Vậy Luật sư cho em hỏi:

1. Sau khi hết 3 tháng thử việc thì có xếp vào mã ngạch cho người lao động không?

2. Mẫu của quyết định xếp vào ngạch như thế nào?

Em xin trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật lao động Công ty Luật Minh Khuê 

Căn cứ xếp mã ngạch cho người lao động ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc đến Công ty Luật Minh Khuê căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 29/2012/NĐ-CP nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Nội dung tư vấn:

1. Sau khi hết 3 tháng thử việc thì có xếp vào mã ngạch cho người lao động không?

Điều 23 nghị định 29/2012/NĐ-CP nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết thời gian tập sự đối với viên chức như sau:

"Điều 23. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết thời gian tập sự

1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này.

2. Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định này."

Theo đó sau khi hết thời gian tập sự 3 tháng người đứng đầu đơn vị bệnh viện sẽ xem xét kết quả tập sự của bạn dựa trên báo cáo tập sự của bạn và nhận xét của người hướng dẫn bạn tập sự, nếu bạn đạt được yêu cầu thì ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, và xếp mã ngạch tương ứng với chức danh nghề nghiệp của bạn, còn nếu bạn không đạt yêu cầu thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động, không được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và không được xếp mã ngạch, theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 nghị định 29/2012/NĐ-CP như sau:

"Điều 24. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự

1. Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên."

2. Mẫu của quyết định xếp vào ngạch như thế nào.

Mẫu quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp ngạch có dạng như sau:

    ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG...........................                                                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

       Số:........../QĐ-...................                                                   ................, ngày .........tháng......năm...........  

                                                           QUYẾT ĐỊNH

                                        Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức

                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ …………………….

    Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

    Căn cứ Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

    Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án triển khai thực hiện Thông tư 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV; 

    Căn cứ Quyết định số ……., ngày   tháng    năm    của ……………….. về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 201…- 201..

Xét biên bản họp xét công nhận hết thời gian tập sự của viên chức ngày …../…./201…,

    QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Ông (Bà) Trần Thị C, sinh ngày ………….., trình độ chuyên môn ………… vào ngạch giáo viên …………. bậc 1 – Hệ số ………..    kể từ ngày 01/9/201…

   Điều 2. Thời gian để tính nâng bậc lương lần sau của Ông (Bà) Trần Thị C kể từ ngày 01/9/201..

   Điều 3. Bộ phận kế toán của đơn vị và Ông(Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

      Nơi nhận:                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   - Như điều 3;                                                                                                                   

   - Lưu: VT, HSVC.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.