc mai táng. Ngoài ra, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị tổn thất có nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho những người thân thuộc hàng thừa kế thứ nhất cũng được tính vào mức bồi thường.

- Do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm: Trong trường hợp thiệt hại đến danh dự, nhân phẩm, và uy tín, mức bồi thường sẽ bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế và khắc phục thiệt hại này. Điều này có thể bao gồm các biện pháp như thực hiện công khai xin lỗi, cải chính, hay các tùy chọn khác nhằm khôi phục lại danh dự và uy tín của người bị tổn thất. Mức bồi thường cũng có thể bao gồm thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút do sự xâm phạm.

Trong mỗi trường hợp, ngoài việc áp đặt hình phạt hành chính, Tòa án có thể quyết định người gây thiệt hại tinh thần phải bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị tổn thất. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đảm bảo rằng người bị tổn thất về tinh thần nhận được sự công bằng và bồi thường xứng đáng cho những tổn thất mà họ phải chịu đựng do xâm phạm vào sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, và uy tín cá nhân.

3. Bồi thường tổn thất tinh thần bao nhiêu tiền theo quy định của pháp luật?

Bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm

Theo Điều 590 khoản 2 của Bộ luật Dân sự năm 2015, việc xác định mức bồi thường tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm có các quy định cụ thể như sau:

- Người chịu trách nhiệm bồi thường: Trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm, người chịu trách nhiệm bồi thường phải thanh toán một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị tổn thất gánh chịu.

- Mức bồi thường theo thỏa thuận: Nếu các bên thỏa thuận được về mức bồi thường, thì mức đó sẽ được áp dụng.

- Mức tối đa không vượt quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định: Trong trường hợp không có thỏa thuận nào được đạt được giữa các bên, mức bồi thường tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không vượt quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Nếu xem xét theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP về việc tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, thì mức tối đa bồi thường tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm, trong trường hợp không có thỏa thuận, là không quá 90 triệu đồng. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc xác định mức bồi thường công bằng để đảm bảo rằng người bị tổn thất về tinh thần nhận được sự bù đắp xứng đáng cho mất mát của họ trong tình huống này.

Bồi thường tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm phạm

Theo Điều 591 khoản 2 của Bộ luật Dân sự năm 2015, việc xác định mức bồi thường tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm được quy định cụ thể như sau:

- Người chịu trách nhiệm bồi thường: Trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm, người chịu trách nhiệm bồi thường phải thanh toán một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Nếu không có những người này, thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được hưởng khoản tiền này.

- Mức bồi thường theo thỏa thuận: Nếu các bên có thể thỏa thuận được về mức bồi thường, thì mức đó sẽ được áp dụng.

- Mức tối đa không vượt quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định: Trong trường hợp không có thỏa thuận nào được đạt được giữa các bên, mức bồi thường tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không vượt quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Nếu xem xét theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP về việc tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, thì mức bồi thường tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm, trong trường hợp không có thỏa thuận, là không quá 180 triệu đồng. Điều này đảm bảo rằng việc bồi thường cho tổn thất về tinh thần được xác định một cách công bằng và phù hợp với tình huống cụ thể, đồng thời đảm bảo rằng người bị tổn thất và những người thân của họ nhận được sự bù đắp xứng đáng cho mất mát của họ.

Bồi thường tổn thất tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Theo Điều 592 khoản 2 của Bộ luật Dân sự năm 2015, việc xác định mức bồi thường tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được quy định cụ thể như sau:

- Người chịu trách nhiệm bồi thường: Trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm, người chịu trách nhiệm bồi thường phải thanh toán một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

- Mức bồi thường theo thỏa thuận: Nếu các bên có thể thỏa thuận được về mức bồi thường, thì mức đó sẽ được áp dụng.

- Mức tối đa không vượt quá mười lần mức lương cơ sở: Trong trường hợp không có thỏa thuận nào được đạt được giữa các bên, mức bồi thường tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không vượt quá mười lần mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở được áp dụng là 1,8 triệu đồng. Do đó, mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, trong trường hợp không có thỏa thuận, là không quá 18 triệu đồng. Điều này đảm bảo rằng việc bồi thường cho tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được xác định một cách công bằng và phù hợp với tình huống cụ thể, đồng thời đảm bảo rằng người bị tổn thất nhận được sự bù đắp xứng đáng cho mất mát của họ.

Xem thêm bài viết: Bồi thường tổn thất tuổi thanh xuân sau khi ly hôn như thế nào?