Luật sư tư vấn:

1. Tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng gồm tài sản nào ?

1.     Nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp (thông tin truyền thông, nhà in, nhà xuất bản, nhà khách, nhà nghỉ, trung tâm điều dưỡng,...).

2.      Quyền sử dụng đất thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp.

3.      Phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị và các tài sản hữu hình khác.

4.     Quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các tài sản vô hình khác.

 

2. Quy định về việc giao tài sản bằng hiện vật cho đơn vị sự nghiệp của Đảng ?

1.     Việc giao tài sản bang hiện vật cho đơn vị sự nghiệp của Đảng được áp dụng trong trường hợp đơn vị thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức.                                                  

2.      Tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp của Đảng quản lý, sử dụng bao gồm:                          

a)     Tài sản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao cho cơ quan Đảng;

b)     Tài sản do cơ quan có thẩm quyền của Đảng đầu tư xây dựng, mua sắm, thu hỗi, xác lập quyền sở hữu;

c)      Đất được giao, được thuê để xây dựng công trình sự nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.

3.      Thẩm quyền quyết định giao tài sản:

a)     Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định giao tài sản công quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 2 Điều 29 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sang Văn phòng Trung ương Đảng quản lý;

b)     Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quyết định giao tài sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều này do Văn phòng Trung ương Đảng đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc quản lý và tài sản quy định tại điểm a khoản này cho đơn vị sự nghiệp của Đảng ở trung ương;

c)     ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao tài sản công sử dụng tài sản công do cấp mình đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc quản lý cho Văn phòng tỉnh ủy quản lý;

d)     Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định giao tài sản quy định tại diêm b khoản 2 do Văn phòng tỉnh ủy đâu tư xây dựng, mua săm hoặc quản lý và tài sản quy định tại điểm c khoản này .cho đơn vị sự nghiệp của Đảng thuộc phạm vi quản lý;

đ) ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao, cho thuê tài sản công quy định tại điểm c khoản 2 theo quy định của pháp luật về đất đai.

4.     Cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý tài sản thực hiện bàn giao tài sản theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại các điểm a, b, c và d khoản

Luật Minh Khuê (tổng hợp)