Trả lời:

1. Điều kiện, thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày tùy từng trường hợp. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH:

Điều 13. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ, lao động nữ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 41 của Luật bảo hiểm xã hội và điểm c khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội là khoảng thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi.
Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định tại Điều 40 của Luật Bảo hiểm xã hội thì không giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó.
Ví dụ 18: Chị Th đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngày 15/12/2016 trở lại làm việc sau thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con, đến ngày 10/01/2017 do sức khỏe chưa phục hồi nên chị Th được cơ quan giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày.
Trường hợp chị Th được nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày và thời gian nghỉ này được tính cho năm 2016.

3. Đối với lao động nữ trong một năm vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33 của Luật Bảo hiểm xã hội; vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm đối với mỗi trường hợp không quá thời gian tối đa quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội.

4. Trường hợp người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Theo đó, khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc được xác định kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi. Đối với lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì không được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con.

Khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội là khoảng thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi. Tuy nhiên, đối với lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định tại Điều 40 của Luật Bảo hiểm xã hội thì không giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sẽ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trong trường hợp người lao động có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Số ngày lao động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sẽ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Lưu ý, thời gian đó phải phù hợp với thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

 

2. Mức hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở cho cán bộ, công nhân viên chức năm 2023 vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị định 38 và giữ mức 1.490.000 đồng/tháng.

 

3. Thủ tục hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

3.1 Hồ sơ xin hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Theo khoản 2.4 Điều 4 Quyết định số 166/QĐ-BHXH thì hồ sơ để hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh được quy định như sau:

Trường hợp hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN: Hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 100, khoản 5 Điều 101 Luật BHXH; khoản 1 Điều 60 Luật an toàn vệ sinh lao động là Danh sách 01B-HSB do đơn vị sử dụng lao động lập.

Như vậy, theo quy định trên, khi người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức thì người lao động sẽ thông báo cho người sử dụng lao động. Sau đó người sử dụng lao động sẽ lập mẫu danh sách theo mẫu 01B-HSB để giải quyết chế độ này và người lao động không cần nộp thêm giấy tờ nào khác.

 

3.2 Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, ngay sau thời gian nghỉ thaisản, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì làm thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh như sau:

Bước 1: Người lao động làm đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

Bước 2: Người sử dụng lao động phê duyệt đơn xin nghỉ của người lao động hoặc ra quyết định về việc cho người lao động nghỉ (ghi rõ thời gian được nghỉ)

Bước 3: Người sử dụng lao động làm hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh:

+ Người sử dụng lao động làm: Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH (Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh). Sau đó  nộp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

+ Các giấy tờ khác cần gửi qua đường bưu điện cho cơ quan bảo hiểm như: giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu người lao động sinh con phải phẫu thuật).

Bước 4: cơ quan bảo hiểm giải quyết hồ sơ: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và thực hiện chi trả tiền chế độ cho người lao động.

Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

Kính gửi: 

- Ban Giám đốc Công ty (1)......................................

- Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (2)
               
- Trưởng phòng (3)................................................

Tên tôi là: ...................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................

Số CMND: ………………… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp:………….….

Địa chỉ nơi ở hiện tại (4): .............................................................................

Đơn vị công tác (5): ............................................... Chức vụ (6): .................

Điện thoại liên hệ (7): ..................................................................................

Ngày …… tháng….. năm.…, tôi có sinh con thứ (8) ……… (Sinh mổ/sinh thường) và đã được nghỉ chế độ thai sản theo quy định của nhà nước là (9)……. tháng (từ ngày ..…/……/…… đến ngày ……/……/…..).

Tuy nhiên, do sức khỏe còn yếu, không đảm bảo để tiếp tục làm việc nên tôi làm đơn này xin nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh là (10)…… ngày (từ ngày ..…/……/…… đến ngày ……/……/…..).

Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty, Quý phòng ban xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ tôi.

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời gian nêu trên và chấp hành đầy đủ các nội quy của công ty .

Tôi xin chân thành cảm ơn.


                                                                                                  …………, ngày …… tháng …… năm…….

 

Giám đốc

(Duyệt)

Phòng Nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý

(Xác nhận)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


4. Hướng dẫn viết Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh 

(1) Phụ thuộc vào nơi người lao động làm việc: công ty, cơ quan, đơn vị, tổ chức,…

(2) Người lao động nên nắm rõ cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để ghi chính xác bộ phận quản lý nhân sự có thẩm quyền.

(3) Bộ phận, đơn vị quản lý trực tiếp người lao động.

(4) Ghi cụ thể số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(5) Nơi người lao động làm việc: phòng, ban, bộ phận, nhóm…

(6) Chức danh, chức vụ người lao động đảm nhiệm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

(7) Số điện thoại của chính người lao động xin nghỉ dưỡng sức, hoặc có thể là số điện thoại của người thân chăm sóc khi nghỉ dưỡng sức. Trường hợp này bổ sung thêm thông tin của người đó về tên, mối quan hệ.

(8) Ghi cụ thể sinh con lần thứ mấy, sinh một hay sinh đôi và sinh bằng phương thức nào (sinh thường hay sinh mổ).

Người lao động phải ghi chính xác các thông tin này để làm căn cứ giải quyết chế độ quyền lợi khi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

(9) Lao động nữ khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, được nghỉ thêm 01 tháng.

(10) Căn cứ vào quy định của pháp luật nêu trên về quyền lợi của lao động nữ sau sinh, người lao động xác định số ngày được nghỉ theo chế độ nghỉ dưỡng sức của mình.

 

5. Nghỉ dưỡng sức, hồi phục sức khỏe sau thai sản có được hưởng lương không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ:

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Theo đó, vì người lao động không làm việc trong khoảng thời gian này nên sẽ không được người sử dụng lao động trả lương nhưng vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền trợ cấp.

Như vậy theo thông tin chị Lý Hồng V cung cấp: "Cán bộ nghỉ chế độ thai sản từ ngày 26/7/2021 đến 25/1/2022 và nghỉ dưỡng sức tiếp từ ngày 26/1/2022 đến ngày 02/2/2022 (7 ngày)". Theo đó, người lao động này nghỉ chế độ thai sản trong vòng 06 tháng, và ngay sau đó nghỉ dưỡng sức thêm 07 ngày nữa. Như vậy người lao động này đã đủ điều kiện để được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.

Người lao động tại cơ quan chị V sẽ được hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, hồi phục sức khỏe sau thai sản trong khoảng thời gian nghỉ, tức tính từ ngày 26/01-2022 đến ngày 02/2/2022 (07 ngày). Mức trợ cấp sẽ là: 30% x 1.490.000 đồng x 7 (ngày) = 3.129.000 đồng

Tiền lương sẽ bị cắt từ ngày bắt đầu nghỉ và hưởng trợ cấp tức ngày 26/01/2022 cho đến ngày 02/02/2022.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.