1. Khi nào tiến hành giao tài sản bằng hiện vật cho đơn vị sự nghiệp của Đảng?

Quy định về việc giao tài sản bằng hiện vật cho đơn vị sự nghiệp của Đảng theo khoản 1 Điều 34 Nghị định 165/2017/NĐ-CP đã được ban hành nhằm giải quyết các trường hợp thiếu tài sản so với tiêu chuẩn và định mức trong đơn vị sự nghiệp của Đảng.

Theo quy định trên, việc giao tài sản bằng hiện vật cho đơn vị sự nghiệp của Đảng chỉ được áp dụng khi đơn vị đó có thiếu hụt tài sản so với mức tiêu chuẩn và định mức quy định. Điều này nhằm đảm bảo rằng các đơn vị sự nghiệp của Đảng được cung cấp đầy đủ tài sản cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Quy định này mang tính chất hỗ trợ và nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của các đơn vị sự nghiệp của Đảng. Khi các đơn vị này gặp phải tình trạng thiếu tài sản, việc giao tài sản bằng hiện vật sẽ giúp bổ sung nguồn tài sản cần thiết một cách linh hoạt và nhanh chóng.

Tuy nhiên, để áp dụng quy định này, các đơn vị sự nghiệp của Đảng cần thực hiện các bước chuẩn bị và thủ tục xác định đúng tài sản cần giao. Đầu tiên, đơn vị cần tiến hành kiểm tra và xác định số lượng và chủng loại tài sản thiếu hụt so với tiêu chuẩn và định mức. Sau đó, đơn vị sẽ đề xuất việc giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan có thẩm quyền để được xem xét và phê duyệt. Quá trình giao tài sản bằng hiện vật cần tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tài sản, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác. Các bên liên quan cần thực hiện việc ghi nhận, kiểm kê và báo cáo tài sản theo quy định để đảm bảo việc giao nhận tài sản diễn ra đúng quy trình và được kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, quy định này cũng quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp của Đảng trong việc quản lý và sử dụng tài sản được giao. Đơn vị sự nghiệp cần đảm bảo tài sản được bảo quản, sử dụng và khai thác một cách hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với mục đích sử dụng. Bên cạnh đó, đơn vị cần thực hiện việc báo cáo về tình hình sử dụng và quản lý tài sản theo quy định để đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát.

Tổng quan, việc giao tài sản bằng hiện vật cho đơn vị sự nghiệp của Đảng theo quy định của Nghị định 165/2017/NĐ-CP nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung và cung cấp tài sản cho các đơn vị sự nghiệp của Đảng khi chúng thiếu hụt so với tiêu chuẩn và định mức. Quy định này đảm bảo tính linh hoạt và nhanh chóng trong việc cung cấp tài sản, giúp đơn vị sự nghiệp duy trì hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này cần tuân thủ đúng quy trình và thủ tục quản lý tài sản. Các đơn vị sự nghiệp của Đảng cần tiến hành kiểm tra và xác định đúng loại và số lượng tài sản thiếu hụt. Sau đó, đơn vị sẽ đề xuất giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

Quá trình giao tài sản bằng hiện vật phải đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Các bên liên quan cần thực hiện việc ghi nhận, kiểm kê và báo cáo tài sản theo quy định để đảm bảo quy trình giao nhận tài sản được thực hiện đúng quy định và có sự kiểm soát chặt chẽ. Đơn vị sự nghiệp của Đảng có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản được giao một cách có hiệu quả. Tài sản cần được bảo quản, sử dụng và khai thác đúng mục đích, tiết kiệm và phù hợp. Đơn vị cần thực hiện việc báo cáo về tình hình sử dụng và quản lý tài sản theo quy định để đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát.

Quy định về giao tài sản bằng hiện vật cho đơn vị sự nghiệp của Đảng là một biện pháp quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp và thực hiện nhiệm vụ của Đảng một cách hiệu quả. Việc áp dụng quy định này cần được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và công bằng trong việc giao nhận và quản lý tài sản.

 

2. Tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp của Đảng quản lý, sử dụng bao gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 165/2017/NĐ-CP, tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp của Đảng được quản lý và sử dụng bao gồm những loại tài sản sau đây.

- Thứ nhất, đó là tài sản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao cho cơ quan Đảng. Điều này có nghĩa là khi các cơ quan nhà nước không còn nhu cầu sử dụng một số tài sản, họ sẽ chuyển giao cho đơn vị sự nghiệp của Đảng để quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, quyền sở hữu vẫn thuộc về Đảng, và đơn vị sự nghiệp chỉ có quyền quản lý và sử dụng tài sản này theo đúng mục đích của mình.

- Thứ hai, tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp của Đảng bao gồm cả những tài sản do cơ quan có thẩm quyền của Đảng đầu tư xây dựng, mua sắm, thu hồi hoặc xác lập quyền sở hữu. Điều này có nghĩa là Đảng có thể đầu tư vào việc xây dựng các công trình, mua sắm các thiết bị và tài sản khác cho đơn vị sự nghiệp của mình. Quyền sở hữu của những tài sản này thuộc về Đảng, và đơn vị sự nghiệp chỉ có quyền quản lý và sử dụng chúng theo đúng quy định và mục đích của Đảng.

- Cuối cùng, tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp của Đảng còn bao gồm đất được giao hoặc thuê để xây dựng các công trình sự nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều này có nghĩa là Đảng có thể được chính phủ hoặc các cơ quan nhà nước giao đất cho việc xây dựng các công trình của mình, hoặc thuê đất từ chủ sở hữu để sử dụng cho mục đích sự nghiệp của Đảng. Tuy nhiên, quyền sở hữu về đất vẫn thuộc về chủ sở hữu ban đầu, và đơn vị sự nghiệp chỉ có quyền sử dụng đất này theo đúng mục đích đã được phê duyệt.

Tổng kết lại, tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp của Đảng quản lý và sử dụng bao gồm tài sản bàn giao từ các cơ quan nhà nước, tài sản được đầu tư bởi cơ quan có thẩm quyền của Đảng, và đất được giao hoặc thuê để xây dựng công trình sự nghiệp. Việc quản lý và sử dụng tài sản này phải tuân thủ các quy định và mục đích của Đảng, nhằm đảm bảo sự phát triển và hoạt động hiệu quả của đơn vị sự nghiệp.

 

3. Mua sắm tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng như thế nào?

Theo Điều 36 của Nghị định 165/2017/NĐ-CP, các đơn vị sự nghiệp của Đảng có quyền mua sắm tài sản theo các quy định sau đây:

- Việc mua sắm tài sản áp dụng trong trường hợp đơn vị sự nghiệp của Đảng chưa có đủ tài sản hoặc thiếu hụt so với tiêu chuẩn, định mức quy định, và không có tài sản để giao nhưng không nằm trong các trường hợp được thuê hoặc khoán kinh phí sử dụng tài sản.

- Việc mua sắm tài sản không được sử dụng nguồn ngân sách nhà nước chỉ vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Quy định trên nhằm đảm bảo việc mua sắm tài sản trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng diễn ra một cách có trật tự, hợp pháp và đảm bảo sự cân đối, tiết kiệm trong sử dụng nguồn lực.

Các đơn vị sự nghiệp của Đảng có quyền mua sắm tài sản khi chưa có đủ tài sản hoặc thiếu hụt so với tiêu chuẩn, định mức quy định. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là đơn vị không có tài sản để giao, tức là không thể chuyển nhượng tài sản từ các đơn vị khác. Điều này đảm bảo rằng các đơn vị sự nghiệp của Đảng được cung cấp đầy đủ các tài sản cần thiết để phục vụ công việc của mình một cách hiệu quả nhất. Việc mua sắm tài sản sẽ giúp nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị này và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh hoặc liên kết.

Tuy nhiên, quy định cũng cấm việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản chỉ phục vụ mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh hoặc liên kết. Điều này nhằm đảm bảo rằng nguồn lực từ ngân sách nhà nước được sử dụng một cách hợp lý và mang lại lợi ích công cộng tối đa cho xã hội.

Trên cơ sở đó, quy định này khẳng định tính chất đặc biệt của việc mua sắm tài sản trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng và đồng thời đảm bảo sự minh bạch, công khai trong việc sử dụng nguồn lực và tài sản của Đảng.

Xem thêm >> Quy định việc sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết ?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về: xâm phạm bí mật kinh doanh bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!