1. Mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH thế nào?

Theo quy định của pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động, nhân viên làm việc trong môi trường có những yếu tố nguy hiểm và có thể gây hại cho sức khỏe được đề xuất nhận bồi dưỡng bằng hiện vật từ phía người sử dụng lao động. Thông tin chi tiết về mức bồi dưỡng bằng hiện vật mới nhất có thể được tìm thấy trong Bảng xác định mức bồi dưỡng, mà thông tin này được cập nhật và công bố qua Phụ lục I của Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH, đây là văn bản quy định cụ thể và hiện đại nhất đến thời điểm hiện tại. Điều này là một bước quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và an toàn cho nhân viên trong môi trường làm việc có rủi ro.

* Trong trường hợp lao động thuộc loại IV, đồng nghĩa với những công việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, cần tập trung vào các chỉ tiêu quan trọng liên quan đến điều kiện lao động và mức bồi dưỡng.

- Chỉ tiêu về điều kiện lao động: Để đánh giá mức độ rủi ro và đảm bảo an toàn, nếu có ít nhất một yếu tố nguy hiểm hoặc có hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế, hoặc ít nhất một chỉ tiêu thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH và xếp từ thang điểm 4 trở lên, sẽ quyết định mức bồi dưỡng.

- Mức bồi dưỡng:

+ Mức 1: Nếu có ít nhất một yếu tố nguy hiểm hoặc có hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

+ Mức 2: Nếu có ít nhất một yếu tố nguy hiểm hoặc có hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, nếu có ít nhất một chỉ tiêu thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH và xếp từ thang điểm 4 trở lên.

* Trong hạng mục lao động loại V, một danh mục đặc biệt dành cho những công việc vô cùng nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, các chỉ tiêu liên quan đến điều kiện lao động và mức bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo sự công bằng và an toàn cho người lao động.

- Chỉ tiêu về điều kiện lao động: Để đánh giá mức độ rủi ro và đảm bảo an toàn, nếu có ít nhất một yếu tố nguy hiểm hoặc có hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế, hoặc ít nhất một chỉ tiêu thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH và xếp từ thang điểm 4 trở lên, sẽ quyết định mức bồi dưỡng.

- Mức bồi dưỡng:

+ Mức 2: Nếu có ít nhất hai yếu tố nguy hiểm hoặc có hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

+ Mức 3: Nếu có ít nhất một yếu tố nguy hiểm hoặc có hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, nếu có ít nhất một chỉ tiêu thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH và xếp từ thang điểm 4 trở lên.

* Trong phạm vi lao động loại VI, tập trung vào các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, các chỉ tiêu về điều kiện lao động và mức bồi dưỡng chính là cột mốc quan trọng để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và công bằng.

- Chỉ tiêu về điều kiện lao động: Để đánh giá mức độ rủi ro và đảm bảo an toàn, những công việc này cần phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau: Có ít nhất một yếu tố nguy hiểm hoặc có hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế. Có ít nhất một chỉ tiêu thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH và xếp từ thang điểm 4 trở lên.

- Mức bồi dưỡng:

+ Mức 3: Đảm bảo ít nhất hai điều kiện sau: Có ít nhất một yếu tố nguy hiểm hoặc có hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế. Có ít nhất một chỉ tiêu thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH và xếp từ thang điểm 4 trở lên.

+ Mức 4: Có đồng thời ít nhất hai điều kiện sau: Có ít nhất một yếu tố nguy hiểm hoặc có hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất một chỉ tiêu về điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH và xếp từ thang điểm 4 trở lên. Có ít nhất một chỉ tiêu về điều kiện lao động thuộc từ số thứ tự 02 đến số thứ tự thứ 09 Mục A, Phụ lục I Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH và xếp thang điểm 5 trở lên.

 

2. Quy định về nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật?

Dựa trên Điều 5 của Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH, nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho những người lao động tham gia vào môi trường lao động có yếu tố nguy hiểm và độc hại được quy định cụ thể như sau:

- Quá trình tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải diễn ra trong ca làm việc hoặc ngày làm việc, đảm bảo sự thuận tiện, an toàn và vệ sinh thực phẩm. Điều này nhằm mục đích tối ưu hóa quá trình học, đảm bảo người lao động có thể tận dụng thời gian làm việc của mình một cách hiệu quả nhất.

- Trong trường hợp người lao động tham gia vào công việc lưu động, phân tán, hoặc trong những tình huống tổ chức lao động không ổn định và không thể thực hiện bồi dưỡng tập trung tại một địa điểm cụ thể, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp hiện vật cho người lao động, đồng thời khuyến khích họ tự chủ tổ chức quá trình bồi dưỡng theo quy định.

- Trong việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật, người sử dụng lao động cần lập danh sách cấp phát, đảm bảo có sự ký nhận từ phía người lao động. Đồng thời, quá trình này cần được kiểm soát đều đặn để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình bồi dưỡng. Sự thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng không chỉ là một biện pháp quản lý mà còn giúp theo dõi sự tiến triển và đảm bảo rằng những người lao động đang hưởng lợi từ quá trình này.

- Công việc bồi dưỡng bằng hiện vật không nên được thay thế bằng tiền mặt hoặc trực tiếp đưa vào lương, bao gồm cả việc tính vào đơn giá tiền lương. Điều này nhằm đảm bảo tính chất đặc biệt và giá trị thực tế của bồi dưỡng, thay vì chỉ là một khoản thanh toán tiền tệ.

- Khuyến khích người sử dụng lao động xem xét và quyết định thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1, với mức bồi dưỡng là 13.000 đồng. Điều này áp dụng cho những người lao động không tham gia các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, như được quy định bởi Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đặc biệt, áp dụng cho những người lao động đang tham gia vào môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH.

- Chi phí liên quan đến bồi dưỡng bằng hiện vật sẽ được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo rằng chi phí này được tính toán và quản lý một cách chặt chẽ, thể hiện tầm quan trọng của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày.

 

3. Phân loại các loại điều kiện lao động theo quy định hiện hành?

Dựa trên quy định chi tiết tại khoản 1 của Điều 3 trong Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH, có sự phân loại các điều kiện lao động như sau:

- Các nghề và công việc có tính chất đặc biệt nặng nhọc, độc hại, và nguy hiểm sẽ được phân loại vào loại V và VI. Điều này nhấn mạnh vào mức độ rủi ro và khó khăn trong môi trường làm việc, yêu cầu các biện pháp an toàn và bồi dưỡng đặc biệt.

- Các nghề và công việc với đặc tính nặng nhọc, độc hại, và nguy hiểm, nhưng không đến mức độ cao như loại V và VI, sẽ được xếp vào loại IV. Đây là nhóm có mức độ rủi ro vừa phải, đòi hỏi các biện pháp an toàn và bồi dưỡng tương ứng.

- Những nghề và công việc không có yếu tố nặng nhọc, không độc hại, không nguy hiểm sẽ thuộc vào loại I, II, III. Đây là nhóm có điều kiện lao động tốt, với mức độ rủi ro thấp và không yêu cầu các biện pháp đặc biệt.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.