Các biệt danh của các chứng khoán (NICKNAMES OF STOCKS) là tên thường dùng cho các chứng khoán được coi là hàng đầu và thường được lấy từ các ký hiệu của băng điện báo. Vì thế tên Bessie thay cho Bethlehem Steel (ký hiệu BS); Navy thay cho North American Aviation (ky hiệu NV); Molly thay cho Molybdenum Corp. (Ký hiệu MLY); Sputnik thay cho Standard Packing Corp. (Ký hiệu SPK); YeUow Belly thay cho Youngstown Sheet & Tube (ký hiệu YB) và các tên khác.

Familiar names by which, certain leading stocks are known, and usually derived from their ticker symbols. Thus Bessie for Bethlehem Steel (symbol BS); Navy for North American Aviation (symbol NV); Molly for Molybdenum Corp, (symbol MLY); sputnik for Standard Packing Corp, (symbol SPK); Yellow Belly for Youngstown Sheet & Tube (symbol YB) and others.