1. Trường hợp Đảng viên được chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

Việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong nội dung bạn đưa ra thể hiện sự quản lý và kiểm soát của Đảng đối với hoạt động của các đảng viên. Có một số ý nghĩa quan trọng của việc này như sau:

+ Tính kỷ luật Đảng: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức đòi hỏi đảng viên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và quy tắc của Đảng. Việc này giúp duy trì tính kỷ luật trong tổ chức Đảng và đảm bảo rằng các đảng viên hoạt động theo đúng hướng dẫn và mục tiêu của Đảng.

+ Kiểm soát và đánh giá đảng viên: Quá trình chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho phép Đảng đánh giá đảng viên trong việc thực hiện các trách nhiệm và nhiệm vụ của họ. Nếu có vi phạm hoặc hiệu suất không đạt yêu cầu, Đảng có thể xem xét, xử lý, hoặc cung cấp hỗ trợ phù hợp.

+ Giám sát và quản lý sự phát triển cá nhân: Việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức có thể được coi như một cơ hội để Đảng theo dõi và hỗ trợ sự phát triển cá nhân của đảng viên. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp đào tạo và hướng dẫn để nâng cao kỹ năng và năng lực của họ.

+ Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm: Quy trình chuyển sinh hoạt đảng chính thức đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm từ các đảng viên và tổ chức Đảng. Điều này giúp ngăn ngừa các hành vi không đúng đắn và đảm bảo sự tương tác công bằng và trung thực giữa các thành viên của Đảng.

+ Tổ chức và quản lý Đảng: Việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức cũng giúp tổ chức Đảng xác định sự phân bố đảng viên trong các cấp ủy và bộ phận khác nhau, từ đó tạo điều kiện cho việc tổ chức và quản lý hoạt động của Đảng hiệu quả hơn.

Theo điểm 6.3.1 của khoản 6.3 Điều 6 trong Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức được quy định cụ thể như sau:

- Đảng viên có thể được chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong các trường hợp sau đây:

+ Khi đảng viên có quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới.

+  Khi đảng viên đạt độ tuổi nghỉ hưu.

+ Khi đảng viên bị nghỉ mất sức hoặc thôi việc theo quy định.

+ Khi đảng viên được phục viên.

+ Khi đảng viên thay đổi nơi cư trú lâu dài.

Trong tất cả các trường hợp trên, đảng viên phải thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc từ ngày thay đổi nơi cư trú.

- Đối với đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương), cấp uỷ huyện (và tương đương) có trách nhiệm thực hiện thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Đảng viên của đảng bộ hoặc chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức sẽ thực hiện thủ tục này thông qua ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương).

 - Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi uỷ nơi chuyển đến để tiến hành sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn này, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp uỷ có thẩm quyền xem xét và xử lý theo quy định.

- Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác sẽ thực hiện đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, và giao cho đảng viên trực tiếp để tiến hành báo cáo với tổ chức đảng và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

- Điều quan trọng là đối với trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức sẽ không thực hiện cho đến khi các thủ tục và quy trình liên quan đã được hoàn tất.

 

2. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng chính thức gồm những gì?

Hiện nay, việc quản lý và điều chỉnh hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề quan trọng để duy trì tính đoàn kết và đồng lòng của Đảng. Trong việc thực hiện các quy định về chuyển sinh hoạt Đảng, Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 đã đề ra những quy tắc cụ thể nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, đúng đắn và minh bạch trong quá trình này.

Theo những quy định nêu trên, Đảng viên có thẩm quyền quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài phải thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng chính thức bao gồm phiếu Đảng viên (đối với Đảng viên chuyển ra khỏi Đảng bộ huyện và tương đương), thẻ Đảng viên, hồ sơ Đảng viên, và bản tự kiểm điểm Đảng viên có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

Nếu Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ra ngoài Đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương), cấp ủy huyện (và tương đương) có trách nhiệm thực hiện thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng. Đối với Đảng viên của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ (và tương đương), ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) sẽ tiến hành thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, Đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt Đảng. Trường hợp vượt quá thời hạn này, Đảng viên hoặc tổ chức Đảng vi phạm, cần báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét và xử lý theo quy định.

Đối với Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, họ chưa được chuyển sinh hoạt Đảng chính thức. Quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến Đảng viên.

 

3. Quy trình chuyển sinh hoạt đảng chính thức theo Quy định 24-QĐ/TW

Hiện nay, theo Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021, đảng chính thức đã ban hành một loạt quy định về chuyển sinh hoạt đảng chính thức để đảm bảo tính kỷ luật và sự quản lý chặt chẽ trong hoạt động của Đảng. Quy định này áp dụng cho tất cả các đảng viên và đảng bộ trên toàn quốc.

Theo quy định này, đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài phải thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú.

Trong trường hợp đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương), cấp uỷ huyện (và tương đương) có trách nhiệm giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức, thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện bởi ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương).

Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi uỷ nơi chuyển đến trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi để được sinh hoạt đảng. Nếu vượt quá thời hạn này, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải cung cấp lý do cụ thể cho cấp uỷ có thẩm quyền để xem xét và xử lý theo quy định.

Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác phải thực hiện đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ và giao cho đảng viên để báo cáo với tổ chức đảng và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Lưu ý rằng trong trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thì chưa thể chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên. Quy định này giúp bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến đảng viên.

Xem thêm bài viết: Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng? Tính tất yếu khách quan của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng?